LPC208/2013
ID intern unic:  349434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 208
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 761-XV
din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 623
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 20, art. 80), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Serviciul diplomatic
    În sensul prezentei legi, prin serviciu diplomatic se înţelege totalitatea instituţiilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova şi activitatea acestora în vederea realizării obiectivelor ce le sînt atribuite în baza prezentei legi.”
    2. La articolul 3:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) realizarea politicii externe a Republicii Moldova şi participarea la promovarea intereselor economice ale acesteia;”
    la litera b), cuvintele „reprezentarea şi apărarea” se substituie cu cuvintele „apărarea şi promovarea”;
    la litera d), textul „săi (persoane fizice sau juridice)” se substituie cu textul „acesteia şi ale persoanelor juridice din Republica Moldova”;
    la litera e), textul „reglementarea unor eventuale probleme politico-juridice cu aceste state” se substituie cu textul „şi organizaţiile internaţionale, reglementarea unor eventuale probleme politico-juridice cu acestea”;
    la litera i), cuvintele „respectarea şi dezvoltarea” se substituie cu cuvîntul „promovarea”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) promovarea drepturilor şi libertăţilor omului;”.
    3. Articolul 5:
    la alineatul (2), cuvîntul „Structurile” se substituie cu cuvîntul „Instituţiile”;
    la alineatul (3), după cuvintele „li se atribuie” se introduce textul „de către Preşedintele Republicii Moldova”;
    la alineatul (4),  după cuvintele „li se atribuie” se introduc cuvintele „de către Guvern”.
    4. Articolul 6:
    la alineatul (6), textul „oficii sau birouri speciale” se substituie cu textul „birouri (secţii)”;
    la alineatul (8), cuvintele „şi consulare” se substituie cu cuvintele „şi a oficiilor consulare”;
    la alineatul (9), cuvintele „şi consulare” se substituie cu cuvintele „şi oficiile consulare”, cuvintele „dărilor de seamă” – cu cuvîntul „rapoartelor”, iar cuvîntul „trimestrial” – cu textul „în conformitate cu legislaţia în vigoare”;
    la alineatul (10), textul „misiunilor sale diplomatice şi consulare” se substituie cu textul „misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare”.
    5. Articolul 7:
    la alineatul (1), cuvîntul „dispun” se substituie cu textul „sînt în drept să dispună”;
    la alineatul (3), cuvîntul „generală” se substituie cu cuvîntul „diplomatică”.
    6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Activitatea de revizie şi control al
                         misiunilor diplomatice şi al oficiilor
                         consulare
    Pentru a verifica modul în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova îşi îndeplinesc funcţiile, îşi organizează activitatea şi îşi utilizează mijloacele tehnice, materiale şi financiare, precum şi pentru a controla cum se respectă în cadrul acestor instituţii dispoziţiile organizatorice, reglementările de serviciu, actele legislaţiei muncii şi alte acte normative, inclusiv cele privind condiţiile de trai ale personalului lor, ministrul afacerilor externe şi integrării europene poate dispune, din oficiu sau la cererea instituţiilor abilitate ori a unui membru al personalului instituţiilor serviciului diplomatic, inspectarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare. Inspectarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor  consulare va fi efectuată de către serviciul audit intern în comun, după caz, cu alţi specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.”
    7. La articolul 9:
    alineatul (1):
    punctul 1) se completează cu literele a1) şi a2) cu următorul cuprins:
    „a1) din persoane cu funcţii de demnitate publică în funcţii diplomatice;
    a2) din personalul cabinetului ministrului;”
    punctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) în cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare:
    a) din funcţionari publici în funcţii diplomatice şi consulare, denumiţi în continuare agenţi diplomatici şi, respectiv, funcţionari consulari;
    b) din funcţionari publici care nu deţin funcţii diplomatice şi consulare;
    c) din personal administrativ-tehnic şi de serviciu;”
    articolul se completează cu alineatele (11), (12) şi (13) cu următorul cuprins:
    „(11) Membrii personalului instituţiilor serviciului diplomatic angajaţi în funcţii diplomatice şi consulare sînt funcţionari publici cu statut special, cu excepţia persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi a personalului din cabinetul ministrului.
