HGC732/2013
ID intern unic:  349661
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 732
din  16.09.2013
cu privire la Centrul Republican de Asistenţă
Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal
de asistenţă psihopedagogică

Publicat : 20.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 206-211     art Nr : 823
    În temeiul art. 10 şi 24 din Legea nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.127), cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin. (1), art. 33 alin.(2) şi art.43 alin.(7) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 200-201, art. 660), precum şi art. 27 din Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr. 155-159, art. 508), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează instituţia publică Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, subordonat Ministerului Educaţiei.
    2. Se stabileşte efectivul-limită de 17 unităţi, asigurat din contul limitei numărului de unităţi de personal şi cheltuielilor de personal aprobate pentru Ministerul Educaţiei.
    3. Se recomandă consiliilor raionale/municipale şi Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia instituirea Serviciului raional/municipal de asistenţă psihopedagogică, în subordinea Subdiviziunii raionale/municipale cu atribuţii în domeniul învăţămîntului.
    4. Se stabileşte efectivul-limită al Serviciului raional/municipal de asistenţă psihopedagogică în număr de 10 unităţi de personal.
    5. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, conform anexei nr.1;
    Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului raional/municipal de asistenţă psihopedagogică, conform anexei nr.2.
    6. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale, cu competenţe în domeniu, să asigure implementarea prezentei hotărîri în limitele mijloacelor financiare aprobate, luîndu-se  în considerare limitele cheltuielilor şi ale unităţilor  de personal stabilite.
    7. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Consultaţia republicană medico-psihopedagogică” se substituie cu poziţia „Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică”.
    8. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.42 din 24 ianuarie 1994 „Cu privire la instituirea consultaţiilor republicane şi raionale (orăşeneşti) medico-psihologopedagogice pentru copiii cu deficienţe fizice şi mintale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1, art. 24), cu modificările ulterioare.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                                        Maia Sandu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                           Valentina Buliga
    Ministrul sănătăţii                                                                         Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                       Anatol Arapu

    Nr. 732. Chişinău, 16 septembrie 2013.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.732
din 16 septembrie 2013

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului
Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică (în continuare – Regulament) reglementează modul de organizare şi funcţionare a Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică (în continuare – Centru).
    2. Centrul este instituţie publică cu statut de persoană juridică de drept public, subordonată Ministerului Educaţiei, care coordonează  metodologic Serviciul de asistenţă psihopedagogică raional/municipal (în continuare – Serviciu).
    3. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament, actelor autorităţilor administraţiei publice centrale care l-au instituit şi a legislaţiei în vigoare.
    4. Centrul dispune de antet, sigiliu, conturi trezoreriale.
    5. Centrul acordă asistenţă specialiştilor din cadrul Serviciilor, cadrelor didactice şi de sprijin, psihologilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, altor specialişti implicaţi în procesul de incluziune educaţională, administraţiei publice locale, copiilor şi familiilor acestora.
    6. Centrul activează în baza următoarelor principii:
    a) respectării interesului superior al copilului;
    b) asigurării drepturilor egale în domeniul educaţiei şi egalizării şanselor;
    c) nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor;
    d) intervenţiei timpurii;
    e) abordării individualizate  şi valorificării potenţialului fiecărui copil;
    f) protecţiei copilului contra abuzului şi neglijării;
    g) flexibilităţii în activitatea didactică;
    h) confidenţialităţii;
    i) abordării intersectoriale şi multidisciplinare;
    j) cooperării şi parteneriatului social.
