HGM791/2013
ID intern unic:  349847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 791
din  07.10.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 895
    MODIFICAT
    HG837 din 06.07.16, MO204-205/12.07.16 art.906; în vigoare 01.07.16


    În scopul executării prevederilor Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.114-116, art.589) şi asigurării condiţiilor pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi pentru aducerea prevederilor unor hotărîri ale Guvernului în concordanţă cu prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se stabileşte că cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei Hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                         Maia Sandu

    Nr. 791. Chişinău, 7 octombrie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 791
din 7 octombrie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La Hotărîrea Guvernului nr. 154 din 29 martie 1993 „Cu privire la perfecţionarea retribuţiei personalului din sfera bugetară în baza Reţelei tarifare unice de salarizare” (Monitor, 1993, nr. 3, art.88), punctele 1-7 şi punctele 9-15 se abrogă.
    [Pct.2 abrogat prin HG837 din 06.07.16, MO204-205/12.07.16 art.906; în vigoare 01.07.16]
    3. Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.570), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 3 alineatul cinci, după cuvintele „din beneficiu” se completează cu cuvintele „premiile anuale”, iar după cuvintele „sporurile la salariu pentru” se completează cu cuvintele ”performanţă colectivă,”;
    punctul 12:
    după prima propoziţie se completează cu următoarea propoziţie: „De asemenea, sporul semestrial pentru performanţă colectivă, cuvenit funcţionarilor publici, precum şi alte plăţi salariale acordate cu o periodicitate de 6 luni, se vor calcula în mărime de 1/6 din suma real calculată pentru ultimul semestru de pînă la luna pentru care se plăteşte salariul mediu”;
    în propoziţia a doua cuvintele „Suma obţinută” se substituie cu cuvintele „Sumele obţinute”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    2) anexa nr. 1:
    a) se completează cu un nou punct, 8, cu următorul cuprins:
    „8. Conducătorilor serviciilor de asistenţă psihopedagogică li se acordă dreptul să stabilească:
    - sporuri la salariu pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră în mărime de pînă la 50% din salariul de funcţie, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă – pentru specialiştii fără statut de cadru didactic. Aceste sporuri se anulează sau se reduc în cazul neîndeplinirii în termen a sarcinilor, înrăutăţirii calităţii muncii sau încălcării disciplinei de muncă. Cuantumul mijloacelor planificate, pentru acordarea acestor sporuri, nu poate depăşi 30 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie, conform schemei de încadrare aprobate, şi a sporurilor pentru vechime în muncă;
    - premii lunare – pentru personalul pedagogic, medical şi alţi specialişti, utilizînd mijloacele fondului de salarizare în mărimea a 4 fonduri lunare pe an, calculate în raport cu salariile de bază, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cuantumul concret al premiului se stabileşte în funcţie de aportul personal în muncă al angajatului;
    - ajutor material , utilizînd în acest scop mijloacele fondului de retribuire a muncii pentru o lună, calculat ţinînd cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente lunare, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.”;
    b) notele la tabelul nr. 1:
    punctul 2:
    la litera a), după cuvintele „conducători muzicali” se completează cu cuvintele „cadre didactice de sprijin” ;
    la litera  b), înainte de cuvîntul „logopezi” se completează cu cuvintele „cadre didactice de sprijin” ;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în învăţămîntul gimnazial şi liceal – psihologi, logopezi, cadre didactice de sprijin şi conducători de cerc;”
    la litera d) cuvintele „consultaţiile medico-psihologo-pedagogice” se substituie cu cuvintele „serviciile de asistenţă psihopedagogică”, iar după cuvîntul „psihologi” se completează cu cuvîntul „psihopedagogi”;
    la litera g), după cuvintele „alte instituţii de asistenţă socială” se completează cu cuvintele „pentru copii”; 
    în ultimul alineat, sintagma „Consultaţiei republicane medico-psihologo-pedagogice” se substituie cu sintagma „Centrului republican de asistenţă psihopedagogică”; 
    la punctul 9, după cuvintele „în sarcina didactică” se completează cu cuvintele „ , inclusiv orele de meditaţie pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale”;