    (12) În cadrul instituţiilor serviciului diplomatic activează:
    a) diplomaţi de carieră – funcţionari publici cu statut special, care sînt incluşi în statul de personal al instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova, au ranguri diplomatice şi sînt autorizaţi să reprezinte Republica Moldova în relaţiile internaţionale;
    b) diplomaţi specializaţi – funcţionari publici cu statut special, care sînt delegaţi de către autorităţile sau instituţiile naţionale pentru a activa în cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Republicii Moldova şi sînt autorizaţi să reprezinte Republica Moldova în relaţiile internaţionale, avînd competenţe limitate la un anumit domeniu de activitate.
    (13) Funcţiile din cadrul instituţiilor serviciului diplomatic sînt stabilite în conformitate cu statul de personal, aprobat în ordinea stabilită de Guvern. Funcţiile diplomatice şi consulare din cadrul instituţiilor serviciului diplomatic implică realizarea atribuţiilor menţionate la art. 4. Clasificatorul funcţiilor diplomatice şi consulare este prevăzut în anexă.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se instituie următoarele funcţii diplomatice:
    a) ministru;
    b) viceministru;
    c) secretar general;
    d) ambasador cu misiuni speciale;
    e) şef de direcţie generală;
    f) şef adjunct de direcţie generală;
    g) şef de direcţie;
    h) şef adjunct de direcţie;
    i) şef de direcţie în cadrul direcţiei generale;
    j) şef de secţie;
    k) şef de secţie în cadrul direcţiei;
    l) şef de serviciu;
    m) consilier;
    n) secretar I;
    o) secretar II;
    p) secretar III;
    q) ataşat.”
    la alineatul (3):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari se stabilesc următoarele funcţii, în corespundere cu rangul misiunii diplomatice sau clasa oficiului consular:”;
    la litera f), textul „ , reprezentant permanent adjunct pe lîngă un organism internaţional” se exclude;
    litera o) se abrogă;
    alineatul (4) se abrogă.
    8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Angajarea şi rechemarea dintr-o funcţie
                           diplomatică sau consulară
    (1) Într-o funcţie diplomatică sau consulară poate fi angajată doar persoana care întruneşte următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova;
    c) deţine o diplomă de studii universitare (licenţă);
    d) cunoaşte limba de stat şi cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului eliberat de instituţia medicală abilitată;
    f ) nu are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate;
    g) a promovat concursul de angajare în serviciul diplomatic.
    (2) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor numite în funcţii de demnitate publică şi personalului din cabinetul ministrului.
    (3) Angajarea în funcţii diplomatice şi consulare se efectuează prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene, la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (denumită în continuare Comisie de evaluare şi concurs), care activează în baza regulamentului aprobat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene.
    (4) Persoanelor care sînt angajate pentru prima dată în funcţie diplomatică li se stabileşte o perioadă de probă de 6 luni.
    (5) Perioada de probă şi condiţia de promovare a concursului de angajare în funcţii diplomatice nu se aplică funcţionarilor publici care întrunesc condiţiile de angajare stabilite la alin. (1) lit. a)–f) şi au activat în funcţie diplomatică sau consulară cel puţin 6 luni ori  sînt angajaţi prin transfer din cadrul altor autorităţi publice centrale unde au activat cel puţin 6 luni.
    (6) Ambasadorii extraordinari şi plenipotenţiari, reprezentanţii permanenţi, trimişii şi însărcinaţii cu afaceri en titre (permanenţi) – şefi ai misiunilor diplomatice – sînt numiţi şi rechemaţi din funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului. Propunerile referitoare la numirea în aceste funcţii sînt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, cu consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului. Propunerile privind rechemarea din aceste funcţii sînt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene.
