LPC164/2013
ID intern unic:  348905
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 164
din  05.07.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 522
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 16 din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103–106, art. 443), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) înregistrarea şi evidenţa troleibuzelor, a ciclomotoarelor, a maşinilor şi a utilajelor autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau agricole, care nu se supun înmatriculării, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală, în corespundere cu regulamentul-tip aprobat de Guvern;”.
    Art. II. – Articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se completează cu litera l1) cu următorul cuprins:
    „l1) asigură înregistrarea şi evidenţa troleibuzelor, a ciclomotoarelor, a maşinilor şi a utilajelor autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau agricole, care nu se supun înmatriculării, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală, în corespundere cu regulamentul-tip aprobat de Guvern;”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Igor CORMAN

    Nr. 164. Chişinău, 5 iulie 2013.