LPC142/2013
ID intern unic:  348891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 142
din  14.06.2013
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 512
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 25 din Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
     „Articolul 25. Răspunderea pentru activitatea
                            farmaceutică ilicită şi pentru
                            nerespectarea angajamentelor
                            asumate privind asigurarea
                            instituţiei medico-sanitare cu
                            medicamente
     (1) Exercitarea activităţii farmaceutice de către persoane fizice sau juridice în cadrul altor unităţi decît cele licenţiate în modul stabilit de legislaţia în vigoare este interzisă.
    (2) Încălcarea prevederilor prezentei legi, ale altor acte legislative şi/sau normative privind activitatea farmaceutică, exercitarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii farmaceutice ilicite se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Nerespectarea angajamentelor asumate de părţi privind asigurarea instituţiei medico-sanitare publice ori private cu medicamente conform contractului de achiziţii publice sau altui contract de vînzare-cumpărare atrage răspundere disciplinară (inclusiv materială), civilă, contravenţională ori penală, în condiţiile legii şi ale clauzelor contractului respectiv.
    (4) Instituţiile medico-sanitare vor executa angajamentele contractuale privind achitările pentru dispozitivele medicale contractate în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data livrării acestora. Nerespectarea acestor prevederi atrage sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.”
    Art. II. – La articolul 27 din Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52–53, art. 368), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Orice persoană fizică ori juridică care a comis, intenţionat sau din neglijenţă, încălcări ale prevederilor prezentei legi, ale altor acte legislative şi/sau normative privind producerea, circulaţia, comercializarea şi utilizarea medicamentelor, ca urmare a cărora s-au produs înrăutăţirea sănătăţii sau decesul pacientului, intoxicări în masă cu medicamente, deteriorări, falsificări ale produselor medicamentoase, neasigurarea instituţiei medico-sanitare publice ori private cu medicamente conform angajamentelor contractuale asumate sau alte fapte similare, va fi trasă la răspundere disciplinară (inclusiv materială), civilă, contravenţională ori penală, în condiţiile legii şi ale clauzelor contractului respectiv.”
    Art. III. – Articolul 67 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 470), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Părţile îşi vor asuma angajamente contractuale concrete în vederea respectării stricte, depline şi necondiţionate a contractului. Nerespectarea acestor angajamente atrage răspundere în condiţiile legii şi ale clauzelor contractului.”
    Art. IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 77 se introduce articolul 771 cu următorul cuprins:
    „Articolul 771. Nerespectarea angajamentelor
                             privind asigurarea instituţiei
                             medico-sanitare cu medicamente
    Nerespectarea angajamentelor asumate de părţi privind asigurarea instituţiei medico-sanitare publice ori private cu medicamente conform contractului de achiziţii publice sau altui contract de vînzare-cumpărare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 175 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 422, denumirea articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 422. Agenţia Medicamentului şi
                             Dispozitivelor Medicale
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 77 alin. (1)–(7) şi la art. 771 se constată de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi de Agenţia Achiziţii Publice.”
    Art. V. – În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
     a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
     b) va modifica Regulamentul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, specificînd dreptul acesteia de a întocmi la propunerea autorităţilor contractante Lista de interdicţie a operatorilor economici;
     c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Igor CORMAN

    Nr. 142. Chişinău, 14 iunie 2013.