    (7) Consulul general este desemnat şi rechemat de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor externe şi integrării europene. Şefii celorlalte oficii consulare sînt numiţi şi rechemaţi din funcţie de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene.
    (8) Detaşarea prin transfer pentru prima dată în oricare din funcţiile diplomatice sau consulare din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Republicii Moldova este efectuată în exclusivitate din rîndul diplomaţilor de  carieră care au activat cel puţin 2 ani în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (9) Pentru reprezentarea şi apărarea intereselor Republicii Moldova în anumite domenii, în cadrul misiunilor diplomatice sau în cadrul birourilor (secţiilor) acestora pot fi detaşaţi prin transfer şi diplomaţi specializaţi, cu suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada detaşării în sensul prezentei legi, în conformitate cu ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene. Funcţionarii publici selectaţi pentru a fi detaşaţi prin transfer în misiunea diplomatică în condiţiile prezentului alineat, anterior plecării în misiune, pot fi detaşaţi la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene pe un termen de pînă la 6 luni.
    (10) Detaşarea prin transfer presupune trecerea temporară pe un termen de 3 ani sau, în cazul şefului de misiune diplomatică sau de oficiu consular, pe un termen de 4 ani, fie a diplomatului de carieră sau a diplomatului specializat, fie a membrului personalului administrativ-tehnic sau de serviciu angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular în scopul exercitării unor atribuţii de serviciu, fără menţinerea funcţiei din care persoana a fost transferată (în cazul persoanelor detaşate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene) sau cu suspendarea, pe durata detaşării, din funcţia deţinută anterior (în cazul şefului de misiune diplomatică şi diplomatului specializat, transferaţi din cadrul altor autorităţi sau instituţii). Detaşarea respectivă se autorizează prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene. La expirarea termenului de aflare în misiune, diplomatul de carieră este transferat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene potrivit prevederilor art. 15 alin. (3), iar membrul personalului administrativ-tehnic sau de serviciu – potrivit prevederilor art. 15 alin. (4).”
    9. La articolul 11:
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În concordanţă cu calificarea şi pregătirea lor profesională, persoanelor angajate în serviciul diplomatic în funcţii diplomatice sau consulare li se conferă următoarele ranguri diplomatice, ce atestă calificarea în serviciul diplomatic:”;
    articolul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
     „e1) ministru consilier;”.
    10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Modul de acordare a rangurilor
                           diplomatice
    (1) Rangurile diplomatice de ambasador şi ministru plenipotenţiar se acordă de Preşedintele Republicii Moldova, prin decret, la propunerea ministrului afacerilor externe şi integrării europene. Celelalte ranguri diplomatice prevăzute la art. 11 se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene.
    (2) Rangul diplomatic se acordă la expirarea termenului prevăzut la art. 13, iar în unele cazuri – înainte de expirarea acestuia, în conformitate cu art. 23 alin. (1) lit. b).
    (3) Rangurile diplomatice sînt irevocabile, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 14.
    (4) Acordarea rangului diplomatic se înscrie în carnetul de muncă.”
    11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 13. Condiţiile pentru acordarea rangurilor
                            diplomatice
    (1) La expirarea termenelor prevăzute în prezentul articol, persoanele angajate în funcţii diplomatice sau consulare pot fi promovate în următorul rang diplomatic la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs.
    (2) Se stabilesc următoarele termene minime necesare pentru avansarea în rang diplomatic:
    a) 1 an de la data confirmării  în funcţia diplomatică sau consulară – pentru rangul de ataşat;
    b) 2 ani în rang de ataşat – pentru secretar III;
    c) 2 ani în rang de secretar III – pentru secretar II;
    d) 3 ani în rang de secretar II – pentru secretar I;
    e) 3 ani în rang de secretar I – pentru consilier;
    f) 4 ani în rang de consilier – pentru ministru consilier;
    g) 4 ani în rang de ministru consilier – pentru ministru plenipotenţiar;
    h) 4 ani în rang de ministru plenipotenţiar – pentru ambasador.
