LPC207/2013
ID intern unic:  349306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 207
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 24.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 609
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24–26, art. 137), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la noţiunea „tratat internaţional”, după cuvintele „tratat internaţional” se introduce textul „(denumit în continuare şi tratat)”;
    după  noţiunea „rezervă” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „declaraţie – menţiune, alta decît rezerva, formulată la momentul semnării, ratificării, acceptării, aderării sau aprobării unui tratat internaţional ori la un alt moment în conformitate cu prevederile tratatului, prin care se interpretează unele prevederi ale acestuia de către partea moldovenească sau prin care partea moldovenească efectuează notificările prevăzute de tratat;”
    noţiunea „publicare” se exclude.
    2. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul Republicii Moldova adoptă decizia cu privire la iniţierea negocierilor. În cazul tratatelor internaţionale specificate la art. 11 alin. (1), adoptarea deciziei cu privire la iniţierea negocierilor este precedată de consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului. În acest scop, Comisiei i se prezintă solicitarea de aviz consultativ, însoţită de argumentarea necesităţii încheierii tratatului internaţional, cu specificarea eventualelor consecinţe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură pe care le implică încheierea tratatului internaţional, proiectul acestuia în limba de stat şi, după caz, în limba străină, avizul Ministerului Justiţiei privind compatibilitatea proiectului tratatului internaţional cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi cu legislaţia naţională, avizele altor ministere şi autorităţi administrative centrale de specialitate vizate.
    (3) Propunerea cu privire la iniţierea negocierilor este prezentată de către organul responsabil pentru încheierea tratatului, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prin intermediul acestuia. Propunerea conţine argumentarea necesităţii încheierii tratatului internaţional, cu specificarea eventualelor consecinţe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură pe care le implică încheierea tratatului internaţional, proiectul acestuia în limba de stat şi avizele ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale de specialitate privind oportunitatea încheierii tratatului internaţional. Ministerul Justiţiei prezintă avizul privind compatibilitatea proiectului tratatului internaţional cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi cu legislaţia naţională. Organul responsabil pentru încheierea tratatului asigură traducerea şi prezentarea către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a textului proiectului tratatului internaţional în limba în care se va negocia, în scopul transmiterii acestuia partenerului de negocieri. Organul responsabil pentru încheierea tratatului este responsabil de exactitatea traducerii proiectului tratatului internaţional.”
    3. Legea se completează cu articolul 81 cu următorul cuprins:
    „Articolul 81. Aprobarea semnării
    (1) După finalizarea negocierilor se adoptă decizia cu privire la aprobarea semnării tratatului internaţional. În cazul tratatelor internaţionale care urmează a fi încheiate în numele statului, decizia se adoptă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, iar în cazul celorlalte tratate internaţionale – prin hotărîre de Guvern.
    În cazul tratatelor internaţionale specificate la art. 11 alin. (1), dacă textele negociate ale acestora conţin diferenţe de fond (diferenţe care ţin de obiectul de reglementare, de subiecţii, drepturile şi obligaţiile acestora) faţă de textele asupra cărora au fost iniţiate negocierile, semnarea tratatului internaţional este precedată de consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului. În acest scop, Comisiei i se prezintă solicitarea de aviz consultativ, însoţită de documentele menţionate la alin. (2) al prezentului articol.
    (2) Propunerea cu privire la aprobarea semnării tratatului internaţional este prezentată Preşedintelui Republicii Moldova,  în cazul tratatelor internaţionale care urmează a fi încheiate în numele statului, sau Guvernului Republicii Moldova, în cazul celorlalte tratate internaţionale, de către organul responsabil pentru încheierea tratatului, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prin intermediul acestuia.
    Propunerea include textul tratatului internaţional negociat, în limba de stat şi, după caz, în limba de referinţă convenită de părţi, nota informativă care conţine referiri la procesul şi rezultatele negocierilor, aspectele esenţiale ale tratatului care au fost modificate şi/sau completate în urma negocierilor, eventualele consecinţe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură pe care le implică încheierea tratatului internaţional. În cazul în care textul tratatului internaţional negociat conţine diferenţe de fond faţă de textul asupra căruia au fost iniţiate negocierile, la propunere se vor anexa avizele repetate ale ministerelor şi ale instituţiilor de resort privind oportunitatea încheierii tratatului internaţional, inclusiv avizul Ministerului Justiţiei privind compatibilitatea proiectului tratatului internaţional negociat cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi cu legislaţia naţională. Propunerea va conţine referiri privind nivelul şi funcţia persoanei care va semna tratatul internaţional.
