LPC174/2013
ID intern unic:  348975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 174
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 536
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3, compartimentul „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” va avea următorul cuprins: 
 „Consiliul Concurenţei
Preşedinte
8300
Vicepreşedinte
7500
Membru al Plenului
 6400”
    2. La anexa nr. 8 punctul 1 din note, după sintagma „Curtea de Conturi,” se introduce sintagma „Consiliul Concurenţei,”.
    Art. II. – La anexa din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, poziţia „Director general, director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu poziţia „Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Plenului Consiliului Concurenţei”.
    Art. III. – În Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările ulterioare, la poziţiile „Controlor de stat principal/auditor public principal”, „Controlor de stat superior/auditor public superior” şi „Controlor de stat/auditor public”, după cuvintele „resurselor financiare publice” se introduce textul „ , respectării legislaţiei în domeniul concurenţei”.
    Art.  IV. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (4) litera b), după cuvîntul „vamal,” se introduc  cuvintele „de control în domeniul concurenţei,”.
    2. La anexa nr. 2:
    compartimentul „Curtea de Conturi” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței

A02
Șef al Aparatului Curții de Conturi
19
B07
Șef direcție generală
19
18
B08
Șef direcție
17
16
B09
Șef direcție în cadrul direcției generale
16
15
B10
Șef secție
14
13
B11
Șef secție în cadrul direcției
14
13
B12
Șef serviciu
10
9
C10
Consultant principal
8
7
C11
Consultant superior
7
6
C12
Consultant
6
5
C13

Controlor de stat principal/auditor public principal

14
13
C14

Controlor de stat superior/auditor public superior

13
12
C15
Controlor de stat/auditor public
12
11
C16
Contabil-șef
14
C20
Specialist principal
6
5
C21
Specialist superior
4
C22
Specialist
2
 –”
    la compartimentul „Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Naţională de Integritate, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii”:
    în denumire, sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se exclude;
    nota se exclude.
    Art. V. – Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 35, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    2. La articolul 93 alineatul (3), textul „ , care nu va fi mai jos decît nivelul de salarizare a Curţii de Conturi” se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 174. Chişinău, 12 iulie 2013.