    (3) La calcularea termenului necesar pentru avansarea în rang diplomatic se iau în consideraţie:
    a) perioada activităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova;
    b) perioada activităţii în misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova;
    c) perioada activităţii în cadrul organizaţiilor internaţionale guvernamentale la care participă Republica Moldova sau al misiunilor diplomatice ale acestor organizaţii  în calitate de funcţionar internaţional recomandat sau acceptat în mod expres pentru funcţia respectivă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    d) perioada aflării la studii, perfecţionare profesională sau stagiu la recomandarea sau cu acceptul expres al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.”
    12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Retrogradarea şi retragerea rangurilor
                           diplomatice
     (1) Pentru comiterea faptelor sancţionate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau a statului acreditar, persoana angajată într-o funcţie diplomatică sau consulară poate fi retrogradată ori lipsită de rangul diplomatic.
     (2) Retrogradarea şi retragerea rangului diplomatic conform prevederilor alin. (1) se efectuează potrivit procedurii aplicate la acordarea rangului diplomatic.”
    13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Termenul de aflare în cadrul misiunilor
                           diplomatice şi al oficiilor consulare
    (1) Şefii misiunilor diplomatice şi cei ai oficiilor consulare sînt numiţi în funcţie pe un termen de 4 ani. În cazul celorlalţi agenţi diplomatici şi funcţionari consulari, precum şi al membrilor personalului administrativ-tehnic şi ai celui de serviciu, acest termen este de 3 ani. Termenul de detaşare prin transfer începe să curgă de la data indicată în ordinul de detaşare. La propunerea Comisiei de evaluare şi concurs, în caz de necesitate, termenul de aflare în misiune poate fi extins prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene pentru o perioadă de pînă la un an.
    (2) În cazul rechemării prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova a ambasadorilor extraordinari şi plenipotenţiari, a reprezentanţilor permanenţi sau a delegaţilor pe lîngă o organizaţie internaţională, a trimişilor şi a însărcinaţilor cu afaceri en titre (permanenţi), precum şi prin hotărîre de Guvern a consulilor generali, data rechemării efective a acestor persoane se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene şi nu poate depăşi termenul de 25 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a decretului sau a hotărîrii de rechemare.
    (3) La expirarea termenului de aflare în misiune, diplomatul de carieră este transferat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În cazul imposibilităţii transferării în funcţia diplomatică deţinută pînă la transferul în misiunea diplomatică sau oficiul consular ori într-o funcţie echivalentă sau superioară, diplomatul de carieră va fi transferat, la alegerea acestuia, în una din două funcţii vacante propuse de Comisia de evaluare şi concurs, luîndu-se în consideraţie vechimea în muncă în cadrul instituţiilor serviciului diplomatic şi rangul diplomatic deţinut.
    (4) La expirarea termenului de aflare în misiune, membrul personalului administrativ-tehnic sau de serviciu, detaşat prin transfer în misiunea diplomatică sau oficiul consular, este transferat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În cazul imposibilităţii transferării în funcţia deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pînă la transferul în misiunea diplomatică sau oficiul consular ori într-o funcţie administrativ-tehnică sau de serviciu echivalentă sau superioară, membrul personalului administrativ-tehnic sau de serviciu va fi transferat, la alegerea acestuia, în una din două funcţii vacante administrativ-tehnice sau de serviciu propuse de Comisia de evaluare şi concurs, luîndu-se în consideraţie vechimea în muncă în cadrul instituţiilor serviciului diplomatic.
    Membrii personalului administrativ-tehnic şi ai celui de serviciu trimişi în misiune din afara personalului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la expirarea termenului stabilit de aflare în misiune, pot fi angajaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu condiţia existenţei unor funcţii vacante.”