    (3) În caz de urgenţă a semnării tratatului internaţional şi doar dacă există temeiuri suficiente să se considere că proiectul tratatului propus spre semnare nu va conţine diferenţe de fond faţă de proiectul iniţial al tratatului, se poate emite o singură decizie cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării tratatului,  respectîndu-se procedura prevăzută la art. 7. În acest caz, Comisia politică externă şi integrare europeană a Parlamentului va emite un singur aviz cu privire la oportunitatea iniţierii negocierilor şi semnării tratatului internaţional.”
    4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Depline puteri
    (1) Deplinele puteri se eliberează de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene conform deciziei privind iniţierea negocierilor şi conform deciziei privind aprobarea semnării tratatului internaţional.
    (2) Ministrul afacerilor externe şi integrării europene eliberează deplinele puteri pentru participarea delegaţiilor guvernamentale la reuniuni internaţionale, dacă este necesar potrivit regulilor de procedură ale reuniunii sau organizaţiei respective.
    (3) Procedura solicitării şi perfectării deplinelor puteri este stabilită de legislaţia Republicii Moldova.”
    5. La articolul 14, alineatul (5) se completează în final cu textul „în termen de cel mult 30 de zile de la data semnării”.
    6. Articolul 23 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene transmite spre informare Parlamentului  lista, în versiune electronică, a tratatelor internaţionale la nivel de stat şi guvern semnate, ratificate, acceptate, aprobate, la care s-a aderat  şi care au intrat în vigoare în cursul anului calendaristic precedent.”
    7. La articolul 30:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Actul normativ de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, însoţit de textul tratatului internaţional în limba de stat, inclusiv textele anexelor şi documentelor aferente, rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratatul internaţional efectuate la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, precum şi actele normative referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatului internaţional se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislaţiei. Ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării în vigoare, a suspendării sau data stingerii tratatului internaţional se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 30 de zile de la constatarea datei intrării în vigoare, a suspendării sau de la constatarea datei stingerii tratatului internaţional. În cazul unui tratat internaţional cu termen de valabilitate determinat, în ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se constată data intrării în vigoare se indică şi data stingerii acestuia.”
    articolul  se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Textul în limba de stat al tratatului internaţional în formă simplificată, inclusiv textele anexelor şi documentelor aferente, rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratatul internaţional efectuate la momentul semnării, împreună cu ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării în vigoare a tratatului internaţional, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a acestuia.
    (12) Textul în limba de stat al tratatului internaţional care se aplică provizoriu în conformitate cu art. 16, inclusiv textele anexelor şi documentelor aferente, rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratatul internaţional, împreună cu ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data începerii aplicării provizorii a tratatului internaţional, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 10 zile de la data respectivă, fără necesitatea republicării acestor texte împreună cu actele normative de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.”
    alineatul (2) se completează în final cu textul  „ , a cărei exactitate este asigurată de organul responsabil pentru încheierea tratatului”.
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Actele oficiale indicate în prezentul articol se plasează pe pagina web a Guvernului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    Art. II. – Articolul 1 din Legea nr. 173-XIII  din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 653) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare*” se substituie cu textul  „Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi actele normative de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la tratatele internaţionale, însoţite de textul tratatului în limba de stat, inclusiv textele anexelor şi documentelor aferente, rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratat efectuate la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, actele normative referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale, ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării în vigoare, a suspendării sau data stingerii tratatelor internaţionale*”.
    la alineatul (5), după textul „la data indicată în text” se introduce textul „ , cu excepţia actelor menţionate la art. 2”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Actele normative de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la tratatele internaţionale, însoţite de textul tratatului internaţional în limba de stat, inclusiv textele anexelor şi documentelor aferente, rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratatul internaţional efectuate la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, actele normative referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale, ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării în vigoare, a suspendării sau data stingerii tratatelor internaţionale se publică în Monitorul Oficial în condiţiile alin. (4).”
    la alineatul (7), textul „exactitatea traducerii fiind certificată de Ministerul Afacerilor Externe” se substituie cu textul „certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a cărei exactitate este asigurată de organul responsabil pentru încheierea tratatului internaţional”.
    Art. III. – Tratatele internaţionale la care Republica Moldova a devenit parte pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se publică în ediţii speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 207. Chişinău, 12 iulie 2013.