    c) notele la tabelul nr. 2:
    la punctul 7, sintagma „Consultaţiei republicane medico-psihologo-pedagogice” se substituie cu sintagma „Centrului republican de asistenţă psihopedagogică”; 
    se completează cu un nou punct, 8, cu următorul cuprins:
    „8. Indemnizaţia de conducere pentru şeful serviciului de asistenţă psihopedagogică se stabileşte în mărime de 30% din salariul lunar prevăzut pentru cadrele didactice la compartimentul II al tabelului nr. 1 la prezenta anexă.”;
    d) notele la tabelul nr. 3 se completează cu un nou punct, 4, cu următorul cuprins:
    „4. O funcţie de metodist se instituie la cel puţin 300 cadre didactice din localităţile urbane sau la cel puţin 150 cadre didactice din localităţile rurale.”;
    e) tabelul nr. 6:
    la punctul 6, cuvintele „şi din consultaţiile medico-psihologo-pedagogice” se substituie cu cuvintele „ , din serviciile de asistenţă psihopedagogică, precum şi pentru cadrele didactice de sprijin”;
   3) anexa nr. 3:
    a) punctul 8:
    litera c):
    la alineatul unu, cuvintele „şcolile internat pentru copiii orfani fără tutela părinţilor,”şi cuvintele „casa specializată municipală pentru copii” se exclud, iar în final se completează cu textul „casele comunitare pentru copii în situaţii de risc, centrele maternale, centrele de plasament pentru persoane vîrstnice şi centrele de zi pentru persoane vîrstnice, asistenţilor parentali profesionişti, părinţilor educatori ai caselor de copii de tip familial şi asistenţilor personali”;
    alineatul doi se completează în final cu cuvintele „serviciilor sociale specializate pentru persoane cu dizabilităţi: „Casa comunitară”, „Locuinţă protejată”, „Respiro”, „Echipa mobilă”;
    se completează cu o nouă literă, g), cu următorul cuprins:
    „g) asistenţilor parentali profesionişti – spor lunar pentru caracterul individualizat şi specific de activitate în mărime de 50% din salariul de funcţie”;
    b) notele la tabelul nr. 1:
    la punctul 1, după cuvîntul „psihologii” se completează cu cuvîntul „kinetoterapeuţii”;
    se completează cu un nou punct, 3, cu următorul cuprins:
    „3. Salarizarea medicilor-rezidenţi, antrenaţi în acordarea asistenţei medicale se efectuează în mărime egală cu salariul de funcţie prevăzut la categoria de salarizare 13 sau 14, calculată în funcţie de sarcina curativă îndeplinită.”; 
    c) la tabelul nr. 2 punctul 3 al notelor, după cuvîntul „secţii” se completează cu cuvintele „sectoare, servicii”;
    d) tabelul nr. 4:
    tabelul va avea următorul cuprins:

    tabel nr.4

    e) notele la tabel:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Unitatea de şef serviciu de asistenţă parentală profesionistă se instituie pentru 15 unităţi de asistenţi parentali profesionişti, unitatea de şef serviciu asistenţă personală – pentru 30 de unităţi de asistenţi personali şi unitatea de şef secţie de ajutor social – pentru 30 unităţi de lucrători sociali.”;
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Conducătorii şi personalul de specialitate (cu excepţia cadrelor didactice şi asistenţilor parentali profesionişti) din serviciile sociale, indiferent de denumire, beneficiază de sporuri la salariul de bază pentru înaltă competenţă profesională, intensitate a muncii şi îndeplinire a unor sarcini de importanţă majoră, în mărime de pînă la 30% din salariul de funcţie, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă. Volumul alocaţiilor planificate pentru plata sporului nu poate depăşi 30 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie, conform schemei de încadrare aprobate şi a sporurilor pentru vechime în muncă. Aceste sporuri se anulează sau se reduc în cazul neîndeplinirii în termen a sarcinilor, scăderii nivelului calităţii muncii sau încălcării disciplinei de muncă.”;
    se completează cu un nou punct, 41, cu următorul cuprins:
    „41. Începînd cu 1 octombrie 2013, personalul instituţiilor sociale din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (aziluri, centre, case internat şi internate psihoneurologice) şi personalul serviciilor sociale din unităţile administrativ-teritoriale beneficiază de premii, utilizînd trimestrial în acest scop mijloacele fondului de retribuire a muncii pentru o lună, calculat din salariul de funcţie, ţinînd cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente lunare acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Achitarea premiilor se efectuează lunar. Cuantumurile concrete ale premiilor se stabilesc în funcţie de aportul personal în muncă al fiecărui angajat şi nu se limitează.