Capitolul II
Misiunea, scopul, obiectivele, atribuţiile
şi drepturile Centrului
    7. Misiunea Centrului constă în asigurarea dreptului la educaţie  de calitate pentru toţi copiii.
    8. Scopul Centrului este organizarea la nivel republican a asistenţei psihopedagogice.
    9. Obiectivele Centrului sînt:
    a) coordonarea şi monitorizarea activităţii Serviciului şi oferirea suportului metodologic acestuia;
    b) elaborarea şi adaptarea instrumentarului de evaluare/diagnosticare a dezvoltării copilului;
    c) elaborarea metodologiilor referitoare la asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi copiilor în situaţie de risc pentru cadrele didactice, psihologii din instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, cadrele didactice de sprijin, precum şi pentru prevenirea problemelor în dezvoltarea copilului în situaţie de risc;
    d) asistarea metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi familiei copilului în procesul de incluziune şcolară;
    e) asistarea, în caz de necesitate, a Serviciului în evaluarea complexă a copiilor şi identificarea timpurie a necesităţilor specifice ale copiilor.
    10. Centrul are următoarele atribuţii:
    a) oferă asistenţă metodologică Serviciului, autorităţilor administraţiei publice locale, familiei copilului, sau altor structuri implicate în proces în vederea implementării recomandărilor privind măsurile de intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea educaţională;
    b) monitorizează, evaluează şi supervizează metodologic activitatea Serviciului;
    c) elaborează metodologii de evaluare şi asistenţă a copiilor pentru specialiştii serviciilor, psihologii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, precum şi pentru alţi specialişti implicaţi în proces;
    d) elaborează recomandări metodologice privind adaptările curriculare, dezvoltarea planului educaţional individualizat, principiile de organizare a evaluărilor şi susţinerea probelor de evaluare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
    e) elaborează instrucţiuni privind eficientizarea procedurii de stabilire a cerinţelor educaţionale speciale, a măsurilor de intervenţie şi serviciilor de suport;  
    f) administrează baze de date şi monitorizează la nivel naţional situaţia tuturor copiilor beneficiari ai serviciilor de asistenţă psihopedagogică (copii cu cerinţe educaţionale speciale, copii expuşi violenţei, abandonului şcolar, neglijării parentale, exploatării prin muncă, riscului de trafic de fiinţe umane, delicvenţei juvenile şi comportamentelor deviante, riscului de apariţie a bolilor cu transmitere sexuală, riscului de nutriţie nesănătoasă, riscului de apariţie a sarcinii timpurii etc.);
    g) elaborează programe de incluziune şcolară a copiilor în situaţie de risc;
    h) realizează studii în domeniul asistenţei psihopedagogice;
    i) iniţiază şi dezvoltă parteneriate intersectoriale cu diferite structuri în vederea implementării programelor de educaţie incluzivă;
    j) desfăşoară programe de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică în domeniile ce se înscriu în aria de activitate a Centrului;
    k) examinează contestaţii privind procesul de evaluare complexă a dezvoltării copiilor, stabilirea cerinţelor educaţionale speciale, acordă asistenţă psihopedagogică copilului şi familiei, oferă asistenţă metodologică  specialiştilor în lucrul cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale la nivel de Serviciu şi emite  decizii cu privire la acestea;
    l) elaborează rapoarte de activitate, pe care le prezintă Ministerului Educaţiei şi le plasează pe pagina web a acestuia.
    11. Centrul are următoarele drepturi:
    a) să iniţieze şi să prezinte Ministerului Educaţiei proiecte privind perfecţionarea legislaţiei în domeniile de competenţă;
    b) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
    c) să negocieze şi să încheie, în modul legal stabilit şi în limitele competenţelor sale, acorduri şi protocoale de colaborare în domeniul educaţiei;
    d) să formuleze recomandări privind oportunitatea dezvoltării unor servicii de asistenţă psihopedagogică a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a familiilor acestora;
    e) să organizeze evenimente de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică în domeniile ce se înscriu în aria de activitate a Centrului;
    f) să încadreze personalul Centrului în programe de formare continuă şi recalificare profesională.
