OME748/2013
ID intern unic:  349721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 748
din  12.07.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile
de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de
învăţămînt superior de stat din Republica Moldova
Publicat : 27.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 213-215     art Nr : 1446
ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
__________ Oleg EFRIM
nr. 933 din 19 august 2013

    În temeiul art. 27 alineatul (2) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art 692) cu modificările şi completările ulterioare, pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 22 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 266), în scopul reglementării procesului de organizare a concursului de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat şi stimulării performanţelor academice,
O R D O N:
    1. Se  aprobă Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova (se anexează).
    2. Instituţiile de învăţămînt superior de stat vor organiza şi desfăşura, după sesiunea de vară 2014, anual, concursul privind ocuparea locurilor cu finanţare bugetară pentru studenţii admişi la studii, începînd cu sesiunea de admitere 2013.
    3. Direcţia Învăţămînt superior şi dezvoltare a ştiinţei va monitoriza procesul de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară  în instituţiile de învăţămînt superior de stat în baza noului Regulament.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Loretta Handrabura, viceministru.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAŢIEI                                                           Maia SANDU

    Nr. 748. Chişinău, 12 iulie 2013.

Anexă
la Ordinul nr. 748
din 12 iulie 2013

Regulament
cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară
 în instituţiile
de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova
    1. Prezentul Regulament reglementează modul şi condiţiile de organizare a concursului pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară la  ciclul I – studii superioare de licenţă, în programele de studii superioare integrate şi în învăţămîntul medical şi farmaceutic în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova, cu excepţia instituţiei de învăţămînt superior din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
    2. Înmatricularea la locurile cu finanţare bugetară, stabilite anual prin planurile de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt superior la  ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate şi în învăţămîntul medical şi farmaceutic, aprobate prin hotărîre de Guvern, se realizează în conformitate cu cerinţele Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova şi metodologiile proprii ale instituţiilor de învăţămînt superior de stat.
    3. Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi admişi la studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, fiind interzisă orice intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor respective către alţi studenţi, inclusiv de la alte specialităţi.
    4. Studenţii orfani, studenţii rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi persoanele cu dizabilitate severă şi accentuată îşi păstrează statutul de studenţi bugetari pe întreaga perioadă a studiilor.
    5. Locurile pentru studii cu finanţare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară şi realizarea integrală a planului de învăţămînt pentru anul respectiv.
    6. La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, din învăţămîntul medical şi farmaceutic, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii în bază de contract, încheiat între instituţiile de învăţămînt superior şi persoanele fizice, cu achitarea taxei pentru studii.
    7. Concursul pentru  locurile cu finanţare bugetară se efectuează în termen de 15 zile după finalizarea anului de studii în curs (începînd cu anul întîi de studii) şi realizarea integrală a planului de învăţămînt pentru anul respectiv.
    8. Concursul pentru  locurile cu finanţare bugetară se realizează pe specialităţi, ani de studii, precum şi în funcţie de forma de studii, cu respectarea numărului şi a repartizării pe specialităţi a locurilor bugetare aprobate la admitere. Selectarea candidaţilor la locurile cu finanţare bugetară se realizează în cadrul facultăţilor instituţiilor de învăţămînt superior de stat.
    9. Criteriul, în baza căruia se va efectua concursul pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară pentru studenţii promovaţi la anul II şi următorii ani de studii, îl constituie rezultatele academice atestate de către candidaţi în cadrul sesiunilor din anul respectiv de studii.
    10. Lista studenţilor candidaţi la locurile cu finanţare bugetară se completează în  ordinea descrescătoare a mediei de concurs, calculată ca media aritmetică a mediilor semestriale din sesiunile de iarnă şi de vară din anul respectiv, pînă la acoperirea numărului aprobat de locuri bugetare, cu respectarea prevederilor pct. 8.
    11. Media semestrială se va calcula cu două cifre după virgulă, în baza notelor la unităţile de curs/disciplinele prevăzute în planul de învăţămînt pentru sesiunea (semestrul) respectivă, inclusiv notele de la stagiile de practică, cu excepţia cursurilor la libera alegere.