    Personalului în cauză i se acordă anual ajutor material, utilizînd în acest scop mijloacele fondului de retribuire a muncii pentru o lună pe an, calculate ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”;
    punctul 5 în final se completează cu cuvintele: „ , iar mediatorilor comunitari cu studii superioare li se stabileşte categoria 11 de salarizare.”;
    se completează cu punctele 6 - 10 cu următorul cuprins:
    „6. În vechimea în muncă pentru stabilirea categoriilor de salarizare pentru asistenţii sociali şi asistenţii parentali profesionişti se vor include activităţile în funcţii de profil medical, pedagogic sau de asistenţă socială.
    7. Pentru asistenţii sociali şi asistenţii parentali profesionişti fără studii medii de specialitate salariile de funcţie se stabilesc cu o categorie de salarizare mai mică decît cele prevăzute în prezentul tabel pentru specialiştii cu studii medii de specialitate, iar pentru asistenţii sociali şi asistenţii parentali profesionişti cu studii superioare incomplete – cu o categorie mai mică decît pentru specialiştii respectivi cu studii superioare.
    8. Stimularea materială a mediatorilor comunitari se efectuează în mărimile şi condiţiile prevăzute în punctele 4 şi 41 din prezentele note la tabel.
    9. Unitatea de şef al Serviciului de asistenţă socială comunitară se instituie în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, iar numărul de asistenţi sociali comunitari – din calculul 1 unitate la 5000 locuitori în localităţile urbane şi pînă la 3000 locuitori în localităţile rurale, dar nu mai puţin de 1 unitate în fiecare primărie.
    10. Serviciul protezare şi ortopedie pe lîngă direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţia familiei se instituie în componenţa a 0,5 – 1 unităţi de felcer-protezist”;”
    e) la tabelul nr. 5, sintagma „casa specializată municipală pentru copii” se substituie cu sintagma „Centrul municipal de plasament şi reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă”;  
    4) anexa nr.4 se completează cu un  nou punct, 9, cu următorul cuprins:
    „9. Începînd cu 1 ianuarie 2014, conducătorii instituţiilor de cultură subordonate autorităţilor publice locale (case de cultură, cămine culturale, cluburi) şi personalul de conducere şi de specialitate din muzeele subordonate autorităţilor publice centrale şi locale, beneficiază de sporuri lunare la salariu pentru înaltă competenţă profesională şi intensitate a muncii în limitele mijloacelor planificate în cuantum de 20 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie conform schemei de încadrare aprobate”.
