HGC739/2013
ID intern unic:  349712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 739
din  18.09.2013
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului

Publicat : 24.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 212     art Nr : 848
    În scopul perfecţionării mecanismului de aplicare a apostilei pe actele publice întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                  Natalia Gherman
    Ministrul justiţiei                                                                         Oleg Efrim
    Ministrul finanţelor                                                                      Anatol Arapu

    Nr. 739. Chişinău, 18 septembrie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 739
din 18 septembrie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15 februarie 2007 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 25-28, art. 177), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează în final cu cuvintele „(în continuare – Convenţie)”;
    2) la punctul 2, după cuvintele „supuse apostilării şi” se introduce cuvîntul „procedura”;
    3) punctul 4 se completează cu următoarele noţiuni:
    „act oficial – actul original, întocmit în forma stabilită de lege, emis de către o autoritate publică sau de către persoana autorizată de stat să presteze servicii publice în numele acestuia, precum şi duplicatul sau copia scanată a actului original, semnată electronic de către solicitant;
    autoritate responsabilă – autoritatea publică împuternicită cu aplicarea apostilei, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 42-XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine;
    e-apostilă – apostilă eliberată în formă electronică, ca fişier PDF, în care se conţine apostila împreună cu copia scanată a actului oficial, semnată electronic de către persoana competentă din cadrul autorităţii responsabile;
    persoană competentă – persoana din cadrul autorităţii responsabile, desemnată printr-un document oficial al conducătorului acesteia pentru a aplica apostila pe actele oficiale;
    solicitant – titularul actului oficial sau persoana care îl deţine şi solicită apostilarea acestuia”;
    4) la punctul 6, cuvîntul „străine” se exclude, iar cuvintele „Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine” se substituie cu cuvîntul „Convenţie”;
    5) la punctul 7, cuvintele „Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, desemnate ca autorităţi responsabile prin articolul 2 din Legea nr.42-XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine” se substituie cu cuvintele „autorităţile responsabile”;
    6) la punctul 8, cuvintele „Convenţia de la Haga” se substituie cu cuvîntul „Convenţie”;
    7) la punctul 9:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) documentele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998”;
    literele b) şi c) se exclud;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) actele care emană de la instanţele judecătoreşti, organele procuraturii sau executorii judecătoreşti”;
    la litera g), cuvîntul „actele” se substituie cu cuvîntul „documentele”;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) adeverinţele şi certificatele medicale eliberate de comisia centrală şi regională pentru examinarea medicală a migranţilor şi Centrul naţional de sănătate publică/Centrul de profilaxie şi combatere SIDA”;
    la litera i), cuvintele „alte acte eliberate de organele oficiale ale Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „acte oficiale, eliberate la cererea şi”;
    se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) copiile şi traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate indicate la prezentul punct, cu excepţia lit. e)”;
    8) la punctul 12:
    alineatul trei se exclude;
    se completează cu următorul alineat:
    „Pentru aplicarea e-apostilei, autoritatea responsabilă creează un singur document în format PDF, în care se include copia scanată a actului oficial şi apostila, după care documentul va fi semnat de către persoana competentă cu semnătură digitală.”;
    9) la punctul 13, după cuvîntul „sigiliilor” se introduc cuvintele „şi ştampilelor”;
    10) la punctul 14, cuvintele „aplicarea apostilei pe original” se substituie cu cuvîntul „apostilare”;
    11) punctul 15 se exclude;
    12) punctele 151, 152   şi 16 vor avea următorul cuprins:
    „151. Pentru apostilarea actelor, solicitantul depune o cerere, conform modelului stabilit în anexa nr. 3. Pentru apostilarea actelor oficiale, solicitantul care deţine semnătura digitală poate depune cererea şi în format electronic, pe portalul www.apostila.gov.md.
    152. La procesarea cererii autoritatea responabilă verifică achitarea de către solicitant a taxei de stat şi a tarifului pentru serviciul apostilă, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 280 din 24 aprilie 2013 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de plăţi electronice (MPay)”, Hotărîrii Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006  „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale”, precum şi ale Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992.
    Procesarea cererii are loc după confirmarea achitării serviciului.