Capitolul III
Organizarea activităţii Centrului
    12. Centrul îşi organizează activitatea în baza principiilor parteneriatului, participării, transparenţei şi parităţii.
    13. Activitatea curentă a Centrului este dirijată de director.
    14. Funcţia de director este deţinută de persoane cu studii superioare în domeniul pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei şi psihopedagogiei speciale cu experienţă profesională de minimum 5 ani.
    15. Directorul este angajat de către Ministerul Educaţiei prin concurs, pe termen de 5 ani, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    16. Directorul exercită următoarele atribuţii:
    a) coordonează, planifică şi răspunde de întreaga activitate a Centrului;
    b) întreprinde măsuri pentru asigurarea eficientă a resurselor financiare şi materiale ale Centrului;
    c) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie, în modul stabilit de lege, salariaţii Centrului;
    d) stabileşte măsurile de stimulare sau de sancţionare a angajaţilor Centrului, precum şi cuantumul premiilor şi sporurilor acordate acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) aprobă fişa postului pentru fiecare funcţie;
    f) evaluează şi monitorizează activitatea personalului;
    g) coordonează şi elaborează rapoarte de activitate;
    h) reprezintă Centrul în relaţii cu alte organizaţii/instituţii naţionale/internaţionale, dezvoltînd parteneriate cu acestea;
    i) emite ordine, dispoziţii şi controlează executarea lor.
    17. În cadrul Centrului funcţionează Consiliul de administraţie care are rol consultativ în domeniul organizatoric şi administrativ şi este format din director, şefii secţiilor, un specialist al Centrului şi un reprezentant al Ministerului Educaţiei.
    18. Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial sau în caz de necesitate.
    19. Deciziile Consiliului de administraţie se adoptă prin votul majorităţii membrilor, iar hotărîrile lui se pun în aplicare prin ordinul directorului.
    20. Consiliul de administraţie al Centrului are următoarele atribuţii:
    a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a actelor normative emise de Ministerul Educaţiei cu referire la activitatea Centrului;
    b) aprobă regulamentul de ordine interioară a instituţiei;
    c) aprobă planul de activitate al instituţiei;
    d) analizează şi aprobă rapoartele de activitate trimestriale;
    e) adoptă decizii privind gestionarea mijloacelor financiare, conform legislaţiei în vigoare;
    f) coordonează măsurile de stimulare sau de sancţionare a angajaţilor Centrului, precum şi cuantumul premiilor şi sporurilor acordate acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    21. În cadrul Centrului funcţionează Secţia asistenţă psihopedagogică cu atribuţii de  asistenţă metodologică în domeniul psihopedagogiei în cadrul căreia activează psihopedagogi speciali, pedagogi, logopezi şi kinetoterapeuţi şi Secţia asistenţă psihologică cu atribuţii de asistenţă metodologică în domeniul psihologiei, în cadrul căreia activează psihologi şi psihopedagogi.
    22. Atribuţiile pedagogilor/psihologilor din cadrul Secţiilor se delimitează în baza criteriului de vîrstă a copilului, care sînt specificate în fişele postului.
    23. Funcţiile personalului de profil sînt deţinute de persoane cu studii superioare în domeniul pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, psihopedagogiei speciale, kinetoterapiei, cu experienţă profesională de profil de minimum 5 ani în ultimii 10 ani precedenţi numirii în funcţie. Personalul de profil este angajat prin concurs, pe termen de 5 ani.
    24. În îndeplinirea atribuţiilor sale, Centrul este asistat de contabil, specialist în tehnologii informaţionale, asistent şi şofer.
Capitolul IV
Finanţarea Centrului
    25. Finanţarea Centrului se realizează din contul bugetului de stat, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse legale.
    26. Salarizarea personalului Centrului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.732
din 16 septembrie  2013
REGULAMENT-CADRU
cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului
raional/municipal de asistenţă psihopedagogică
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului raional/municipal de asistenţă psihopedagogică (în continuare – Regulament) reglementează modul de organizare şi funcţionare a Serviciului de asistenţă psihopedagogică în raion/municipiu.
