OSVC481/2013
ID intern unic:  349889
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 481
din  01.10.2013
referitor la simplificarea procedurii de export
Publicat : 18.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 228-232     art Nr : 1508     Data intrarii in vigoare : 28.10.2013
ÎNREGISTRAT:
Ministerul justiţiei
al Republicii Moldova
Ministru ____________ Oleg Efrim
nr. 946 din 4 octombrie 2013


    În vederea simplificării procedurilor vamale aferente exportului, reducerii numărului de acte necesare pentru realizarea exportului, în temeiul art. 12 şi 184 ale Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    Procedura simplificată de efectuare a exportului, conform anexei nr. 1;
    modificarea şi completarea ce se operează în unele ordine ale Serviciului Vamal, conform anexei nr. 2.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare  după 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Birourile vamale vor efectua periodic, cel puţin o dată în săptămînă, analiza exporturilor perfectate sub aspectul identificării cazurilor de neîncheiere sau încheiere cu depăşire a termenului de tranzit în privinţa mărfurilor plasate sub regim vamal de export în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    4. Direcţia tehnologii informaţionale va elabora raportul electronic pentru stabilirea cazurilor de neîncheiere sau încheiere cu depăşire a termenului de tranzit în privinţa mărfurilor plasate sub regim vamal de export fără perfectarea declaraţiei vamale de tranzit T1.
    5. Direcţia tehnologii informaţionale va efectua în sistemele informaţionale ale Serviciului Vamal modificările necesare pentru asigurarea confirmării încheierii regimului vamal de tranzit şi ieşirii unităţii de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    6. Finalizarea operaţiunilor de tranzit şi confirmarea efectuării exportului pentru declaraţiile validate pînă la intrarea în vigoare a prezentului ordin se va efectua conform procedurii     anterioare.
    7. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale, Direcţiei destinaţii vamale şi a şefilor birourilor vamale.
    8. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcină şefului Departamentului Venituri şi Control Vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                  Tudor BALIŢCHI

    Nr. 481-O. Chişinău, 1 octombrie 2013.

Anexa nr. 1
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 481-O din 1 octombrie 2013
PROCEDURA
simplificată de efectuare a exportului
I. PROCEDURI LA POSTUL VAMAL
DIN INTERIORUL ŢĂRII

    1. La perfectarea de către posturile vamale de plecare a  declaraţiilor vamale pentru exportul mărfurilor, plasarea acestora în regim vamal de tranzit se efectuează fără perfectarea declaraţiei vamale de tranzit T1.
    2. În sensul prezentei Proceduri, sub noţiune de “mărfuri plasate sub regim vamal de export” se subînţeleg mărfurile autohtone scoase din Republica Moldova în conformitate cu procedurile - 1000, 2100, 2148, 2300.
    3. Regimul vamal de tranzit se acordă mărfurilor plasate sub regim vamal de export în baza declaraţiei vamale de export respective, de regulă pe termenul maxim prevăzut de art. 42 alin. (2) al Codului vamal al Republicii Moldova. În baza analizei de risc organul vamal este în drept de a acorda un termen mai mic de tranzit, indicînd aceasta în rubrica 44 a declaraţiei vamale respective.
    4. La examinarea declaraţiei vamale de export, colaboratorul vamal, după aplicarea sigiliilor vamale la compartimentul marfar, va înscrie numerele de identificare ale sigiliilor vamale aplicate după cum urmează:
    a) în varianta electronică – în Borderoul documentelor ataşate al declaraţiei vamale de export;
    b) în declaraţia vamală pe suport de hîrtie – în rubrica D.
    5. Mărfurile vămuite la export la un birou vamal de plecare, imediat după efectuarea controlului vamal, se plasează în regim vamal de tranzit pînă la un birou vamal de destinaţie. Responsabil pentru efectuarea operaţiunii de tranzit realizate în condiţiile pct. 1 al prezentei Proceduri, este exportatorul mărfurilor (rub. 1 a declaraţiei vamale). O copie a declaraţiei vamale de export va însoţi mărfurile pînă la biroul vamal de destinaţie.
II. PROCEDURI ÎN ANUMITE CAZURI CE POT
SURVENI ÎN CADRUL TRANZITĂRII

