OARFC103/2013
ID intern unic:  350028
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
ORDIN Nr. 103
din  22.08.2013
pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de
actualizare a datelor cadastrale în vederea susţinerii
sistemului de impozitare

Publicat : 25.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 1547
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 947 din 16 octombrie 2013
ministru____________Oleg EFRIM

    În conformitate cu art.6 alin (2) din Legea privind monitoringul bunurilor imobile nr.267 din 29 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 1-5, art. 5),
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de actualizare a datelor cadastrale în vederea susţinerii sistemului de impozitare (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei cadastru bunuri imobile a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

    DIRECTORUL GENERRAL AL AGENŢIEI
    RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU                                 Anatolie GHILAŞ

    Nr. 103. Chişinău, 22 august 2013.


Anexă
la  Ordinul Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru
nr. 103 din 22 august 2013
INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de actualizare a datelor cadastrale
 în vederea susţinerii sistemului de impozitare
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Instrucţiunea cu privire la modul de actualizare a datelor cadastrale în vederea susţinerii sistemului de impozitare (în continuare – Instrucţiune) stabileşte modul de actualizare a datelor cadastrale, volumul informaţiei care urmează a fi colectate pentru actualizarea datelor, organele care efectuează actualizarea datelor cadastrale în vederea susţinerii sistemului de impozitare.
    2. În sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:
    actualizarea datelor cadastrale – reînnoirea informaţiei juridice şi tehnice referitoare la bunurile imobile înregistrate în cadastrul bunurilor imobile;
    actualizarea valorii bunurilor imobile – recalcularea valorii estimate a bunului imobil, efectuate în urma actualizării datelor cadastrale, necesare în scopul impozitării;
    act de constatare pe teren – act întocmit în urma confruntării datelor din cadastrul bunurilor imobile cu datele din teren;
    banca de date grafică a cadastrului – totalitate de date geospaţiale şi textuale referitoare la bunurile imobile organizată conform unei structuri conceptuale, care descrie caracteristicile acestor date şi relaţiile dintre entităţile lor componente;
    date cadastrale – informaţii despre numărul cadastral, modul de folosinţă, suprafaţa totală sau la sol a bunurilor imobile, titularii de drepturi sau posesori, cotele-părţi în proprietatea comună, coordonatele hotarelor bunului imobil ,precum şi alte date stabilite de prezentă Instrucţiune;
    lucrare cadastrală – complex de activităţi, prin care se realizează identificarea, măsurarea şi descrierea tehnico-economică a bunurilor imobile, prelucrarea datelor la calculator şi perfectarea dosarului tehnic;
    măsurări cadastrale – măsurători şi observaţii efectuate în cadrul lucrărilor cadastrale;
    dosarul tehnic – totalitatea de documente care au stat la bază şi cele întocmite în cadrul executării lucrărilor cadastrale de actualizare a datelor cadastrale.
    3. Sistemul informaţional al cadastrului conţine următoarea informaţie tehnică, juridică şi economică  referitoare la bunurile imobile şi titularii de drepturi, necesară pentru susţinerea sistemului de impozitare:
    1) tipul bunului imobil;
    2) numărul cadastral al bunului imobil;
    3) adresa bunului imobil;
    4) modul de folosinţă a bunului imobil;
    5) suprafaţa bunului imobil;
    6) numele şi prenumele titularului de drepturi, data naşterii, numărul de identificare de stat (IDNP) – în cazul persoanei fizice; denumirea, numărul şi data eliberării certificatului de stat, numărul de identificare de stat (IDNO) – în cazul persoanei juridice;
    7) cota de proprietate în bunul imobil – în cazul dreptului de proprietate comună pe cote-părţi;
    8) înscrieri referitoare la grevarea drepturilor patrimoniale;
    9) valoarea estimată a bunului imobil în scopul impozitării;
    10) parametrii tehnici ai bunului imobil.
    4. Actualizarea datelor cadastrale în sistemul informaţional al cadastrului se efectuează de către oficiul cadastral teritorial în raza de activitate a căruia este amplasat bunul imobil.
    5. Procedura generală de actualizare a datelor cadastrale include:
    1) iniţierea lucrărilor de actualizare a datelor cadastrale;
    2) prezentarea, în modul stabilit, oficiului cadastral teritorial a actelor ce confirmă modificarea datelor;
    3)  actualizarea datelor cadastrale;
    4) recalcularea valorii estimate a bunurilor imobile în cazul în care au fost actualizaţi factorii ce influenţează valoarea bunurilor imobile;
    5) îndosarierea documentelor în dosarul tehnic/cadastral.
    6. Actualizarea datelor cadastrale poate fi iniţiată: 
    1) la iniţiativa oficiului cadastral teritorial;
    2) la cererea titularului de drepturi a bunului imobil;
    3) la iniţiativa autorităţilor publice.
    7. Lucrările de actualizare a datelor cadastrale executate la iniţiativa autorităţilor publice şi lucrările de actualizare a valorii estimate a bunurilor imobile în scopul impozitării se execută de către Întreprinderea de Stat „Cadastru” prin intermediul filialelor sale în baza contractelor încheiate cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi tarifelor aprobate de aceasta.
Capitolul II. Actualizarea datelor cadastrale
la iniţiativa oficiilor cadastrale teritoriale
    8. Datele cadastrale se actualizează la iniţiativa oficiilor cadastrale teritoriale în cazurile:
    1) substituirii numărului cadastral al bunului imobil;
    2) corectării erorilor tehnice din Registrul bunurilor imobile, care nu afectează drepturile titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile.
    9. Numărul cadastral poate fi substituit la iniţiativa oficiilor cadastrale teritoriale în următoarele cazuri:
    1) substituirii numărului cadastral convenţional cu număr cadastral;
    2) corectarea numărului cadastral greşit.
    10. În cazul în care, în documentul ce confirmă drepturile (actul juridic) numărul cadastral al bunului imobil este indicat greşit, acesta se va considera ca număr cadastral convenţional şi va fi corectat prin conferirea unui număr cadastral corect.
    11. Numărul cadastral se corectează în temeiul deciziei Registratorului în conformitate cu legislaţia sau de către persoana responsabilă de recepţia lucrărilor cadastrale, în cazul în care dreptul asupra bunului imobil nu este înregistrat în registrul bunurilor imobile.
    12. Corectarea erorilor tehnice care nu afectează drepturile, comise la efectuarea înscrierii în Registrul bunurilor imobile (ca omisiuni de litere, de cuvinte etc.) se efectuează de către oficiul cadastral teritorial în conformitate cu legislaţia.
Capitolul III. Actualizarea datelor la
cererea titularului de drepturi

