LPC146/2013
ID intern unic:  348899
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 146
din  14.06.2013
pentru modificarea şi completarea Codului de executare
al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 518
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 243, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În modul stabilit de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, condamnatului care are o conduită regulamentară, care dă dovadă de străduinţă în muncă sau este implicat în activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, de instruire şcolară şi formare profesională îi pot fi aplicate următoarele măsuri de stimulare:
    a) stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate anterior;
    b) menţiune;
    c) permisiunea de a avea convorbiri telefonice suplimentare cu o durată de pînă la 20 de minute;
    d) acordarea dreptului la cantităţi suplimentare de produse primite în colete, pachete cu provizii şi banderole;
    e) permisiunea de a avea întrevederi de scurtă şi de lungă durată suplimentare.”
    2. La articolul 244:
    alineatul (5) se completează în final cu textul: „Stingerea sancţiunilor disciplinare înainte de termen are loc în ordinea aplicării lor.”
    la alineatul (6), textul „lit. c) şi d)” se substituie cu textul „lit. e) şi f)”.
    3. Articolul 246 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 246. Sancţiunile disciplinare
                             aplicate condamnaţilor
    (1) În modul stabilit de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, condamnatului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertismentul;
    b) suspendarea dreptului de a primi colete, pachete cu provizii şi banderole, cu excepţia bunurilor necesare pentru igiena individuală şi asistenţa medicală, pe un termen de cel mult 2 luni;
    c) suspendarea dreptului de a avea  întrevederi de scurtă şi de lungă durată, pe un termen de cel mult 3 luni;
    d) interdicţia de a locui în afara penitenciarului, în cazul condamnatului care beneficiază de acest drept;
    e) izolarea disciplinară:
    – pe un termen de cel mult 15 zile, în cazul condamnatului deţinut în penitenciarul de tip deschis sau semiînchis;
    – pe un termen de cel mult 20 de zile, în cazul condamnatului deţinut în penitenciarul de tip închis;
    – pe un termen de cel mult 7 zile, în cazul femeii condamnate;
    – pe un termen de cel mult 5 zile, în cazul minorului condamnat;
    f) transferarea din regim de resocializare în regim comun;
    g) transferarea în regim iniţial.
    (2) Aplicarea sancţiunilor disciplinare nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de petiţionare, dreptul la vot, dreptul la corespondenţă, dreptul la asistenţă medicală, dreptul la hrană, îmbrăcăminte şi condiţii minime de cazare, dreptul la plimbarea zilnică şi dreptul la odihnă.
    (3) Condamnatul căruia i-a fost aplicată sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. g) nu poate fi transferat înainte de termen în regim comun sau în regim de resocializare.
    (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e) nu se aplică femeilor gravide şi mamelor care au cu sine copii. Termenul maxim stabilit pentru sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se reduce la jumătate în cazul minorilor.
    (5) Nu pot fi aplicate sancţiuni cu caracter colectiv şi sancţiuni corporale. La aplicarea sancţiunilor se interzice tortura, tratamentele inumane sau degradante.”
    4. La articolul 247:
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Sancţiunea sub formă de izolare disciplinară se execută în conformitate cu Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. Condamnatului izolat disciplinar îi sînt interzise întrevederile, convorbirile telefonice, primirea coletelor, pachetelor cu provizii şi banderolelor. Totodată, el beneficiază de plimbări zilnice cu durata de o oră (condamnatul minor – de cel puţin 2 ore).”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Sancţiunea sub formă de izolare disciplinară  se pune în aplicare doar după efectuarea examenului medical al condamnatului şi stabilirea faptului că executarea acestei sancţiuni nu îi va afecta sănătatea şi starea psihică. Condamnaţii izolaţi disciplinar sînt examinaţi zilnic de medicul penitenciarului. Din motive de sănătate, la propunerea medicului, executarea sancţiunii poate fi întreruptă pînă la însănătoşirea condamnatului.”
    5. La articolul 248 alineatul (7), cuvîntul „încarcerării” se substituie cu cuvintele „izolării disciplinare”.
    6. La articolul 255 alineatul (4), cuvîntul „încarcerare” se substituie cu cuvintele „izolare disciplinară”.
    7. La articolul 306 alineatul (6), cuvîntul „carceră” se substituie cu cuvintele „izolator disciplinar”.
    Art. II. – Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta  lege în termen de o lună.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Igor CORMAN

    Nr. 146. Chişinău, 14 iunie 2013.