HGC604/2013
ID intern unic:  349255
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 604
din  16.08.2013
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 398
din 11 iunie 2012
Publicat : 23.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 182-185     art Nr : 702
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012 „Pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art. nr.440) se completează după cum urmează:
    punctul 1 al hotărîrii se completează cu un nou alineat, şase, cu următorul cuprins:
    „Norma sanitar-veterinară privind reducerea prevalenţei anumitor serotipuri de salmonelă în efectivele de pui de carne, conform anexei nr. 6.”;
hotărîrea se completează cu o nouă anexă, nr.6, cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr.398
 din 11 iunie 2012
Norma sanitar-veterinară privind reducerea prevalenţei
anumitor serotipuri de salmonela în efectivele de pui de carne
    Prezenta Normă sanitar-veterinară transpune prevederile Regulamentului (UE) nr. 200/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 71, din 9 martie 2012, p.31-36.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind reducerea prevalenţei anumitor serotipuri de salmonela în efectivele de pui de carne (în continuare – Normă sanitar-veterinară) trasează obiectivul şi stabileşte programul de teste necesar pentru verificarea realizării obiectivului de reducere a Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium, inclusiv toate serotipurile de Salmonella typhimurium monofazică a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i: - (în continuare – salmonele relevante) în efectivele de pui de carne.
    2. Obiectivul de reducere a salmonelelor relevante în efectivele de pui de carne, care rămîn pozitive anual, este atingerea unei valori mai mici sau egale cu unu la sută.
    3. Autoritatea competentă va revizui obiectivul stabilit la pct.2 al prezentei Norme sanitar-veterinare, ţinînd seama de rezultatele din primul an de punere în aplicare a programelor naţionale de control, elaborate în conformitate cu criteriile stabilite în Norma sanitar-veterinară privind controlul salmonelei şi al altor agenţi zoonotici specifici circuitului alimentar, aprobată prin anexa nr.1 la prezenta hotărîre.
Capitolul II
Programul de teste necesar pentru verificarea
 realizării obiectivului de reducere a salmonelelor
 relevante în efectivele de pui de carne

Secţiunea 1
Locul, frecvenţa şi statutul prelevării de probe
    4. Prelevarea de probe:
    1) trebuie să cuprindă toate efectivele de pui de carne din Specia Gallus gallus (în continuare – pui de carne) încadrate în programele naţionale de control menţionate în Norma sanitar-veterinară privind controlul salmonelei şi al altor agenţi zoonotici specifici circuitului alimentar, aprobată prin anexa nr. 1 la prezenta hotărîre;
    2) se efectuează:
    a) la iniţiativa proprietarului sau deţinătorului exploataţiei (operatorului în sectorul alimentar);
    b) în cadrul controalelor oficiale.
    5. Prelevarea de probe la iniţiativa operatorului în sectorul alimentar trebuie să cuprindă toate efectivele de pui de carne în termen de trei săptămîni înainte de sacrificare.
    6. În cazul în care în exploataţie este mai mult de un efectiv, operatorul din sectorul alimentar trebuie să eşantioneze, informînd autoritatea competentă, cel puţin un efectiv de pui de carne pe lot, cu condiţia că:
    a) se utilizează un sistem de intrare şi ieşire a tuturor păsărilor în acelaşi timp în  toate efectivele din exploataţie;
    b) toate efectivele sînt gestionate în acelaşi mod;
    c) aprovizionarea cu hrană şi apă este comună pentru toate efectivele;
    d) cel puţin în ultimele şase loturi, autoritatea competentă a efectuat teste pentru Salmonella spp. în termen de trei săptămîni înainte de sacrificare la toate efectivele din exploataţie şi la eşantioane din toate efectivele din cel puţin un lot;
    e) toate rezultatele testelor efectuate pentru Salmonella enteritidis sau Salmonella typhimurium au fost negative.
    7. În cazul în care puii de carne sînt întreţinuţi pentru mai mult de 81 zile sau fac obiectul producţiei ecologice de pui de carne autoritatea competentă  permite eşantionarea în ultimele şase săptămîni înainte de data sacrificării.
    8. Autoritatea competentă eşantionează anual, în funcţie de riscuri şi de fiecare caz,  cel puţin un efectiv de pui de carne din 10% dintre exploataţiile cu peste 5000 de păsări.
    9. O prelevare de probe efectuată de către autoritatea competentă poate înlocui o prelevare de probe la iniţiativa proprietarului sau deţinătorului exploataţiei.
Secţiunea 2
Protocol de prelevare a probelor
    10. Autoritatea competentă sau operatorul din sectorul alimentar trebuie să se asigure că eşantioanele se prelevează de către personalul instruit în acest scop.