    Actele prezentate pentru apostilare se eliberează solicitantului de către autoritatea responsabilă, cu apostila aplicată în termenul solicitat, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 martie 2006, care începe să curgă din momentul confirmării plăţii.
    În cazul neachitării integrale a taxei de stat şi a tarifului pentru apostilă în termen de 3 luni, cererea se restituie.
     16. Solicitantul va prezenta buletinul său de identitate în original. În cazul depunerii cererii în format electronic, copia scanată a buletinului de identitate a solicitantului  se anexează la cerere.”;
    13)  punctul 17:
    la alineatul unu, cuvîntul „responsabilă” se substituie cu cuvîntul „competentă”;
    la alineatul doi, după cuvîntul „moldovenească” se completează cu cuvintele: „ , engleză şi franceză, în consecutivitatea şi conform modelului stabilit în anexa nr. 1 la prezentul Regulament”;
    14)  la punctul 19 alineatul doi, cuvintele „Fişierul de evidenţă a” se substituie cu cuvîntul „Registrul”;
    15)  punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Aplicarea apostilei se înregistrează în Registrul apostilelor, care este un registru electronic de evidenţă a apostilelor, ţinut de Ministerul Justiţiei (conform modelului stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Regulament).”;
    16)  la punctul 22, cuvîntul „fişier” se substituie cu cuvintele „Registrul apostilelor”;
    17) punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. În cazul apariţiei unor suspiciuni privind autenticitatea semnăturii, sigiliului sau ştampilei organelor abilitate sau privind conţinutul actului oficial, persoana competentă este obligată să reţină actul pentru verificare suplimentară. Autoritatea responsabilă este în drept să solicite prezentarea originalului actului respectiv. Organele de resort interpelate în vederea efectuării verificărilor vor prezenta, în termen de 5 zile lucrătoare, răspunsul exhaustiv privind autenticitatea actului, semnăturii şi a sigiliului.
    Dacă se adeveresc suspiciunile privind falsitatea actului supus apostilării, persoanelor vizate li se cere o explicaţie în scris şi, în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.1377-XII din 6 aprilie 1993 „Privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă”, se expediază o sesizare organelor de cercetare penală, cu anexarea actelor ce confirmă elementele constitutive ale faptei ilicite.”;
    18) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
    „231. Apostila se eliberează solicitantului la ghişeele autorităţii responsabile.
    E-apostila se eliberează prin intermediul portalului www.apostila.gov.md, prin descărcarea apostilei cu aplicarea codului de securitate transmis de autoritatea responsabilă la momentul depunerii cererii. Autoritatea responsabilă nu poartă răspundere pentru pierderea sau transmiterea de către solicitant a codului unic de procesare a e-apostilei către terţi.”;
    19) punctul 24 va avea următorul cuprins:
    „24. Actele prezentate pentru apostilare se eliberează solicitantului cu apostila sau e-apostila aplicată în termen de 5 zile lucrătoare. Actele prezentate pentru apostilare în regim de urgenţă se eliberează în termen de 1 zi lucrătoare, iar pentru apostilarea documentelor de stare civilă şi a cazierelor judiciare pot fi eliberate în termen de o zi lucrătoare sau în timp de 1 oră, în cazul în care nu este necesară verificarea suplimentară a acestora.
    Verificarea suplimentară a actelor în condiţiile prevăzute la pct. 23 al prezentului Regulament poate dura pînă la 25 de zile lucrătoare.”;
    20) punctul 241 se exclude;
    21) punctul 27:
    la litera a), cuvintele „cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine” se exclud;
    la litera f), cuvîntul „oficiale” se substituie cu cuvîntul „împuternicite”;
    se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) taxa de stat şi tariful pentru apostilare nu au fost achitate în decursul a 3 luni de la depunerea cererii”;
    se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    „După înlăturarea impedimentelor stabilite la lit. b), c), d), f), g)  ale prezentului punct, solicitantul poate depune cererea repetat, conform procedurii stabilite de prezentul Regulament, cu achitarea taxei de stat şi/sau tarifelor  stabilite.”;
    22) la punctul 29, cuvintele „Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine” se substituie cu cuvîntul „Convenţie”, iar cuvintele „web oficială a organelor abilitate cu aplicarea apostilei” se substituie cu sintagma „www.apostila.gov.md”;
    23) punctul 30:
    la alineatul unu, după cuvîntul „instituţiilor” se introduc cuvintele „ , autorităţilor publice şi persoanelor juridice”;
    la alineatul doi, după cuvîntul „specimenelor” se introduc cuvîntul „semnăturilor”, iar după cuvîntul „amprentelor” se introduc cuvintele „sigiliilor sau ştampilelor”;
    24) la punctul 32, cuvintele „Registrele de evidenţă a” se substituie cu cuvîntul „Registrul”, iar cuvintele „ , cu bonurile fiscalе înserate,” se exclud;
    25) anexa nr. 1 la Regulament va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    20)   se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins:


    anexa nr.3

    2. La compartimentul I subpunctul 1) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare,  poziţia a treia va avea următorul cuprins:

„Aplicarea apostilei în regim de urgenţă pe actul emis *:

- în termen de 1 zi lucrătoare
30,00
- în termen de 1 oră
 50,00”.