OIFPSC1317/2013
ID intern unic:  349293
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1317
din  14.08.2013
privind modificarea anexei la ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 446 din 21 iunie 2012
Publicat : 23.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 182-185     art Nr : 1286
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, întru executarea prevederilor art.1181 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.172 din 12 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.173-176,  art.584),
ORDON:
    Anexa la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  nr.446 din 21 iunie 2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.131-134, art.802), cu modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 3 lit.c) se expune în următoarea redacţie:
    „c)  începînd cu 9 august 2013 – toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100000 lei.”
    2. Punctul 5 se expune în următoarea redacţie:
    „5. Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registru în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării care se determină, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală. Termenul expiră la ora 24.00 a ultimei zile a termenului. Momentul înregistrării facturii fiscale în Registru se consideră momentul acceptării acesteia în Registru.
    Faptul acceptării înregistrării facturii fiscale în Registru se aduce la cunoştinţa furnizorului prin notificarea de acceptare a facturii fiscale prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în Registru care conţine data şi ora exactă de acceptare.”
    3. Punctul 7 se expune în următoarea redacţie:
    „7. Verificarea înregistrării facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale de către cumpărător se efectuează prin accesarea serviciului electronic „Verificarea facturii fiscale în RGEFF”, disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md.
    4. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale din cadrul IFPS şi ÎS „Fiscservinform”.
    5. Direcţia generală impozite şi taxe a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                  Ion PRISĂCARU

    Nr. 1317. Chişinău, 14 august 2013.