LPC212/2013
ID intern unic:  349308
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 212
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 24.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 611
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 292), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Misiunea, funcţiile de bază şi atribuţiile
                         principale ale Ministerului Transporturilor
                         şi Infrastructurii Drumurilor în domeniul
                         aviaţiei civile”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Misiunea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor constă în elaborarea şi promovarea politicii Guvernului în domeniul aviaţiei civile în comun  cu Autoritatea Aeronautică Civilă.”
    la alineatul (2), textul „Sarcinile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu textul „Funcţiile de bază ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”;
    alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „sarcinilor sale” şi „atribuţii” se substituie cu cuvintele „funcţiilor sale de bază” şi, respectiv, „atribuţii principale”;
    literele a)–c) vor avea următorul cuprins:
    „a) elaborează şi propune Guvernului spre aprobare, cu avizul pozitiv al Autorităţii Aeronautice Civile, proiecte de acte legislative şi normative în domeniul aviaţiei civile, inclusiv proiecte de  acte normative care reglementează activităţile de certificare şi autorizare în domeniul aviaţiei civile;
    b) propune Guvernului spre aprobare, cu avizul pozitiv al Autorităţii Aeronautice Civile, metodologia de calcul şi aprobare a tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru serviciile aeroportuare;
    c) desemnează, în comun cu Autoritatea Aeronautică Civilă, companiile aeriene conform acordurilor bilaterale;”.
    literele d)–h), j), l), n)–t) se abrogă;
    alineatul (4) se abrogă.
    2. La articolul 5:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 5. Misiunea, funcţiile de bază şi atribuţiile
                         principale ale Autorităţii Aeronautice Civile”;
    alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „(1) Misiunea Autorităţii Aeronautice Civile constă în implementarea politicilor în domeniul aviaţiei civile şi în supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în acest domeniu.”
    la alineatul (2), textul „Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”;
    alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „(3) În domeniul aviaţiei civile, Autoritatea Aeronautică Civilă are următoarele funcţii de bază:
    a) propune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative, altele decît cele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a), precum şi cuantumul plăţilor de supraveghere;
    b) aprobă căile aeriene şi regulile de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    c) ţine Registrul Aerian al Republicii Moldova;
    d) supraveghează asigurarea siguranţei zborurilor aeronavelor civile şi a securităţii aeronautice de către operatorii aerieni, operatorii de aerodromuri (aeroporturi), furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană, de către alte persoane fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;
    e) emite, în limitele competenţei sale, decizii cu caracter administrativ, aprobă regulamente, instrucţiuni, alte acte cu caracter tehnic care conţin standarde şi proceduri executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;
    f) supraveghează respectarea normelor de navigabilitate de către operatorii aerieni şi întreprinderile care execută lucrări de reparaţie şi întreţinere a tehnicii aeronautice pe teritoriul Republicii Moldova;
    g) verifică, eliberează, validează, suspendă şi revocă certificatele de navigabilitate pentru aeronavele civile şi pentru altă tehnică aeronautică.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În vederea executării misiunii şi a funcţiilor de bază, Autoritatea Aeronautică Civilă exercită următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte zonele interzise şi zonele cu restricţii din spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    b) stabileşte, în comun cu Ministerul Apărării, modul de coordonare a zborurilor civile şi militare în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    c) asigură realizarea activităţilor de informare aeronautică;
    d) asigură colectarea, de la persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile, a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activităţii în domeniu, evaluează şi prezintă aceste date organelor de stat de statistică şi organismelor internaţionale în domeniu;
    e) coordonează operaţiunile de căutare şi salvare în cazul accidentelor aeronautice produse pe teritoriul Republicii Moldova;
    f) înregistrează aerodromurile (aeroporturile) civile, eliberează autorizaţii pentru construcţia şi reconstrucţia aerodromurilor (aeroporturilor) civile, precum şi coordonează lucrările de construcţie în zonele aerodromurilor (aeroporturilor) civile;
    g) elaborează şi propune Guvernului reglementări speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale;
    h) eliberează, validează, suspendă şi revocă documentele de autorizare a personalului aeronautic, certificatele (autorizaţiile) de operator aerian, certificatele (autorizaţiile) de agent aeronautic, documentele de certificare a mijloacelor tehnice utilizate în aviaţia civilă, certificatele (autorizaţiile) pentru serviciile prestate în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor;
    i) certifică şi supraveghează exploatarea aerodromurilor (aeroporturilor) şi a altor servicii şi instalaţii de la sol;
    j) autorizează transportul bunurilor periculoase la bordul aeronavelor în spaţiul aerian al Republicii Moldova, precum şi instalarea echipamentului de radiocomunicaţii la bordul aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova şi supraveghează utilizarea acestuia;
    k) supraveghează asigurarea metrologică în aviaţia civilă;
    l) autorizează şi supraveghează exploatarea radioemiţătoarelor în banda de frecvenţe stabilită pentru aviaţia civilă;
    m) aprobă programele de instruire a personalului aeronautic;
    n) supraveghează activitatea instituţiilor medicale ce efectuează examenul medical al personalului aeronautic;
    o) eliberează permisiuni pentru efectuarea zborurilor regulate şi neregulate;
    p) supraveghează efectuarea zborurilor regulate şi neregulate, respectarea reglementărilor speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale, precum şi exploatarea aeronavelor civile;
    q) solicită de la agenţii aeronautici, în scop de menţinere a calificării inspectorilor săi, admiterea acestora la îndeplinirea atribuţiilor funcţionale stabilite de certificatul personalului aeronautic pe care îl deţine inspectorul, fără remunerare din partea agenţilor aeronautici;
    r) propune spre aprobare Guvernului structura internă organizaţională, efectivul-limită şi condiţiile de retribuire a muncii personalului Autorităţii Aeronautice Civile, în conformitate cu cerinţele şi practica internaţională în domeniu;
    s) stabileşte statutul juridic al subdiviziunilor Autorităţii Aeronautice Civile.”