    13. Titularul de drepturi depune la oficiul cadastral teritorial cererea de actualizare a datelor cadastrale cu anexarea documentelor confirmative în cazul în care au intervenit modificări referitoare la:
    1) modul de folosinţă a bunului imobil;
    2) adresa bunului imobil;
    3) hotarul terenului şi suprafaţa acestuia;
    4) edificarea noii construcţii pe teren sau reconstrucţiei, reparării, demolării construcţiei;
    5) dării în locaţiune sau arendă a bunurilor imobile proprietate publică;
    6) privatizării bunurilor imobile;
    7) vînzării silite a bunurilor imobile;
    8) depistării greşelilor din cadastru sau a erorilor în parametrii tehnici ai clădirii.
    14. În cazul în care din momentul ultimei actualizări a datelor cadastrale despre bunul imobil a trecut mai mult de 3 ani – pentru construcţii, încăperi cu destinaţie comercială, încăperi de producţie sau 5 ani – pentru alte tipuri de bunuri imobile şi se solicită extrasul din Registrul bunurilor imobile în scopul înstrăinării sau gajării bunului imobil, titularul de drepturi va depune cererea de actualizare a datelor cadastrale ale bunului imobil.
    Dacă în datele cadastrale nu au parvenit sau au parvenit modificări, iar solicitantul refuză depunerea cererii de actualizare a datelor cadastrale, acesta declară în scris lipsa modificărilor sau refuzul de actualizare a datelor  conform modelului din anexa 1 la prezenta Instrucţiune.
    15. Lucrările de actualizare a datelor se vor efectua şi în cazul în care, la solicitarea extrasului din Registrul bunurilor imobile, există informaţia referitoare la calitatea joasă a planului cadastral al bunului imobil, ce nu permite identificarea univocă a acestuia sau datele referitoare la planul cadastral lipsesc.
    16. Actualizarea datelor cadastrale la cererea titularului de drepturi în cazurile prevăzute la subpunctele 3) – 8) pct. 13 din prezenta Instrucţiune se va efectua în temeiul dosarului tehnic întocmit în modul stabilit de actele normative privind executarea lucrărilor cadastrale aprobate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    17. În baza dosarului tehnic, oficiul cadastral teritorial recepţionează lucrarea cadastrală şi actualizează datele referitoare la bunul imobil sau, după caz, parametrii tehnici ai bunului imobil cu indicarea datei actualizării informaţiei.
    18. Dacă hotarul terenului din planul geometric nou-întocmit nu corespunde cu hotarul terenului înregistrat şi lipseşte temeiul juridic pentru actualizarea planului cadastral, hotarul terenului înregistrat nu va fi modificat, însă datele referitoare la planul geometric nou-întocmit vor fi introduse în banca de date grafică în stratul informaţional „posesia de fapt”.
    19. În cazul înstrăinării sau grevării dreptului asupra bunului imobil, titularul de drepturi anexează la cerere documentele privind naşterea sau transmiterea dreptului asupra bunurilor imobile.
Capitolul IV. Actualizarea datelor la
iniţiativa autorităţii publice

