HGC572/2013
ID intern unic:  349107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 572
din  30.07.2013
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 668
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 5-7, art. 27) se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 1 din hotărîre se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Planul de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2013-2015, a Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015, conform anexei nr.3”;
    Punctul 2 se completează în final cu următoarea propoziţie: „Implementarea activităţilor Programului naţional se va efectua din contul şi în limita bugetelor instituţiilor/autorităţilor specificate în planurile de acţiuni pe anii respectivi, precum şi din contul altor surse conform legislaţiei.”;
    la anexa nr.2, textul cu asterisc se exclude;
    hotărîrea se completează cu o nouă anexă, nr.3, cu următorul cuprins:

    anexa nr.3

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                       Tatiana Potîng
    Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei                           Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                                                      Maia Sandu
    Ministrul sănătăţii                                                                       Andrei Usatîi
    Ministrul afacerilor interne                                                         Dorin Recean
    Ministrul apărării                                                                         Vitalie Marinuţa
    Ministrul finanţelor                                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 572. Chişinău, 30 iulie 2013.