    14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Principiul rotaţiei personalului instituţiilor
                           serviciului diplomatic
    (1) În scopul asigurării realizării prevederilor art. 15, în instituţiile serviciului diplomatic se aplică principiul rotaţiei de personal, în conformitate cu decizia Comisiei de evaluare şi concurs prin care se confirmă planul de rotaţie, aprobat ulterior de ministrul afacerilor externe şi integrării europene. În cadrul rotaţiei, persoanele angajate în funcţii diplomatice, în funcţii care nu sînt diplomatice, în funcţii administrativ-tehnice sau de serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene sînt detaşate prin transfer, respectiv, în funcţii diplomatice sau consulare, în funcţii care nu sînt diplomatice sau consulare, în funcţii administrativ-tehnice sau de serviciu în misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.
    (2) Transferurile personalului instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează în funcţie de necesităţile de serviciu, ţinîndu-se cont de rangul diplomatic, pregătirea profesională şi principiul rotaţiei de personal. Persoana detaşată prin transfer în funcţii diplomatice sau consulare care deţine cetăţenia statului acreditar va fi informată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cazul în care se deţine informaţia cu privire la cetăţenia respectivă, că statul acreditar ar putea fie să îi refuze acordarea privilegiilor şi imunităţilor diplomatice sau consulare, fie să le ofere  unilateral sau în baza unui tratat bilateral existent.
    (3) Transferurile în oricare funcţii diplomatice în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi în oricare funcţii diplomatice şi consulare în misiuni diplomatice sau oficii consulare, se efectuează în exclusivitate din rîndul diplomaţilor de carieră ori, în cazurile descrise la art. 9 alin. (12) lit. b), din rîndul funcţionarilor publici care corespund profilului funcţiei în care urmează a fi transferaţi şi întrunesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)–f).
    Cu titlu de excepţie, în funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar poate fi desemnată persoana care, deşi nu este diplomat de carieră, întruneşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)–f) şi, concomitent, este o personalitate notorie sau are experienţă relevantă în domeniul relaţiilor internaţionale, al relaţiilor economice externe sau al dreptului internaţional.
    (4) În caz de transfer în alte autorităţi publice centrale, membrii personalului instituţiilor serviciului diplomatic posesori de ranguri diplomatice sînt incluşi în rezerva Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (5) Termenul de activitate în funcţiile diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene dintre două perioade de activitate în misiunea diplomatică sau oficiul consular nu poate fi mai mic de un an.”
    15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17. Activitatea în cadrul organizaţiilor
                            internaţionale
     (1) Persoanele angajate în funcţiile diplomatice şi consulare ale instituţiilor serviciului diplomatic pot fi recomandate sau acceptate în mod expres de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru a fi angajate în cadrul organizaţiilor internaţionale sau în misiunile lor diplomatice, în conformitate cu regulamentele acestor organizaţii internaţionale.
     (2) Funcţionarilor menţionaţi la alin. (1) al prezentului articol, angajaţi în organizaţiile internaţionale, li se aplică de asemenea prevederile art. 15 alin. (3).”
    16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Restricţii în ierarhia funcţiilor
    (1) Funcţionarul instituţiei serviciului diplomatic nu poate exercita o funcţie în subordinea nemijlocită a unei persoane apropiate – soţ (soţie), persoană înrudită prin sînge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşi) sau persoană înrudită prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră). În cazul în care aceste restricţii sînt încălcate, funcţionarul este transferat într-o funcţie care exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul este imposibil, unul dintre aceşti funcţionari este concediat.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se permite angajarea în funcţii administrativ-tehnice sau de serviciu în cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare a membrilor de familie care însoţesc membrul personalului, în cazul în care dispun de calificarea necesară pentru funcţia respectivă.”
    17. La articolul 19, după cuvintele „alte state pentru” se introduce cuvîntul „studii,”, iar cuvîntul „stagiere”  se substituie cu cuvîntul „stagiu”.
    18. În titlul capitolului V, cuvintele „posturi diplomatice” se substituie cu cuvintele „funcţii diplomatice şi consulare”.