    2. Serviciul de asistenţă psihopedagogică (în continuare – Serviciu) se instituie prin decizia consiliului raional/municipal din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv municipiul Chişinău, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia şi municipiul Bălţi, în subordinea administrativă a Subdiviziunii raionale/municipale cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi metodologică – a Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică.
    3. În baza prezentului Regulament, Serviciul constituit la nivel de raion/municipiu elaborează propriul regulament, care este aprobat de Subdiviziunea raională/municipală cu atribuţii în domeniul învăţămîntului.
    4. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    a) asistenţă psihopedagogică – activitate complexă oferită în instituţia de învăţămînt de către psiholog/psihopedagog/cadru didactic de sprijin sau specialistul din cadrul Serviciului;
    b) cerinţe educaţionale speciale – necesităţi educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare;
    c) măsuri de intervenţie şi servicii de suport pentru incluziunea educaţională – ansamblu de măsuri şi servicii realizate pentru a răspunde necesităţilor speciale ale copilului cu cerinţe educaţionale speciale în vederea facilitării accesului la serviciile educaţionale din comunitate, realizării planului educaţional individualizat.
    5. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament, dispoziţiile autorităţii publice locale care l-a instituit şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    6. Beneficiari ai Serviciului sînt:
    a) toţi copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vîrstă, starea de sănătate, de caracteristicile de învăţare, de antecedente penale, sau alte categorii de copii, care din diferite motive sînt marginalizaţi sau excluşi în procesul accederii şi realizării unui program de educaţie obligatoriu;
    b) cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, psihologii, alţi specialişti implicaţi în procesul de incluziune educaţională, care activează în cadrul instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general;
    c) autoritatea publică locală;
    d) familia copilului.
    7. Serviciul îşi organizează activitatea şi funcţionează în baza principiilor:
    a) respectării interesului superior al copilului;
    b) asigurării drepturilor egale în domeniul educaţiei şi egalizării şanselor;
    c) nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor;
    d) intervenţiei timpurii;
    e) individualizării procesului educaţional şi asigurării dezvoltării potenţialului fiecărui copil;
    f) protecţiei copilului contra abuzului şi neglijării;
    g) flexibilităţii în activitatea didactică;
    h) confidenţialităţii;
    i) abordării intersectoriale şi multidisciplinare;
    j) cooperării şi parteneriatului social.
Capitolul II
Misiunea, scopul, obiectivele, atribuţiile
şi drepturile Serviciului
    8. Misiunea Serviciului constă în asigurarea dreptului la educaţie de calitate tuturor copiilor la nivel de raion/municipiu.
    9. Scopul Serviciului este organizarea evaluării şi acordarea asistenţei psihopedagogice la nivel raional/municipal.
    10. Obiectivele Serviciului sînt:
    a) evaluarea complexă a dezvoltării copiilor şi identificarea timpurie a necesităţilor specifice ale acestora;
    b) stabilirea cerinţelor educaţionale speciale şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea educaţională;
    c) acordarea asistenţei psihopedagogice copilului şi familiei acestuia;
    d) oferirea asistenţei metodologice  cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor, altor specialişti în lucrul cu copiii cu cerinţele educaţionale speciale sau copiii în situaţie de risc din sistemul de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general şi  administraţiei publice locale.
