HGC562/2013
ID intern unic:  348901
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 562
din  24.07.2013
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 656
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 563 din 11 august 1995 „Privind crearea în anul de studii 1995-1996 a unor instituţii de învăţămînt şi reorganizarea celor existente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art. 463) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvîntul „regional” se substituie cu  cuvîntul „republican”, iar sintagma „din cadrul Universităţii „Alecu Russo”” se exclude;
    2) la anexa nr. 1 poziţia trei rubrica trei, cuvîntul „regional” se substituie cu cuvîntul „republican”, iar sintagma „în cadrul Universităţii de Stat” se exclude.
    2. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia „Liceul Republican cu Profil Real, mun. Chişinău” se completează cu poziţia „Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun. Bălţi”.
    3. Executarea prezentei Hotărîri se va efectua în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru Ministerul Educaţiei, precum şi în limitele unităţilor de personal şi a cheltuielilor de personal stabilite pentru autoritatea respectivă.

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                           Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 562. Chişinău, 24 iulie 2013.