    20. Autoritatea publică prezintă oficiului cadastral teritorial, în termen de pînă la 1 iunie a anului curent, informaţia conform formularului din anexa 2 referitoare la actele confirmative emise în legătură cu:
    1) modificarea destinaţiei (modului de folosinţă) bunurilor imobile;
    2) schimbarea denumirii străzii, conferirea de noi denumiri de străzi sau numere de adresă a bunurilor imobile;
    3) atribuirea în proprietate a bunurilor imobile;
    4) darea în locaţiune a spaţiului locativ sau în arendă a altor bunuri imobile a bunurilor imobile proprietate publică;
    5) eliberarea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare;
    6)  defrişarea sau sădirea plantaţiilor perene;
    sau deţin informaţii despre:
    7) construcţii cu un grad de executare de 50% şi mai mult, rămase nefinalizate mai mult de 3 ani de la începutul lucrărilor de construcţie;
    8)  modificarea hotarelor terenurilor înregistrate în cadastru sau edificarea clădirilor noi.
    Informaţia se prezintă pe suport de hîrtie sau în format electronic. La informaţie se anexează actele doveditoare.
    21. Oficiul cadastral teritorial examinează informaţia prezentată de autoritatea publică, consultă informaţia din documentaţia cadastrală (registrul bunurilor imobile, planul cadastral, dosarul tehnic, dosarul cadastral) şi întocmeşte lista bunurilor imobile pentru care este necesară actualizarea datelor cadastrale. În cazul în care datele cadastrale despre bunurile imobile din informaţia prezentată de autoritatea publică au fost deja actualizate în mod selectiv la cererea titularului de drepturi, informaţia despre aceste bunuri nu va fi inclusă în lista respectivă.
    22. Oficiul cadastral teritorial va iniţia lucrările de actualizare a datelor cadastrale pentru bunurile imobile incluse în lista respectivă.
    1) La modificarea destinaţiei (modului de folosinţă) bunului imobil, oficiul cadastral teritorial actualizează datele referitoare la bunul imobil în banca de date grafică în temeiul actului decizional al organului împuternicit prezentat de autoritatea publică competentă.
    2) La modificarea denumirii străzii sau la conferirea numerelor de adrese noi clădirilor, oficiul cadastral teritorial transmite decizia respectivă autorităţii publice locale deţinătorului Registrului de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare – (Registru UAT) pentru actualizarea datelor din Registrul UAT. Datele despre adresa bunului imobil în banca de date a cadastrului vor fi actualizate  din Registrul UAT.
    3) Dacă datele despre bunurile imobile au suferit modificări sau bunurile imobile nu sunt înregistrate în cadastru, se execută lucrări cadastrale de actualizare a datelor cu ieşire în teren.
    23. Procedura de actualizare a datelor cadastrale cu ieşire în teren include următoarele etape:
    1) lucrări pregătitoare;
    2) măsurări cadastrale;
    3) colectarea datelor despre bunurile imobile;
    4) întocmirea dosarului tehnic;
    5) actualizarea datelor cadastrale;
    6) informarea autorităţii publice despre actualizarea datelor cadastrale.
    24. La etapa lucrărilor pregătitoare oficiul cadastral teritorial examinează materialele prezentate de autoritatea publică şi documentele cadastrale (Registrul bunurilor imobile, planul cadastral, dosarele tehnice, dosarele cadastrale, alte date geospaţiale), va stabili locul amplasării bunului imobil pe schema de încadrare, va imprima planuri la o scară ce permite identificarea terenurilor, construcţiilor, încăperilor izolate, după caz.