    11. Cel puţin două perechi de huse pentru cizme trebuie să fie luate în vederea eşantionării.
    12. Husele pentru cizme sînt puse pe cizme şi eşantionul este prelevat mergînd prin adăpost.
    Husele dintr-un efectiv de pui de carne pot fi regrupate într-un singur eşantion.
    13. Înainte de a utiliza husele pentru cizme, suprafaţa acestora trebuie umezită prin:
    a) aplicarea unor diluanţi cu recuperare maximă (MRD: 0.8% clorură de sodiu, 0.1% peptonă în apă deionizată sterilă);
    b) aplicarea de apă sterilă;
    c) aplicarea oricăror alţi diluanţi aprobaţi de laboratorul naţional de referinţă; sau
    d) introducerea în autoclave într-un recipient împreună cu diluanţii.
    14. Umezirea huselor pentru cizme se face prin turnarea lichidului în interiorul acestora înainte de încălţare sau agitare a acestora într-un recipient cu diluant.
    15. Toate secţiunile adăpostului trebuie să fie reprezentate în eşantion în mod proporţional.
    Fiecare pereche de huse trebuie să acopere aproximativ 50% din suprafaţa adăpostului.
    16. La sfîrşitul eşantionării, husele pentru cizme se scot cu grijă de pe cizme, astfel încît materialul aderent să nu se desprindă.
    Husa pentru cizme poate fi întoarsă pe dos pentru a reţine materiile în interior, apoi se aşează într-un sac sau alt recipient şi sînt etichetate.
    17. În funcţie de condiţiile de biosecuritate, distribuţia şi dimensiunea efectivului, numărul minim de eşantioane trebuie mărit pentru a asigura reprezentativitatea eşantionării într-o evaluare de la caz la caz a parametrilor epidemiologici.
    18. În cazul imposibilităţii folosirii perechii de huse pentru cizme, aceasta  se înlocuieşte cu un eşantion de praf de 100 g colectat din mai multe locuri din tot adăpostul de pe suprafeţele pe care praful este aşezat în mod vizibil, informînd despre aceasta autoritatea competentă în vederea efectuării corecte a analizelor.
    Ca alternativă, unul sau mai multe tampoane umede din material textil, formînd o suprafaţă combinată de cel puţin 900 cm2, se utilizează pentru a colecta praful de pe mai multe suprafeţe din tot adăpostul, cu condiţia ca fiecare tampon să fie bine acoperit cu praf pe ambele părţi.
    19. În cazul în care:
    a) efectivele de pui de carne crescuţi în sistem extensiv eşantioanele se prelevează doar în interiorul adăpostului;
    b) accesul la adăposturi nu este posibil din cauza spaţiului limitat sau efectivele sînt alcătuite din mai puţin de 100 pui de carne şi nu este posibil să se utilizeze huse pentru cizme, ele pot fi înlocuite cu tampoane din material textil de acelaşi tip cu cele utilizate pentru prelevarea de praf cu mîna, acestea fiind frecate pe suprafeţe contaminate cu materii fecale proaspete, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pot fi înlocuite cu alte tehnici de eşantionare pentru fecale adecvate scopului urmărit.
    20. Prin verificarea documentelor ce ţin de utilizarea medicamentelor şi/sau, după caz, efectuarea testelor suplimentare autoritatea competentă se asigură că rezultatele  nu sînt modificate de prezenţa de antimicrobieni sau alte substanţe care inhibă dezvoltarea bacteriilor.
    În cazul în care nu e depistată prezenţa Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium, însă sînt depistate substanţe antimicrobiene sau cu efecte de inhibare a proliferării bacteriene, efectivul se consideră infectat.
    21. Eşantioanele sînt trimise prin poşta expresă sau curier la laboratorul teritorial sau naţional de referinţă, în termen de cel mult 24 de ore de la prelevare.
    Dacă nu sînt trimise în 24 de ore, acestea trebuie refrigerate.
    Se admite transportarea probelor la o temperatură ambiantă, cu condiţia ca temperatura să nu fie excesivă (peste 25° C) şi acestea să nu fie expuse la lumina solară.
Secţiunea 3
Analize de laborator
    22. În laboratoare, probele se păstrează refrigerate pînă în momentul examinării, care va fi începută în termen de 48 de ore după primire şi  nu mai tîrziu  de patru  zile de la data prelevării.
    23. Eşantioanele de praf trebuie să fie analizate separat.
    În cazul rezultatelor negative consecutive a probelor testate de la acelaşi agent economic şi lipsei suspiciunilor privind infectarea efectivelor de pui de carne supuse testării se admite gruparea eşantioanelor şi perechii de huse pentru cizme în vederea analizei, informînd despre aceasta autoritatea competentă.
    24. Eşantionul se învîrteşte pentru saturarea completă şi se continuă cultura prin utilizarea metodei de detectare a salmonelelor.
