HGM545/2013
ID intern unic:  348839
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 545
din  17.07.2013
cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri
ale Guvernului
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 639
    MODIFICAT
   
HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522    În scopul asigurării executării art. 9 alin. (1) lit. l) şi art. 36 ale Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1 abrogat prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522]
    2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 16 martie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Achiziţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47-50, art. 314), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 278 din 16 martie 2006

NOMENCLATORUL
serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra
plată de către Agenţia Achiziţii Publice
Nr. d/o
Denumirea serviciului
Tarif, lei
Baza legală
1.
Buletinul Achiziţiilor Publice
6,50
Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice”.
2.

Publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm 2

1   număr  9,00
2-5 numere  – 6,00
6 şi mai multe numere -5,00
3.

Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2

10,00

    PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 545. Chişinău, 17 iulie 2013.