LPC200/2013
ID intern unic:  349420
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 200
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII
din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale
protejate de stat
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 617
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66–68, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 noţiunea „parc naţional”, după cuvintele „obiecte şi complexe naturale” se introduc cuvintele „şi cultural-istorice”, iar după cuvîntul „cultural,”  se introduce cuvîntul „turistic,”.
    2.  La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
     „(3) În fondul ariilor protejate pot fi incluse şi terenuri private, luate sub protecţia statului, ele rămînînd proprietatea titularilor de terenuri private. Delimitarea drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi se stabileşte conform unui regulament special.”
    3. Articolul 13 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    “g) aprobă regulamentele de funcţionare pentru categoriile de obiecte şi complexe naturale specificate la art. 4 alin. (1) pct. 1) lit. b) şi pct.  3) lit. a).”
    4. La articolul 14 litera b), textul „şi h)” se exclude.
    5. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    „Art. 30. – Parcul naţional are ca obiectiv păstrarea complexelor naturale de o deosebită importanţă ecologică, estetică şi cultural-istorică în vederea armonizării peisajelor geografice şi folosirii lor durabile în scopuri ştiinţifice, culturale, turistice, instructive şi educaţionale.”
    6. La articolul 33, cuvintele „regulamentul lui” se substituie cu cuvintele „regulamentul de funcţionare”.
    7. La articolul 34 alineatul (1) subalineatul întîi, după cuvintele „din parc” se introduce textul „ , protejării monumentelor istorico-culturale şi arheologice”.
    8. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    „Art. 35. – (1) În parcul naţional se instituie un consiliu tehnico-ştiinţific şi un consiliu consultativ de administrare, care examinează şi reglementează activităţile din cadrul parcului în limitele legislaţiei în vigoare.
    (2) Componenţa şi regulamentul consiliului tehnico-ştiinţific şi cele ale consiliului consultativ de administrare sînt aprobate de autoritatea ierarhic superioară.”
    9. La articolul 83 alineatul (2) litera a), textul „1000 – 1500 m” se substituie cu textul „100 – 500 m”.
    10. La articolul 86, literele d), f) şi h) se abrogă.
    11. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2

PARCURILE NAŢONALE
Nr. crt. Denumirea Suprafaţa (ha) Amplasamentul
1 Orhei 33792,09 Întreprinderea pentru
silvicultură Orhei: ocolul
silvic Ivancea, ocolul silvic

Selişte, ocolul silvic Vatici,

ocolul silvic Teleşeu

Întreprinderea pentru
silvicultură Călăraşi: ocolul
silvic Bravicea

Comunele (satele)  Morozeni,

Ghetlova, Puţintei,

Neculăieuca, Vatici, Donici,
Teleşeu, Selişte, Peresecina,

Ivancea, Pohorniceni,

Trebujeni din raionul Orhei


Comuna Codreanca și satele Ţigăneşti, Romăneşti din raionul Strășeni

Comuna Săseni şi satul Bravicea din raionul Călăraşi

Comuna Maşcăuţi din  raionul Criuleni


    Art. II. – (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va elabora şi va aproba Regulamentul de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei”.
    (2) Interdicţiile cu privire la folosirea terenurilor agricole, a terenurilor pentru construcţii, cu privire la folosirea de către beneficiarii silvici şi cinegetici a terenurilor din fondul forestier, cu privire la obiectivele de infrastructură şi la activităţile economice, ce vor apărea odată cu fondarea Parcului Naţional „Orhei”, nu se vor extinde asupra raporturilor juridice apărute pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi a Hotărîrii Parlamentului privind fondarea Parcului Naţional „Orhei”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Igor  CORMAN

    Nr. 200. Chişinău, 12 iulie 2013.