HGM778/2013
ID intern unic:  349827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 778
din  04.10.2013
cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului
unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 883
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG843 din 08.07.16, MO204-205/12.07.16 art.909
    HG325 din 02.06.15, MO144-149/12.06.15 art.376
    HG674 din 19.08.14, MO256-260/29.08.14 art.734    În scopul implementării ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în temeiul prevederilor Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.496) şi Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.494), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Lista actelor permisive pentru care autorităţile emitente sînt obligate să instituie ghişeu unic, conform anexei nr.1;
    2) Lista actelor permisive pentru care autorităţilor emitente li se recomandă să instituie ghişeu unic, conform anexei nr.2;
    3) Lista actelor permisive pentru care autorităţile emitente şi cele solicitante sînt obligate să implementeze principiul de declarare pe propria răspundere, conform anexei nr.3.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    1) vor crea mecanismele necesare pentru aplicarea principiului aprobării tacite pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea activităţii de întreprinzător, prevăzut la art.11 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi la art.23, 24 ale Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător;
    2) vor implementa principiul liberei declarări, prevăzut în capitolul III al Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, prin:
    a) excluderea, suplimentar informaţiei declarate, a solicitării actelor permisive prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărîre, precum şi altor acte oficiale care pot fi calificate drept acte confirmative în baza Legii nr.161 din 22 iulie 2011, informaţia declarată fiind verificată de către emitent direct de la autoritatea publică care deţine informaţia în cauză, fără implicarea solicitantului de act permisiv;
    b) informarea solicitantului, la recepţionarea informaţiei declarate, despre responsabilitatea pe care o poartă şi despre sancţiunea care se aplică în cazul declarării unei informaţii intenţionat false, făcute cu bună-ştiinţă, care ar produce consecinţe juridice pentru sine sau pentru terţi;
    3) vor asigura respectarea, la implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”, Dispoziţiei Guvernului nr. 21-d din 26 martie 2012, Hotărîrii Guvernului nr. 330 din 28 mai 2012 „Cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice”, Hotărîrii Guvernului nr.657 din 5 septembrie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice şi completarea unei hotărîri de Guvern” şi altor acte normative aferente procesului de e-Transformare a Guvernării;
    4) vor elabora şi vor prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, proiectele regulamentelor necesare pentru organizarea şi funcţionarea ghişeelor unice potrivit listelor actelor permisive stabilite în anexele nr.1 şi nr.3 din prezenta hotărîre, inclusiv pentru ghişeele unice funcţionale la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, dar care nu au elaborat astfel de regulamente;
    5) vor iniţia, în conlucrare cu Cancelaria de Stat, activităţi de atragere a asistenţei externe pentru susţinerea instituirii şi dezvoltării ghişeelor unice;
    6) vor consulta toate proiectele regulamentelor pentru organizarea şi funcţionarea ghişeelor unice cu Centrul de Guvernare Electronică;
    7) vor examina oportunitatea şi posibilitatea de descentralizare a unor competenţe şi de transferare a atribuţiei de eliberare a unor acte permisive către autorităţile publice locale;
    8) vor conlucra şi vor acorda asistenţa informaţională şi consultativă necesară pentru constituirea ghişeelor unice în cadrul autorităţilor publice locale.
    3. Se recomandă autorităţilor publice centrale autonome şi autorităţilor administraţiei publice locale să asigure:
    1) implementarea ghişeelor unice pentru actele permisive şi domeniile ce ţin de atribuţiile acestora;
    2) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice centrale pentru asigurarea funcţionalităţii ghişeelor unice create.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu

    Nr. 778. Chişinău, 4 octombrie 2013.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG843 din 08.07.16, MO204-205/12.07.16 art.909]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG325 din 02.06.15, MO144-149/12.06.15 art.376]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG674 din 19.08.14, MO256-260/29.08.14 art.734]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG674 din 19.08.14, MO256-260/29.08.14 art.734]