    la alineatul (7), sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    3. Articolul 6:
    la alineatul (2), cuvintele „prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor” se substituie cu cuvintele „prin hotărîre de Guvern”;
    la alineatul (5), sintagma „Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „Guvernului”.
    4. La articolul 7 alineatul (4), articolul 12 alineatul (4) şi la articolul 17 alineatele (4) şi (5), cuvintele „emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu cuvintele „aprobate de Guvern”.
    5. La articolul 11 alineatul (2), în ambele cazuri, articolul 12 alineatele (1) şi (3), articolul 14 alineatul (3), articolul 16 alineatul (1), articolul 18 alineatele (2) şi (3) şi la articolul 19, sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    6. La articolul 12 alineatul (1), cuvintele „al Autorităţii Aeronautice Civile şi” se exclud.
    7. La articolul 13 alineatul (1) şi la articolul 15 alineatul (2), sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, la propunerea Autorităţii Aeronautice Civile,”.
    8. La articolul 16 alineatul (2), sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, cu atragerea specialiştilor în domeniu,”.
    9. La articolul 20 alineatul (1), cuvîntul „elaborează” se substituie cu cuvintele „elaborează şi prezintă Guvernului”.
    10. La articolul 21 alineatul (3), cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor emite” se substituie cu cuvintele „Guvernul aprobă”.
    11. Legea se completează cu capitolul IX1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IX1
REPREZENTAREA ŞI COOPERAREA
INTERNAŢIONALĂ
    Articolul 221. Reprezentarea şi cooperarea
                           internaţională
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Autoritatea Aeronautică Civilă, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, reprezintă Republica Moldova în autorităţile similare străine.
    (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Autoritatea Aeronautică Civilă, reprezintă Republica Moldova în organismele internaţionale ale aviaţiei civile.
    (3) Proiectele acordurilor internaţionale în domeniul aviaţiei civile sînt elaborate şi propuse spre  aprobare Guvernului de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Autoritatea Aeronautică Civilă.
    (4) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi/sau Autoritatea Aeronautică Civilă pot încheia şi executa acorduri tehnice de cooperare cu instituţiile publice de acelaşi nivel ale altor state şi/sau cu organismele internaţionale ale aviaţiei civile, în limitele competenţelor stabilite de lege.”
    Art. II. – Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 393), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(1) Autoritatea pentru securitatea aeronautică este Autoritatea Aeronautică Civilă, care are următoarele atribuţii:”.
    2. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se abrogă.
    3. La articolul 31 alineatul (1), după cuvîntul „elaborează” se introduc cuvintele „şi implementează”, iar cuvintele„ , iar Autoritatea Aeronautică Civilă implementează acest program” se exclud.
    4. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    Art. III. – Legea nr. 143 din 21 iunie 2012 privind controlul spaţiului aerian (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155–159, art. 512) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, în noţiunea „organe de trafic aerian”, cuvintele „subordonate Ministerului Transporturilor şi Infra-structurii Drumurilor” se substituie cu cuvintele „ale Autorităţii Aeronautice Civile”.
    2. Articolul 4:
    litera a) se abrogă;
    la litera b), cuvintele „curse neregulate” se substituie cu cuvintele „curse regulate şi neregulate”;
    la litera c) liniuţele întîia şi a doua, sintagma „Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Autorităţii Aeronautice Civile”.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 212. Chişinău, 12 iulie 2013.