    12. În caz de coincidenţă a mediei notelor, la selectarea candidaţilor, se vor lua în considerare următorii factori: situaţia familială şi materială a studentului, confirmată prin acte doveditoare, frecvenţa studentului, participarea la activităţi extracurriculare în cadrul instituţiei de învăţămînt, activităţile certificate de voluntariat şi alte activităţi stabilite prin decizia Senatului universitar.
    13. Participarea la concurs este din oficiu, fiecare student de la domeniul/specialitatea respectivă fiind declarat eligibil în mod automat, fără depunerea unei cereri în acest sens. Nu sînt eligibili şi nu pot participa la concurs studenţii care nu au realizat integral, în termenele stabilite, planul de învăţămînt pentru fiecare semestru al anului de studii precedent şi nu au acumulat numărul stabilit de credite, inclusiv studenţii restanţieri (cu excepţia celor care nu au promovat sesiunea de examinare în termenele stabilite din motive de boală, confirmate documentar, şi în cazuri de mobilitate), indiferent de numărul restanţelor academice.
    14. După definitivarea listei studenţilor, admişi pentru continuarea studiilor la locurile cu finanţare bugetară şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, acestora li se comunică, contra semnătură, faptul despre condiţiile în care urmează să-şi continue studiile în următorul an de studii. Studentul admis pentru continuarea studiilor la locurile cu finanţare bugetară este în drept, în termen de trei zile din momentul aducerii la cunoştinţă, să refuze locul bugetar, depunînd în acest sens o cerere în formă scrisă. În acest caz, locul eliberat este propus următorului candidat sub linie în listă cu cea mai mare medie de concurs.
    15. Repartizarea nominală a locurilor cu finanţare bugetară pe specialităţi după finalizarea concursului se realizează prin ordinul conducătorului/rectorului instituţiei de învăţămînt, în baza rezultatelor concursului la facultăţi, cu respectarea prevederilor pct. 8.
    16. Studenţii care beneficiază de studii cu finanţare bugetară, dar îşi întrerup studiile universitare ca urmare a acordării concediului academic, precum şi studenţii implicaţi în programe de mobilitate, la revenirea la studii vor beneficia în continuare, pînă la expirarea anului de studii în curs, de studii cu finanţare bugetară.
    17. Studenţii de la anul II şi următorii ani de studii cu statut de student bugetar, în caz de transfer  la o altă instituţie de învăţămînt superior, pot pretinde şi participa la concursul pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară în cadrul acesteia numai după finalizarea anului de studii în curs, în condiţii generale.
    18. În cazul abandonării studiilor pe parcursul anului de studii, confirmat printr-o cerere scrisă a studentului bugetar, sau exmatriculării acestuia din alte motive, locul cu finanţare bugetară va fi redistribuit primului student din acelaşi an de studii, care îşi face studiile la specialitatea respectivă în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, cu cea mai mare medie de concurs sau utilizat pentru scutiri parţiale sau totale de plata taxei pentru studii a studenţilor vulnerabili/cu situaţia materială dificilă cu cea mai mare medie de concurs de la anul II şi următorii ani de studii, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    19. Studenţii care au beneficiat de statutul de studenţi bugetari cel puţin 2 ani în programele de 180 credite de studiu, 3 ani în programele de 240 credite de studiu şi cel puţin 4 ani în programele de 300-360 de credite se consideră absolvenţi bugetari cu drepturile şi  obligaţiile care rezultă conform actelor normative în vigoare.
    20. Rectorii instituţiilor de învăţămînt superior de stat vor asigura transparenţă în procesul de distribuire a locurilor cu finanţare bugetară, cu respectarea prevederilor pct. 8. În acest scop, la întocmirea listelor vor fi implicaţi reprezentanţi ai structurilor de autoguvernanţă studenţească, alţi membri desemnaţi la nivel instituţional. Informaţia privind procesul de redistribuire a locurilor cu finanţare bugetară se va mediatiza la nivel instituţional, inclusiv prin plasarea pe pagina web a instituţiei.
    21. Organizarea concursului la locurile cu finanţare bugetară este obligatorie pentru toate instituţiile de învăţămînt superior de stat, începînd cu vara anului 2014.
    22. Prezentul regulament se aplică studenţilor admişi la studii la ciclul I – studii superioare de licenţă, studii superioare integrate şi în învăţămîntul medical şi farmaceutic în sesiunea de admitere 2013 şi următoarele sesiuni.
    23. Ministerele de resort vor exercita funcţia de control şi vor verifica corectitudinea procesului de repartizare a locurilor pentru studii cu finanţare bugetară pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior din subordine.
    24. Instituţiile de învăţămînt superior pot elabora regulamente proprii privind organizarea concursului la locurile cu finanţare bugetară cu detalierea articolelor prezentului regulament. Regulamentele instituţiilor nu vor conţine prevederi care sînt în contradicţie cu prezentul regulament.
    25. Reglementările specifice la nivel de instituţie privind organizarea concursului la locurile cu finanţare bugetară la ciclul I - studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic se vor aproba de Senatele universitare.