LPC195/2013
ID intern unic:  348998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 195
din  12.07.2013
pentru modificarea articolului 17 din Legea
nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind
actele de stare civilă
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 554
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 17 din Legea nr. 100-XV din  26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Funcţia de şef al oficiului stare civilă poate fi ocupată de persoana care îndeplineşte condiţiile de bază prevăzute de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, are studii superioare juridice şi o vechime în muncă de cel puţin 3 ani.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 195. Chişinău, 12 iulie 2013.