    19. Articolul 20:
    în titlu, cuvintele „posturi diplomatice” se substituie cu cuvintele „funcţii diplomatice şi consulare”;
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Persoana angajată în funcţie diplomatică sau consulară are dreptul:” ;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să deţină, cu o avansare ulterioară, funcţii în instituţiile serviciului diplomatic în corespundere cu pregătirea profesională, rangul diplomatic şi vechimea în muncă în serviciul diplomatic;” .
    20. Articolul 201 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 201. Scutiri şi înlesniri
    (1) Membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, precum şi membrii familiilor lor, la revenirea în Republica Moldova în legătură cu încheierea misiunii, pot introduce în ţară, cu scutire de plata drepturilor de import şi de alte plăţi stabilite la import de legislaţia fiscală şi vamală, bunuri procurate pentru uz personal în perioada aflării lor în misiune.
    (2) Membrul personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular ori membrul familiei acestuia, la revenirea în Republica Moldova în legătură cu încheierea misiunii, poate introduce în ţară, cu scutire de plata drepturilor de import şi de alte plăţi stabilite la import de legislaţia fiscală şi vamală, numai un singur mijloc de transport auto, procurat fie de membrul personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, fie de membrul familiei acestuia în perioada aflării în misiune diplomatică sau consulară.”
    21. Articolul 21:
    în titlu, textul „persoanelor angajate în posturi diplomatice” se substituie cu textul „personalului serviciului diplomatic”;
    în partea introductivă, cuvîntul „post” se substituie cu cuvîntul „serviciul”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) să informeze conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în legătură cu orice modificare intervenită în situaţia personală care ar putea afecta calitatea de agent diplomatic sau funcţionar consular.”
    22. La articolul 23:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu, spirit de iniţiativă, muncă îndelungată şi ireproşabilă, persoanele angajate în funcţii diplomatice şi consulare pot fi:
    a) avansate în funcţie;
    b) promovate în următorul rang diplomatic înainte de termenul stabilit la    art. 13 alin. (2), la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs;
    c) premiate cu sume băneşti;
    d) stimulate în alt mod prevăzut de legislaţie.”
    la alineatul (2), cuvintele „posturi diplomatice” se substituie cu cuvintele „funcţii diplomatice şi consulare”.
    23. Articolul 24:
    în partea introductivă, textul „sau, după caz, de către Preşedintele Republicii Moldova” se substituie cu textul
    „ , la propunerea Comisiei de disciplină a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care activează în baza unui regulament aprobat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene”;
    la litera a), cuvîntul „avertizarea” se substituie cu cuvîntul „avertismentul”;
    litera d) se abrogă;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) retrogradarea cu un rang diplomatic sau retragerea acestuia;”
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) destituirea din funcţie/concedierea.”
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2), (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(2) În caz de încălcare a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, precum şi în caz de abateri disciplinare comise în exerciţiul funcţiunii şi în funcţie de gravitatea acestora, persoanelor cu funcţii de demnitate publică angajate în funcţii diplomatice li se aplică sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia specială.
    (3) În caz de încălcare a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, precum şi în caz de abateri disciplinare comise în exerciţiul funcţiunii şi în funcţie de gravitatea acestora, Preşedintele Republicii Moldova aplică sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. e) persoanei care deţine rangul diplomatic de ambasador sau ministru plenipotenţiar, iar sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. f) – şefului de misiune.
    (4) În caz de săvîrşire a unor fapte ilicite sau de divulgare a informaţiilor care prejudiciază interesele naţionale ale Republicii Moldova sau afectează imaginea Republicii Moldova ori relaţiile acesteia cu alte state sau organizaţii internaţionale guvernamentale, se aplică sancţiunea disciplinară de destituire din funcţie/concediere.”