    11. Serviciul are următoarele atribuţii:
    a) realizează evaluarea complexă a copiilor pentru incluziunea educaţională, orientarea profesională;
    b) stabileşte cerinţele educaţionale speciale şi elaborează recomandări privind măsurile de intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea educaţională în funcţie de nevoile specifice ale copilului;
    c) realizează reevaluarea copiilor cu cerinţele educaţionale speciale cel puţin o dată pe an;
    d) emite recomandări privind  formele de incluziune (totală, parţială, ocazională) a copilului în activităţile educaţionale la nivel de clasă/grupă, instituţie de învăţămînt şi organizarea instruirii individuale a copiilor la domiciliu;
    e) acordă asistenţă psihopedagogică, logopedică, psihologică, precum şi alte servicii, după caz, copilului integrat în instituţiile care nu dispun de servicii specializate;
    f) oferă asistenţă metodologică privind asistenţa psihopedagogică şi consilierea psihologică  instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, precum şi altor instituţii implicate în realizarea intervenţiilor menite să rezolve probleme cu care se confruntă copiii;
    g) asigură şi coordonează organizarea de către instituţiile de învăţămînt a activităţilor de includere în procesul de educaţie incluzivă;
    h) colaborează cu comisiile  multidisciplinare din instituţiile de învăţămînt în vederea evaluării copilului şi organizării procesului de educaţie incluzivă;
    i) monitorizează, evaluează şi supervizează activitatea specialiştilor implicaţi în procesul educaţiei incluzive: cadrelor didactice de sprijin, responsabililor de educaţie incluzivă, psihologilor, precum şi activitatea altor specialişti;
    j) administrează baze de date şi monitorizează la nivel raional/muncipal situaţia tuturor copiilor beneficiari ai serviciilor de asistenţă psihopedagogică (copii cu cerinţe educaţionale speciale, copii expuşi violenţei, abandonului şcolar, neglijării parentale, exploatării prin muncă, riscului de trafic de fiinţe umane, delicvenţei juvenile şi comportamentelor deviante, riscului de apariţie a bolilor cu transmitere sexuală, riscului de nutriţie nesănătoasă, riscului de apariţie a sarcinii timpurii etc.);
    k) implementează programe de incluziune educaţională a copiilor în situaţie de risc;
    l) iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu diferite structuri;
    m) desfăşoară programe de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică;
    n) elaborează rapoarte de activitate pe care le prezintă subdiviziunii raionale/municipale cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi le plasează pe pagina web a acesteia.
    12. În vederea realizării calitative a atribuţiilor stabilite, Serviciul  beneficiază de următoarele drepturi:
    a) să solicite informaţii ce ţin de domeniile de activitate ale Serviciului;
    b) să convoace, în caz de necesitate, diferiţi factori de decizie pentru examinarea problemelor copiilor cu cerinţele educaţionale speciale;
    c) să formuleze recomandări privind oportunitatea dezvoltării unor servicii de asistenţă a copiilor cu cerinţele educaţionale speciale şi a familiilor acestora (centru de resurse pentru educaţie incluzivă, centru de zi pentru copii cu dizabilităţi, organizarea meditaţiilor, suport în pregătirea temelor pentru acasă, abilitare/reabilitare, recuperare/compensare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în învăţămîntul general; orientare şcolară şi vocaţională/profesională etc.);
    d) să sesizeze organele de resort prin intermediul subdiviziunii raionale/municipale cu atribuţii în domeniul învăţămîntului privind situaţiile de risc în care se află copilul;
    e) să solicite prestarea evaluării specializate, pe anumite arii de dezvoltare a copilului, de către Centru;
    f) să organizeze evenimente de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică în domeniile ce se înscriu în aria de activitate a Serviciului;
    g) să încadreze personalul Serviciului în programe de formare continuă şi recalificare profesională.
Capitolul III
Organizarea activităţii Serviciului
Secţiunea 1. Conducerea şi personalul Serviciului
    13. Activitatea curentă a Serviciului este dirijată de către şeful Serviciului.
    14. Funcţia de şef al Serviciului este deţinută de persoane cu studii superioare în domeniul pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei şi psihopedagogiei speciale cu experienţă profesională de minimum 5 ani.
    15. Şeful Serviciului este angajat de către subdiviziunea raională/municipală cu atribuţii în domeniul învăţămîntului, prin concurs, la fiecare 4 ani.
