LPC214/2013
ID intern unic:  349016
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 214
din  12.07.2013
privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995
pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 570
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Anexa la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2001, nr. 78–80, art. 572), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la poziţia „Combinatul Vitivinicol „Naţional-Vin”, oraşul Codru, municipiul  Chişinău”, cifra „503,51” se înlocuieşte cu cifra „502,37”;
     la poziţia „Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie, oraşul Codru, municipiul Chişinău”, cifra „551,19” se înlocuieşte cu  cifra „550,95”;
    la poziţia „Total:”, cifra „22178,89” se înlocuieşte cu cifra „22177,51”.
    Art. II. – Terenurile cu suprafaţa totală de 1,38 ha excluse conform art. I din prezenta lege se trec în proprietatea Consiliului orăşenesc Codru, municipiul Chişinău, pentru construcţia reţelelor de canalizare, considerîndu-se terenuri de uz public. Pierderile cauzate de excluderea acestor terenuri din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă nu se compensează.
    Art. III. –  Guvernul, de comun cu administraţia publică locală, va asigura modificarea documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 214. Chişinău, 12 iulie 2013.