    6. Despre deteriorarea mijlocului de transport sau alte nereguli intervenite pe parcursul transportării mărfurilor exportate cu respectarea ordinii  prevăzute în cap. I al prezentei Proceduri se comunică imediat biroului vamal proxim. În acest caz, în declaraţie se operează modificările necesare sau, în cazul în care tranzacţia se anulează, atunci se anulează şi declaraţia vamală de către biroul vamal de plecare. De asemenea, în cazul în care mijlocul de transport nu a ajuns la destinaţie, examinarea acestuia sub aspectul încălcării legislaţiei vamale se efectuează de către biroul vamal de plecare.
    7. În cazul transbordării mărfurilor în cadrul prezentei Proceduri sau a apariţiei unor incidente în cazul tranzitării, colaboratorul vamal desemnat al biroului vamal proxim se va conduce de procedura stabilită prin Ordinul Serviciului Vamal nr.131-o din 18 februarie 2013 cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit, cu efectuarea însemnărilor necesare pe suport de hîrtie, pe copia declaraţiei vamale de export sau pe versoul acesteia. De asemenea, în cazul aplicării unor noi sigilii vamale, acestea vor fi înscrise pe copia declaraţiei vamale de export cu aplicarea datei, semnăturii şi ştampilei personale a colaboratorului vamal desemnat.
III. PROCEDURI LA POSTUL VAMAL
 DE FRONTIERĂ

    8. Încheierea operaţiunii de tranzit şi de confirmare a exportului se va efectua după prezentarea mijlocului de transport, cu sigilii intacte la biroul vamal de destinaţie, precum şi a documentelor însoţitoare. În format electronic încheierea se efectuează prin activarea de către inspectorul vamal abilitat a opţiunii ”EXPORT RELEASE” în SI ”ASYCUDA World” şi, concomitent, cu încheierea rutei către ieşire în SI ”Frontiera”. Încheierea menţionată se va efectua cu condiţia respectării art.40 al Codului vamal al Republicii Moldova.
    9. În cazul survenirii necesităţii redirecţionării mijlocului de transport la alt birou vamal de destinaţie, aceasta se va efectua prin acceptarea de către colaboratorul vamal al noului birou vamal de destinaţie a acestei modificări cu indicarea în varianta electronică a declaraţiei vamale de export a postului vamal de frontieră prin care marfa a părăsit teritoriul vamal.
    10. În cazul în care tranzitarea mărfurilor exportate urmează să fie efectuată sub acoperirea carnetului TIR, acesta se completează şi se procesează conform regulilor Convenţiei TIR. Totodată, confirmarea încheierii operaţiunii de export se efectuează cu respectarea procedurii stabilite de pct.8 al prezentei Proceduri.
    11. În cazul tranzitării sub acoperirea carnetului TIR a mărfurilor exportate, în acelaşi compartiment marfar cu mărfuri exportate sau reexportate (avînd alte coduri ale regimurilor vamale), confirmarea încheierii operaţiunii de export în conformitate cu procedura stabilită de capitolul II al prezentei Proceduri se efectuează doar pentru mărfurile plasate sub regim vamal de export.
    12. În situaţia în care mijlocul de transport se prezintă la biroul vamal de destinaţie cu încălcarea termenului stabilit conform pct. 3 al prezentei Proceduri sau se prezintă cu sigiliile vamale deteriorate ori lipsă, precum şi în cazul prezentării cu lipsa totală sau parţială a mărfurilor, în procesul transportării de la biroul vamal de plecare, biroul vamal de destinaţie  cercetează cazul sub aspectul încălcării legislaţiei vamale.

Anexa nr. 2
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 481-O din 1 octombrie 2013
Modificarea şi completarea
ce se operează în unele ordine ale Serviciului Vamal
    1. Pct.3 din Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.288-o din 20 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 28-30, art. 72), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „3. Procedura T1 se aplică tuturor mărfurilor aflate în tranzit, conform dispoziţiilor pct.1, respectiv mărfurilor nevămuite la intrarea în ţară şi mărfurilor nevămuite transportate sub regim vamal de tranzit între două posturi vamale (cu excepţia cazurilor cînd mărfurile sînt vămuite la export în interiorul ţării cu procedurile - 1000, 2300, 2100, 2148), oricare ar fi natura şi originea mărfurilor.”
    2. Anexa nr.14 la ”Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24  decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,  nr. 197-200, art. 876) se completează o poziţie nouă, 165, cu următorul cuprins:
165
Sigilii vamale