    16. În activitatea sa, şeful Serviciului se conduce de actele normative în vigoare, dispoziţiile autorităţilor publice centrale şi locale şi de prezentul Regulament.
    17. Şeful Serviciului are următoarele atribuţii:
    a) elaborează Regulamentul intern de organizare al Serviciului;
    b) elaborează fişele postului pentru fiecare funcţie;
    c) planifică, organizează şi monitorizează activitatea Serviciului;
    d) asigură calitatea serviciilor prestate în cadrul Serviciului;
    e) asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale ale Serviciului;
    f) evaluează periodic şi monitorizează activitatea personalului;
    g) elaborează rapoarte privind activitatea Serviciului, a altor informaţii prezentate către autoritatea publică locală şi/sau centrală;
    h) reprezintă Serviciul în relaţiile cu alte instituţii publice sau private.
    18. Funcţia de şef adjunct este suplinită de unul dintre specialiştii Serviciului (psiholog, pedagog, psihopedagog).
    19. Personalul de profil al Serviciului este constituit din pedagog în domeniul educaţiei preşcolare, pedagog în domeniul învăţămîntului primar şi secundar general, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut.
    20. Atribuţiile pedagogilor, psihologilor, psihopedagogilor, psihopedagogilor speciali din cadrul Serviciului se delimitează în baza criteriului de vîrstă al copilului, care sînt specificate în fişele postului pentru fiecare angajat.
    21. Angajarea personalului de profil al Serviciului se face de către subdiviziunea raională/municipală cu atribuţii în domeniul învăţămîntului în coordonare prealabilă cu şeful Serviciului, prin concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    22. Personalul de profil se angajează din rîndul persoanelor cu studii superioare în domeniu.
    23. Personalul Serviciului trece examenul medical conform prevederilor actelor normative privind examenul medical profilactic al angajaţilor.
    24. Activitatea Serviciului  este asistată de şofer şi personalul de deservire.
    25. Serviciul solicită, în caz de necesitate, asistenţa specialiştilor din cadrul Centrului în vederea evaluării/diagnosticării copiilor.
    26. În vederea realizării competenţelor funcţionale ale Serviciului, şeful  Serviciului solicită implicarea altor specialişti din structurile autorităţilor publice locale.
Secţiunea 2. Evaluarea complexă a copiilor
    27. Evaluarea complexă se realizează de Serviciu în baza solicitării instituţiei de învăţămînt, printr-un demers scris, cu anexarea evaluării primare/iniţiale efectuate de către comisia multidisciplinară din instituţie.
    28. Evaluarea complexă se poate realiza şi la solicitarea unităţii teritoriale de asistenţă socială, instituţiilor medicale, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului, inclusiv în cazul adresării personale a copiilor cu vîrsta de peste 16 ani.
    29. Serviciul realizează evaluarea complexă a copiilor, care include:
    a) stabilirea particularităţilor individuale ale copilului: emoţional, motor, cognitiv, verbal, social etc., identificarea punctelor forte şi a necesităţilor speciale de dezvoltare a copilului;
    b) determinarea formelor de incluziune (totală, parţială, ocazională) a copilului în activităţile educaţionale la nivel de clasă şi instituţie;
    c) stabilirea formelor de adaptări: de mediu, de asistenţă psihopedagogică şi de evaluare;
    d) stabilirea cerinţelor educaţionale speciale, a măsurilor de intervenţie şi serviciilor de suport pentru incluziunea educaţională.
    30. Evaluarea psihopedagogică complexă este realizată de către psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut din cadrul Serviciului în instituţia de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general şi/sau la domiciliul copilului cu participarea membrilor comisiei multidisciplinare din instituţia de învăţămînt. În cazuri specifice (atunci cînd evaluarea nu poate fi realizată în condiţiile enumerate mai sus), aceasta se va realiza în spaţii special amenajate. Participarea părinţilor/reprezentanţilor legali la evaluarea copilului este obligatorie.
