LPC172/2013
ID intern unic:  349096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 172
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 584     Data intrarii in vigoare : 09.08.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 102, alineatul (10) se completează în final cu textul: „În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit  la art. 1181 alin. (11), cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de prezentul articol, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181.”
    2. La articolul 1181, alineatele (1) şi (11) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei.
    (11) Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.”
    3.  La titlul IV anexa nr. 1 la poziţia tarifară 240220, coloana a 4-a, textul „30 lei + 30%” se substituie cu textul „45 lei + 24%”.
    4. La articolul 283 alineatul (4):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) sînt destinate fondului silvic;”
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) sînt destinate fondului apelor în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de întreprinzător;”.
    Art. II. – Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările  ulterioare, se completează cu alineatul (134) cu următorul cuprins:
    „(134) Mărfurile (cu excepţia produselor petroliere) şi serviciile destinate realizării Programului „Compact”, stipulate în secţiunea 2.8 şi în anexa VI din Acordul „Compact”:
    a) se livrează pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero;
    b) se importă cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată.”
    Art. III. – Articolul 4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (131) cu următorul cuprins:
    „(131) Prin derogare de la prevederile art. 188 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţiile privind taxa pe valoarea adăugată depuse pentru perioadele fiscale începînd cu septembrie 2012 pînă la, inclusiv, perioada fiscală în care a fost pus în aplicare prezentul alineat vor putea fi corectate exclusiv în partea ce ţine de realizarea dreptului la trecere în cont a taxei pe valoarea adăugată  conform art. 102 alin. (10) din Codul fiscal.”
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctul 1, care se pune în aplicare cu începere de la 14 septembrie 2012.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Igor CORMAN

    Nr. 172. Chişinău, 12 iulie 2013.