    24. Legea se completează cu articolul 241 cu următorul cuprins:
     „Articolul 241. Încetarea raporturilor de serviciu/de
                              muncă ale personalului instituţiilor
                              serviciului diplomatic
    Raportul de serviciu/de muncă al membrului personalului instituţiilor serviciului diplomatic încetează:
    a) dacă acesta nu mai întruneşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)–f);
    b) în caz de destituire din funcţie/concediere pe motive disciplinare, conform art. 24;
    c) dacă acesta refuză să fie transferat din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular în funcţiile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene propuse conform art. 15  alin. (3) şi (4);
    d) în alte cazuri prevăzute de legislaţia naţională, în particular cele stabilite prin legislaţia specială  pentru categoriile de persoane care formează personalul instituţiilor serviciului diplomatic.”
    25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Rechemarea înainte de termen din
                           cadrul misiunii diplomatice sau al
                           oficiului consular
    (1) Membrul personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate fi rechemat înainte de termen din misiune la iniţiativa proprie sau, doar dacă există  acordul expres al acestuia, în interes de serviciu.
     (2) Membrul personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular este rechemat din misiune înainte de termen prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene, care se emite:
    a) în temeiul decretului Preşedintelui Republicii Moldova, în cazul ambasadorilor extraordinari şi plenipotenţiari, al reprezentanţilor permanenţi sau delegaţilor pe lîngă o organizaţie internaţională, al trimişilor şi al însărcinaţilor cu afaceri en titre (permanenţi);
    b) în temeiul hotărîrii de Guvern, în cazul consulilor generali;
    c) la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs, în cazul celorlalţi membri ai personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
     (3) Membrul personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate fi rechemat înainte de termen din misiune fără acordul lui în următoarele cazuri:
    a) declararea acestuia  de către statul acreditar drept persona non grata sau indezirabil;
    b) închiderea misiunii diplomatice sau a oficiului consular;
    c) apariţia unei situaţii excepţionale în ţara de acreditare;
    d) reducerea funcţiei în misiunea diplomatică sau în oficiul consular;
    e) comiterea unor fapte ce implică răspunderea penală în conformitate cu legislaţia statului acreditar sau cu legislaţia Republicii Moldova ori aduc atingere prestigiului serviciului diplomatic, inclusiv comiterea unor asemenea fapte de către membrii familiei care domiciliază împreună cu el pe parcursul aflării în misiune;
    f) săvîrşirea faptelor sau divulgarea informaţiei care prejudiciază interesele naţionale ale Republicii Moldova ori afectează imaginea Republicii Moldova sau relaţiile acesteia cu alte state sau organizaţii internaţionale guvernamentale;
    g) incapacitate temporară de muncă pe un termen mai mare de două luni consecutive sau prezenţa unei boli ce îl împiedică să activeze în misiune, conform listei de boli aprobată de Guvern sau de Ministerul Sănătăţii;
    h) depunerea cererii de concediu pentru îngrijirea copilului;
    i) destituirea din funcţie/concedierea.
    (4) Termenul de revenire în ţară în temeiul prezentului articol va fi indicat în ordinul de rechemare.”
    26. Articolul 26:
    la alineatul (1), textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislaţia în vigoare”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru perioada de aflare în străinătate, membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare primesc, pe lîngă salariul în moneda Republicii Moldova, o indemnizaţie  neimpozabilă în valută străină, precum şi o indemnizaţie pentru întreţinerea membrilor familiilor lor care domiciliază împreună cu ei pe parcursul aflării în misiune. Membri ai familiei sînt consideraţi soţia (soţul), fiii şi fiicele pînă la vîrsta de 18 ani, precum şi cei cu vîrsta de pînă la 23 de ani care urmează în străinătate studii secundare generale sau profesionale, medii de specialitate, superioare,  învăţămînt de zi,   şi nu sînt căsătoriţi, alte persoane aflate în întreţinerea detaşatului în misiunea diplomatică sau oficiul consular, indiferent de vîrstă. Cuantumul indemnizaţiei în valută străină se stabileşte de către Guvern pentru fiecare ţară în parte.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) La stabilirea cuantumului indemnizaţiei în valută străină se va ţine cont de funcţie, de coşul minim de consum din statul acreditar, gradul de risc şi de condiţiile climaterice ale acestui stat. Coşul minim de consum se calculează pentru fiecare stat acreditar în conformitate cu prevederile instrucţiunii aprobate de ministrul afacerilor externe şi integrării europene şi de ministrul finanţelor.”
