HGC605/2013
ID intern unic:  349256
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 605
din  16.08.2013
cu privire la atribuţiile Prim-ministrului
şi ale viceprim-miniştrilor
Publicat : 23.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 182-185     art Nr : 703
    În scopul exercitării eficiente de către Guvern a prerogativelor stabilite prin Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă următoarea repartizare a atribuţiilor între Prim-ministru şi viceprim-miniştri:
    1) Prim-ministrul:
    a) conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia în exercitarea funcţiilor ce le revin;
    b)  coordonează activitatea privind planificarea şi implementarea politicilor publice, în conformitate cu priorităţile programului de guvernare;
    c) coordonează şi monitorizează relaţiile cu organismele financiare internaţionale, ţările donatoare, inclusiv asistenţa tehnică, granturile şi creditele externe acordate Republicii Moldova;
    d) dirijează politica de cadre în serviciul public şi activitatea privind perfecţionarea sistemului administraţiei publice centrale, precum şi coordonează exercitarea atribuţiilor legale ale Guvernului în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale;
    e) coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate în a căror competenţă este asigurarea legalităţii, în special respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii, asigurarea securităţii şi capacităţii de apărare a ţării, a autorităţilor care promovează politica de stat în domeniul educaţiei, finanţelor publice, aviaţiei civile, silviculturii şi cinegeticii, precum şi a autorităţii care realizează politica statului în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
    f) coordonează chestiunile ce ţin de activitatea Ministerului Finanţelor, Ministerului Educaţiei, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Naţional Anticorupţie, Agenţiei Rezerve Materiale, Agenţiei „Moldsilva” şi a Autorităţii Aeronautice Civile;
    g) asigură conlucrarea cu Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, alte instituţii financiar-bancare, precum şi cu autorităţile publice  şi organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului şi promovează valorile democratice;
    2) viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene:
    a) coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale în problemele referitoare la colaborarea externă a Republicii Moldova, cooperarea cu organizaţiile internaţionale, regionale şi europene şi realizarea obiectivului strategic prioritar – integrarea europeană a ţării;
    b) coordonează realizarea politicii externe şi promovarea relaţiilor comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice, la nivel bilateral şi multilteral, cu statele lumii;
    c) asigură coordonarea măsurilor ce ţin de protocolul de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    3) viceprim-ministrul, ministrul economiei:
    a) conduce activitatea Ministerului Economiei şi coordonează problemele ce ţin de dezvoltarea economiei naţionale, inclusiv cele din domeniul administrării proprietăţii publice, infrastructurii, turismului, dezvoltării regionale şi construcţiilor, agriculturii şi mediului, relaţiilor funciare, cadastrului şi protecţiei proprietăţii intelectuale;
    b) coordonează chestiunile ce ţin de activitatea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Mediului, Biroului Naţional de Statistică, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru,  Agenţiei Turismului şi a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
    c) asigură conlucrarea eficientă între autorităţile administraţiei publice centrale şi Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Camera de Comerţ şi Industrie, precum şi organizaţiile neguvernamentale în problemele ce ţin de activităţile economice;
    4) viceprim-ministrul responsabil de coordonarea activităţii în sfera socială:
    a) coordonează activitatea în domeniul ştiinţei, tineretului, sportului, culturii, muncii, sănătăţii, protecţiei sociale, ajutoarelor umanitare, relaţiilor interetnice;
    b) coordonează activitatea Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Culturii, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii, Biroului Relaţii Interetnice şi a Serviciului de Stat de Arhivă;
    c) asigură colaborarea cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, în cadrul parteneriatului şi dialogului social, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, mass-media, uniunile de creaţie, organizaţiile neguvernamentale care activează în sfera socială, precum şi asigură cooperarea cu organismele internaţionale din domeniu;
    5) viceprim-ministrul responsabil de realizarea politicilor pentru reintegrarea ţării:
    a) coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice în realizarea politicilor pentru reintegrarea teritorială, politică, economică şi socială a Republicii Moldova, inclusiv corelează cu aceste politici acţiunile pe plan extern şi în procesul financiar-bugetar;
    b) exercită funcţiile de reprezentant pentru chestiuni politice în procesul de reglementare a conflictului transnistrean din partea Republicii Moldova; reprezintă autorităţile moldoveneşti la negocierile şi consultările pentru reintegrarea ţării; întreţine relaţii cu factorii internaţionali vizaţi în domeniul de competenţă;
    c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu cele donatoare în vederea promovării valorilor democratice şi reconstituirii spaţiului politic, social, cultural, economic şi juridic unic al Republicii Moldova.
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.599 din 22 octombrie 2009 „Cu privire la atribuţiile Prim-ministrului şi ale viceprim-miniştrilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.158, art.666);
punctul 34 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 868 din 19 noiembrie 2012 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.242-244, art.938).

    PRIM-MINISTRU                                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                       Natalia Gherman
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                          Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                                             Tatiana Potîng
    Viceprim-ministru                                                                              Eugen Carpov

    Nr. 605. Chişinău, 16 august 2013.