    25. Cele două perechi de huse pentru cizme se despachetează cu grijă, ca să nu se desprindă materiile fecale aderente, se grupează şi se pun în 225 ml de apă peptonată tamponată, încălzită în prealabil la temperatura mediului sau se adaugă 225 ml de diluant în mod direct celor două perechi de huse pentru cizme în recipientul lor, astfel cum a fost primit de laborator.
    Husele pentru cizme sînt scufundate complet în apă peptonată tamponată, pentru a adăuga suficient lichid liber în jurul eşantionului pentru migrarea salmonelei din probă şi, după caz, se adaugă mai multă apă peptonată tamponată.
    26. Pentru detectarea Salmonella spp., se utilizează metoda pentru salmonelă specificată în SM CEN ISO/TS 6579-2 „Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea, numărarea şi tipizarea serologică a bacteriilor de genul Salmonella. Partea 2: Metoda de numărare miniaturizată a numărului cel mai probabil”.
    27. În cazul recurgerii la standardele internaţionale pentru pregătirea materiilor fecale în scopul detectării salmonelei, acestea înlocuiesc dispoziţiile privind pregătirea eşantioanelor, specificate în prezenta Normă sanitar-
veterinară.
    28. Cel puţin un izolat din fiecare eşantion prelevat de autorităţile competente trebuie serotipizat, în conformitate cu clasificarea Kaufmann-White actualizată.
    Operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că pentru toate izolatele, este exclus cel puţin faptul că acestea nu aparţin serotipurilor de Salmonella enteritidis şi de Salmonella typhimurium.
    29. Pentru probele prelevate la iniţiativa operatorului din  industria alimentară, metodele de pregătire a eşantioanelor, de depistare şi serotipizare, metodele de analiză pot fi înlocuite cu alte metode alternative relevante, validate în plan internaţional şi naţional.
    30. Laboratorul naţional de referinţă va asigura depozitarea şi garanta integritatea a cel puţin a unei tulpini izolate de serotipuri de salmonela pe adăpost şi pe an din probele prelevate de către autoritatea competentă, şi după caz, de operatorul din sectorul alimentar, pentru o perioadă de minimum doi ani de la data analizei, în vederea unei lizotipii sau antibiograme, conform metodelor uzuale de colectare de culturi.
Secţiunea 4
Rezultate şi transmitere a informaţiilor
    31. Un efectiv de pui de carne este considerat pozitiv în sensul verificării realizării obiectivului, în cazul în care se depistează prezenţa Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium (cu excepţia tulpinilor vaccinale) în respectivul efectiv.
Efectivul de pui de carne pozitiv se numără o singură dată pentru un lot, indiferent de numărul de eşantionări şi de operaţiuni de testare şi se raportează doar în anul primei eşantionări pozitive.
    32. Raportul trebuie să includă:
    a) numărul total de efective de pui de carne care au fost testate cel puţin o dată în timpul anului de raportare;
    b) numărul total de efective declarate pozitive cu orice serotip de Salmonella;
    c) numărul de efective de pui de carne declarate pozitive cel puţin o dată pentru Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium, inclusiv tulpinile monofazice a căror formulă antigenică este 1,4,[5],12:i:-;
    d) numărul de efective de pui de carne declarate pozitive pentru fiecare  serotip de Salmonella sau pentru un serotip nespecificat de Salmonella (izolate care nu pot fi tipizate sau care nu sînt serotipizate).
    33. Informaţiile privind rezultatele eşantionării efectuate de operatorii din sectorul alimentar şi de autoritatea competentă în cadrul programului naţional de control al infecţiilor cu Salmonella trebuie să fie furnizate separat.
    34. Rezultatele testelor sînt considerate informaţii pertinente privind lanţul alimentar prevăzute în secţiunea 3 din capitolul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”.
    35. Pentru fiecare efectiv de pui de carne supus testării, următoarele informaţii trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţii competente:
    a) referinţa exploataţiei, care rămîne unică în timp;
    b) referinţa adăpostului, care rămîne unică în timp;
    c) luna prelevării de probe;
    d) informaţiile relevante privind efectivul de pui de carne supus testării.
    36. Rezultatele şi orice informaţie suplimentară relevantă se comunică în cadrul raportului privind tendinţele şi cauzele rezistenţei antimicrobiene menţionat în Hotărîrea Guvernului nr. 264 din 12 aprilie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici”.
Operatorul din sectorul alimentar:
    a) comunică, fără întîrziere nejustificată, autorităţii competente detectarea confirmată a Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium;
    b) solicită Laboratorului naţional de referinţă depozitarea şi garantarea integrităţii tulpinii izolate de serotipuri de salmonelă în vederea unei lizotipii sau antibiograme.”

    PRIM-MINISTRU                                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                              Vasile Bumacov

    Nr. 604. Chişinău, 16 august 2013.