OSVC286/2013
ID intern unic:  348930
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 286
din  21.06.2013
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 1120     Data intrarii in vigoare : 26.07.2013
    Întru asigurarea executării modificărilor introduse prin Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012, Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 13.12.2012 ”Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului”,
ORDON:
    1. De a introduce în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 completări şi modificări după cum urmează:
    - La capitolul III secţiunea “A. Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor vamale de export definitiv, export temporar, reexport, tranzit” şi secţiunea “C. Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor de import definitiv, introducere cu titlu temporar, reimport, antrepozit vamal sau zona liberă, transformare sub control vamal sau alte proceduri vamale”, RUBRICA 33 – “CODUL MĂRFURILOR”, va avea următorul enunţ: ”Se completează în conformitate cu Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova.
    În prima casetă– se înscriu primele 8 din 9 caracterenumerice aferent codului mărfii în cauză conform Nomenclatorului Mărfurilor; această casetă se utilizează facultativ în cazul tranzitului, cu excepţia mărfurilor sensibile. În acest caz rubrica se va completa conform cerinţelor.
    A dou acasetă– se completează prin înscrierea a trei caractere numerice:
    Primul – corespunzător ultimului din 9 caractere numerice aferent codului mărfii în cauză conform Nomenclatorului Mărfurilor.
    Al doilea şi al treilea caracter se va înscrie:
    00 – pentru mărfurile neaccizate,
    01-99 – pentru detalierea diferitor cote ale accizului; în procedura informatică codurile se găsesc în tabela tarifară corespunzătoare.”
    - În punctul 22, capitolul A ”Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor vamale de export definitiv, export temporar, reexport, tranzit:
    Rubrica 18, alineatul trei, se expune în redacţia nouă:
    ”În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca /remorcile au numere de înmatriculare diferite, în prima casetă, secţiunea întîi se înscrie cap-tractorul, iar în  a doua secţiune - toate numerele de înmatriculare a remorcilor/semiremorcilor.
    Rubrica 21, alineatul 5, în final se completează cu o propziţie nouă, cu următorul conţinut:
    ”Cîmpul doi al casetei întîi nu se completează”.
    - În punctul 22, capitolul C ”Indicaţii privind completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor de import definitiv, introducere cu titlu temporar, reimport, antrepozit vamal sau zona liberă, transformare sub control vamal sau alte proceduri vamale”:
    Rubrica 18, alineatul trei, se expune în redacţia nouă:
    ”În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca /remorcile au numere de înmatriculare diferite, în prima casetă, secţiunea întîi se înscrie cap-tractorul, iar  în a doua secţiune - toate numerele de înmatriculare a remorcilor/semiremorcilor.
    Rubrica 21, alineatul 5, în final se completează cu o propoziţie nouă, cu următorul conţinut:
    ”Cîmpul doi al casetei întîi nu se completează”.
    2. De a modifica compartimentele anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, ”Codurile procedurilor vamale” şi ”Note explicative cu privire la particularităţile de utilizare ale unor coduri ale procedurilor vamale”, conform anexei la prezentul ordin (se anexează).
    3. În vederea îndeplinirii prezentului Ordin, Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţă brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.
    6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                      Tudor BALIŢCHI

    Nr. 286-O. Chişinău, 21 iunie 2013.


    anexa