    27. Articolul 27:
    la alineatul (1), cuvîntul „post” se substituie cu cuvîntul „funcţie”;
    la alineatul (2), după textul „care domiciliază împreună cu ei” se introduce textul „conform ordinului de detaşare în misiune, indiferent de vîrstă”;
    la alineatul (3), după textul „care domiciliază împreună cu ei” se introduce textul „conform ordinului de detaşare în misiune, indiferent de vîrstă”, iar textul „rudei sale directe sau prin alianţă” se substituie cu textul „unei persoane apropiate:  soţ (soţie), persoană înrudită prin sînge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşi) sau persoană înrudită prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră)”;
    la alineatul (5), textul „în funcţie de postul pe care îl deţine” se substituie cu textul „în corespundere cu funcţia pe care o deţine şi cu necesitatea de serviciu”;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) În caz de deces, precum şi de mutilare sau de alt prejudiciu adus sănătăţii în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sau a unor activităţi legate de acestea, membrului personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular (ori moştenitorului acestuia) i se plăteşte o compensaţie în mărimea stabilită de Guvern. Cheltuielile pentru înmormîntarea membrului personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular care şi-a pierdut viaţa în timpul aflării în misiune, precum şi cele legate de transportarea corpului acestuia în ţară, sînt acoperite din mijloacele bugetare alocate de Guvern. Aceleaşi prevederi se aplică şi în caz de deces al  unui membru din familia membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare.”
    la alineatul (11), textul  „administrativ-tehnic, precum şi celui de serviciu” se exclude.
    28. Articolul 28:
    la litera a), textul „Ministerului Afacerilor Externe” se substituie cu textul „instituţiilor serviciului diplomatic”;
    litera b) se abrogă;
    la litera d), textul „postuniversitare sau stagiere” se substituie cu textul „ , perfecţionare profesională sau stagiu”.
    29. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 29. Asigurarea cu pensii şi protecţia socială
    (1) Asigurarea cu pensii şi protecţia socială a personalului instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
     (2) Soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare care îl însoţeşte pe parcursul aflării acestuia în misiune i se menţine locul de muncă la instituţia, organizaţia sau întreprinderea în care este angajată (angajat), indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonare a acesteia. La cererea salariatului, angajatorul va suspenda în mod obligatoriu raportul de serviciu/ de muncă. Perioada de însoţire în misiune a soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare se include în stagiul de cotizare, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat prevăzute la alin. (3) şi (4) ale prezentului articol şi în legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (3) Achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în condiţiile alin. (2) se efectuează de către soţia (soţul) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare în baza contractului individual încheiat anual între aceasta (acesta) şi Casa Naţională de Asigurări Sociale. Contractul respectiv poate fi încheiat în numele soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare în bază de procură.
    (4) Suma contribuţiei de asigurări sociale de stat în mărime minimă, prevăzută anual în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se restituie soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare de către misiunea diplomatică sau oficiul consular din contul devizului de cheltuieli al acestor instituţii, la prezentarea contractului şi dovezii de plată a contribuţiei.”
    30. În cuprinsul legii, cu excepţia articolului 28 litera f), sintagmele „Ministerul Afacerilor Externe”, „ministrul afacerilor externe”, „post diplomatic” şi „organism internaţional” se substituie, respectiv, cu sintagmele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”, „ministrul afacerilor externe şi integrării europene”, „funcţie diplomatică” şi „organizaţie internaţională”.
    31. Anexa va avea următorul cuprins:

    anexa

    Art. II.  – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va asigura republicarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu renumerotarea elementelor actului legislativ şi corectarea, după caz, a tuturor trimiterilor la acestea.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 208. Chişinău, 12 iulie 2013.