LPC222/2013
ID intern unic:  349948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 222
din  27.09.2013
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 25.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 674
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 359), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cuvintele „procesele penale şi administrative” se substituie cu cuvintele „procesele penale şi contravenţionale”.
    2. La articolul 2 alineatul (1):
    cuvintele „contravenţiile administrative” se substituie cu cuvîntul „contravenţii”;
    cuvintele „procedurii penale sau administrative” se substituie cu cuvintele „procedurii penale sau contravenţionale”.
    3. La articolul 3 alineatul (1):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) supunerii ilegale la arest contravenţional, reţinerii contravenţionale ilegale sau aplicării ilegale a amenzii contravenţionale de către instanţa de judecată;”
    la  litera e), cuvintele „măsurilor operative de investigaţii” se substituie cu cuvintele „măsurilor speciale de investigaţii”.
    4. Articolul 6:
    la litera c), cuvintele „arestului administrativ” se substituie cu cuvintele „arestului contravenţional”;
    la litera d), textul „înfăptuirea, în timpul procesului penal, a măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei” se substituie cu textul „declararea nulităţii actelor sau acţiunilor organului de urmărire penală sau organului care exercită activitate specială de investigaţii”.
    5. La articolul 12 alineatul (2) litera b), textul „art. 285 alin. (1)  pct. 2), 3), 5) şi alin. (2) din Codul de procedură penală” se substituie cu textul „art. 275 pct. 7) şi 8) şi art. 285 alin. (2) pct. 2) din Codul de procedură penală”.
    6. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele „amenzilor administrative” se substituie cu cuvintele „amenzilor contravenţionale”.
    Art. II. – Articolul 525 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se  modifică după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Acţiunea pentru repararea prejudiciului poate fi iniţiată în termen de trei ani de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciului conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.”
    la alineatul (2), sintagma „Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma „Ministerul Justiţiei”.
    Art. III. – Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55–56, art. 155), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul legii, cuvintele „activitate operativă de investigaţii” se substituie cu cuvintele „activitate specială de investigaţii”.
    2. La articolul 35 alineatul (2) litera c), cuvintele „lucrător operativ” se substituie cu cuvintele „ofiţer de investigaţii”.
    3. Articolul 63:
    la alineatul (2), sintagma „Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma „Ministerul Justiţiei”;
    la alineatul (4), textul „de un an,” se substituie cu textul „de 3 ani de la  data apariţiei dreptului,”.
    4. La articolul 139 alineatul (2), cuvintele „operativă şi” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Igor CORMAN

    Nr. 222. Chişinău, 27 septembrie 2013.