    31. În urma evaluării, Serviciul elaborează un raport de evaluare care conţine rezumatul fiecărui tip de evaluare, cu formularea concluziilor şi recomandărilor corespunzătoare, precum şi concluzia generală de stabilire/nestabilire a cerinţelor educaţionale speciale, a măsurilor de intervenţie şi a serviciilor de suport pentru incluziunea educaţională.
    32. Rezultatele evaluării complexe se pun la dispoziţia instituţiei de învăţămînt în care este înscris copilul şi stau la baza elaborării măsurilor de intervenţie privind incluziunea educaţională a copilului, a planurilor educaţionale individuale şi/sau de asistenţă. Acestea vor servi drept recomandări pentru părinţi, cadre didactice şi cadrele didactice de sprijin, alţi specialişti care asistă copilul în procesul de incluziune educaţională, inclusiv pentru Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
    33. În scopul asigurării relevanţei şi caracterului complex al evaluării, sînt efectuate evaluări complementare (evaluarea situaţiei educaţionale/şcolare, evaluări psihologice aprofundate etc.).
    34. Copiii luaţi în evidenţa Serviciului sînt reevaluaţi cel puţin o dată pe an. În caz de necesitate, Serviciul poate decide evaluarea/reevaluarea cu o altă periodicitate. Rezultatele evaluărilor servesc temei pentru revizuirea/actualizarea programelor de asistenţă psihopedagogică.
    35. Rezultatele evaluării complexe pot fi contestate. Contestaţiile se examinează de către Centru.
Secţiunea 3. Asistenţa psihopedagogică
    36. Asistenţa psihopedagogică se realizează în scopul:
    a) abilitării/reabilitării dezvoltării copilului care prezintă dificultăţi sau probleme de învăţare, de adaptare, de relaţionare, de comunicare etc.;
    b) prevenirii dificultăţilor de incluziune şi a instituţionalizării copilului;
    c) orientării şcolare şi profesionale;
    d) integrării sociale.
    37. Serviciul realizează asistenţa psihopedagogică prin:
    a) stabilirea măsurilor de intervenţie şi serviciilor de suport pentru incluziunea educaţională;
    b) acordarea serviciilor de asistenţă psihopedagogică, logopedică, psihologică, precum şi a altor servicii, după caz, copilului inclus în instituţiile care nu dispun de servicii specializate;
    c) realizarea terapiilor specifice: ludoterapie, logopedie, kinetoterapie, ergoterapie etc.;
    d) monitorizarea progresului educaţional al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, incluşi în instituţiile de învăţămînt;
    e) informare şi consiliere.
    38. Serviciul organizează activităţi de sprijin, consiliere, educaţie pentru persoanele care au în îngrijire copii: părinţi, reprezentanţii legali, asistenţi parentali profesionişti, părinţi-educatori.
Secţiunea 4. Asistenţa metodologică
    39. În scopul consolidării capacităţilor şi formării percepţiilor corecte în abordarea copilului cu cerinţe educaţionale speciale, Serviciul consultă şi acordă asistenţă metodologică instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, comisiilor multidisciplinare din instituţiile de învăţămînt, cadrelor didactice/de sprijin, psihologilor, logopezilor, altor specialişti care interacţionează cu copilul, centrelor de resurse pentru educaţia incluzivă, familiilor, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului, autorităţilor publice locale.
    40. Serviciul organizează mese rotunde, ateliere, seminare etc. cu tematică care se înscrie în aria de preocupare a acestuia.
Capitolul IV
Partenerii Serviciului
    41. Serviciul colaborează cu organele/structurile raionale/municipale din domeniile educaţiei, ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, altor domenii relevante, precum şi cu autorităţile publice centrale şi locale, cu instituţiile de formare şi cercetare.
    42. Serviciul dezvoltă parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale în baza unor acorduri de colaborare.