SINMFC11-09/2813/2013
ID intern unic:  349802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
SCRISOARE INFORMATIV-NORMATIVĂ Nr. 11-09/2813
din  30.09.2013
MODIFICAREA SCRISORII
 INFORMATV-NORMATIVE
cu privire la determinarea valorii obiectivelor
de construcţii începînd cu 1 iulie 2013
(intră în vigoare la data publicării
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova)
Publicat : 07.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 221     art Nr : 1491
Ministerelor, autorităţilor administrative centrale,
autorităţilor publice locale, organizaţiilor, întreprin-
derilor şi altor participanţi la procesul investiţional
 în construcţii

    În conformitate cu Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 169-171, art. 923), Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Construcţiilor, prin coordonare cu Ministerul Finanţelor, modifică scrisoarea informativ-normativă nr. 05/12-1284 din 27 iunie 2013 “Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 iulie 2013” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 140, art. 993), după cum urmează:
    Punctul  4 se expune în redacţia nouă cu următorul cuprins:
    „4. În devizele antreprenorilor (devizele-ofertă) şi la stabilirea preţurilor contractuale, antreprenorii includ cheltuielile pentru salarizarea muncitorilor-constructori determinate reieşind din prevederile Hotărîrii Guvernului nr.165 din 09.03.2010 privind cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (cu modificările ulterioare)  şi în conformitate cu normativul în construcţii NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii”. Pentru obiectivele de construcţii finanţate din contul bugetului public naţional, mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori din întreprindere (organizaţie) nu trebuie să fie mai mic de 26,28 lei/oră, dar să nu depăşească 30,92 lei/oră.”

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                           Ştefan CREANGĂ

    Nr. 11-09/2813. Chişinău, 30 septembrie 2013.

    VICEMINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR                                     Anatolie ZOLOTCOV

    Nr. 05-12/2014. Chişinău, 30 septembrie 2013.