LPC143/2013
ID intern unic:  348893
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 143
din  14.06.2013
pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990
cu privire la Guvern
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 514
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 27, alineatul al doilea se completează cu punctul 51) cu următorul cuprins:
    „51) dispune efectuarea de către Corpul de control al Prim-ministrului a controlului privind implementarea eficientă şi în termen de către administraţia publică centrală de specialitate a responsabilităţilor puse în sarcina acesteia;”.
    2.  La articolul 31, după alineatul întîi se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În cadrul Cancelariei de Stat activează Corpul de control al Prim-ministrului, care efectuează controlul privind îndeplinirea de către administraţia publică centrală de specialitate a atribuţiilor prevăzute de cadrul normativ şi a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în Programul de activitate al acestuia şi în alte documente de politici publice.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de o lună de la data publicării prezentei legi, va stabili modul de organizare şi funcţionare a Corpului de control al Prim-ministrului.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 143. Chişinău, 14 iunie 2013.