LPC156/2013
ID intern unic:  348794
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  28.06.2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la
Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi
al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile
de învăţămînt superior, ciclul I
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 481
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Anexa nr. 1 la Legea  nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101–103, art. 476), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la secţiunea „1 EDUCAŢIE” poziţia „14 Ştiinţe ale educaţiei” subpoziţia „141 Educaţie şi formarea profesorilor”, codul şi denumirea specialităţii 141.16 vor avea următorul cuprins:
    „141.16 Dans (dans clasic, dans sportiv, dans modern, dans popular)”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Igor CORMAN

    Nr. 156. Chişinău, 28 iunie 2013.