    5) la anexa nr. 11, notele se completează cu un nou punct, 9, cu următorul cuprins:
    „9. Îngrijitorilor de încăperi de producţie şi de serviciu salariul lunar corespunzător categoriilor de salarizare prevăzute în prezenta anexă se stabileşte pentru deredicarea a 450 m2 de spaţiu.”;
    6) la anexa nr. 12, notele la tabel se completează cu un nou punct, 4, cu următorul cuprins:
    „4. În contabilităţile centralizate, conform normativelor se instituie o unitate de contabil pe salarizare pentru 400 de persoane deservite, iar unităţile de contabil pentru evidenţa bunurilor materiale se instituie pentru deservirea a 4-5 instituţii cu un efectiv mediu pe instituţie de cel puţin 20 persoane.”; 
    7) la anexa nr. 14, punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Indicii de raportare a clădirilor administrative (de serviciu) şi a subdiviziunilor lor interioare la categoriile de retribuire a muncii  conducătorilor se stabilesc în raport cu numărul de angajaţi ai acestor subdiviziuni, după cum urmează:
    pînă la 10 angajaţi                 – categoria IV;
    de la 11 pînă al 30 angajaţi    – categoria III;
    de la 31 pînă la 50 angajaţi    – categoria II;
    mai mult de 50 angajaţi         – categoria I”;
    din notele la tabel, punctul 4 se exclude.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”, la cazul gramatical respectiv;
    2) anexa nr.4:
    tabelul la anexă:
    poziţia „Director direcţie generală” se substituie cu poziţia „Şef direcţie generală”;
    poziţia „Şef birou” se exclude;
    poziţia „Şef grup, ofiţer superior de urmărire penală pentru cazuri excepţionale, inspector principal, expert principal, adjutant” va avea următorul cuprins:
    „Ofiţer superior de urmărire penală pentru cazuri excepţionale, ofiţer superior de investigaţii pentru cazuri excepţionale, inspector principal, expert judiciar principal, adjutant”;
    poziţia „Ofiţer superior de urmărire penală, inspector superior, expert superior” va avea următorul cuprins:
    „Ofiţer superior de urmărire penală, ofiţer superior de investigaţii, inspector superior, expert judiciar superior”;
    poziţia „Ofiţer de urmărire penală, inspector, expert” va avea următorul cuprins:
    „Ofiţer de urmărire penală, ofiţer de investigaţii, inspector, expert judiciar”;
    poziţia „Specialist” se completează cu cuvintele „ , specialist coordonator.”;
    3) anexa nr.7 se completează la început cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:
    „Şef adjunct Serviciu de Stat      1900-2650”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii de agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.812), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1)  pe tot parcursul textului, cuvintele „salariul de bază” se substituie cu cuvintele „salariul de funcţie”, la cazul gramatical respectiv;
    2) la punctul 6 alineatul unu, după cuvintele „alte categorii de personal” se completează cu cuvintele „(cu excepţia muncitorilor)”;
    3) anexa nr. 1:
    a) în titlu sintagma „serviciului veterinar de stat” se substituie cu sintagma „subdiviziunilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    b) punctul 3 se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Sporurile, suplimentele şi premiile prevăzute în prezenta hotărîre pentru medicii veterinari cu funcţii de conducere se determină în procente faţă de salariul de funcţie de conducător stabilit în modul indicat în prezentul punct.”.
    c) tabelul nr. 1:
    în titlu, sintagma „unităţile serviciului veterinar de stat” se substituie cu sintagma „subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    după poziţia „Felcer-veterinar şi felcer veterinar laborant cu vechime în specialitate peste 15 ani” se completează cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:
„Laborant superior:
cu studii superioare
8 – 9
cu studii medii
7 – 8”

    7. Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 1 august 2006 „Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.917), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) din denumire, cuvintele „pentru funcţionarii publici a” se exclud;
    2) clauza de emitere va avea următorul cuprins:
    „În scopul executării art.6 alin.(3) şi art. 29 alin.(11) din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45-46, art.123), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:”
    3) punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    „1. Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii, personalul unităţilor bugetare (angajaţii civili), inclusiv personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, beneficiază lunar de un spor în cuantum de pînă la 10% din salariul de funcţie.
    2. Preşedintelui Republicii Moldova, cît şi persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică în Parlamentul Republicii Moldova, Guvern, Cancelaria de Stat, Curtea de Conturi, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul de Stat de Curieri Speciali, Centrul Naţional Anticorupţie, Agenţia Rezerve Materiale şi în ministere,  sporul pentru acces permanent la secretul de stat se acordă în cuantum de 20 la sută faţă de salariile lunare, iar pentru cei din alte autorităţi publice centrale şi locale care au dreptul de acces la secretul de stat – în cuantum de 10 la sută faţă de salariile lunare stabilite conform anexelor nr.2 şi nr.3 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005.”
    4) punctul 4 se exclude;
    5) la punctul 5, după cuvintele „autorităţii publice” se completează cu cuvintele „sau unităţii bugetare”;
    6) la punctul 6, după cuvintele „de stat” se completează cu cuvintele „(fără statut de funcţionar public)”.