LPC157/2013
ID intern unic:  348902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 157
din  28.06.2013
pentru completarea Codului funciar nr. 828-XII
din 25 decembrie 1991
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 520
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I.  – Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 36:
    alineatul întîi se completează în final cu textul „ , precum şi pentru obţinerea produselor energetice în condiţiile prevăzute la alin. 2 lit. c)”;
    alineatul al doilea se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) terenurile ocupate de culturi de plante energetice lemnoase (plop, salcie, salcîm) care au gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40 sau care se află în luncile rîurilor ori în alte zone cu risc de inundaţii.”
    2. La articolul 73 alineatul al doilea, după textul „art. 36 alin. 2 lit. a)” se introduce textul „şi a terenurilor agricole în scopurile specificate la art. 36 alin. 2 lit. c)”.
    Art. II. –  Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 157. Chişinău, 28 iunie 2013.