    25. Oficiul cadastral teritorial, cu cel puţin 2 zile înainte de începerea lucrărilor, înştiinţează  titularii de drepturi asupra bunurilor imobile şi autoritatea publică interesată de iniţierea lucrărilor de actualizare a datelor cadastrale şi asigurarea accesului la bunurile imobile.
    26. Lucrările cadastrale de actualizare a datelor referitoare la bunul imobil (configuraţia terenului, parametrii tehnici ai bunurilor imobile) se efectuează de oficiul cadastral teritorial în comun cu reprezentantul autorităţii publice interesate prin confruntarea datelor din teren cu datele din cadastru (planul cadastral, dosarul tehnic, parametrii tehnico-economici din capitolul-supliment al Registrului bunurilor imobile).
    27. La existenţa modificărilor în configuraţia terenului, în parametrii tehnici a bunurilor imobile, se execută măsurări cadastrale, se întocmeşte schiţa de lucru cu reprezentarea modificărilor parvenite şi perfectarea actului de constatare în teren.
    28. În cazul în care la identificarea bunului imobil s-a depistat că construcţia înregistrată în cadastru a fost demolată se va face menţiunea respectivă în actul de constatare pe teren. Actul de constatare pe teren coordonat cu  autoritatea publică interesată va servi drept temei pentru efectuarea modificărilor în banca de date grafică a cadastrului.
    29. În cazul clădirii nou-construite sau a bunurilor imobile la care nu există dosar tehnic şi nu sunt înregistrate în cadastru, se vor executa lucrări cadastrale după o tehnologie simplificată, care include următoarele etape:
    1) întocmirea schiţei de lucru a terenului cu indicarea schematică a tuturor clădirilor amplasate pe el, utilizînd materiale cartografice existente;
    2) măsurarea clădirilor principale, accesorii, anexelor la clădiri pentru determinarea suprafeţei construite la sol;
    3) colectarea datelor referitoare la caracteristicile tehnice a bunului imobil, care influenţează valoarea bunului imobil, pe forme-tip;
    4) elaborarea planului geometric;
    5) întocmirea dosarului tehnic.
    30. Volumul de informaţii care se colectează despre bunul imobil este stabilit în instrucţiunile aprobate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la momentul evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării sau reevaluării generale a bunurilor imobile.
    31. Dacă posesorul bunului imobil, neînregistrat în cadastru, nu asigură acces la bunul imobil, datele despre acesta (caracteristicile tehnice, suprafaţa la sol) se vor stabili cu aproximaţie, prin examinare vizuală sau se va face trimitere la un bun imobil analog, cu efectuarea menţiunii respective în schiţa de lucru.
    32. Dosarul tehnic întocmit în urma lucrărilor cadastrale după o tehnologie simplificată va conţine: nota explicativă, actul de constatare pe teren, schiţa de lucru, planul geometric al bunurilor imobile, formele-tip cu informaţia colectată.
    33. În temeiul dosarului tehnic recepţionat, oficiul cadastral teritorial actualizează datele cadastrale.
    34. În cazul în care hotarul terenului din planul geometric nou-întocmit nu corespunde cu hotarul terenului înregistrat, ca rezultat al modificării datelor, sau planul geometric a fost elaborat pentru bunul imobil neînregistrat în cadastru, datele despre bunul imobil vor fi introduse în banca de date grafică a cadastrului în stratul informaţional „posesia de fapt”.
    35. Datele referitoare la bunurile imobile, drepturile asupra cărora nu sunt înregistrate în Registrul bunurilor imobile, nu vor conţine informaţii despre titularii de drepturi. Înscrierile referitoare la drepturi şi titularul de drepturi vor fi efectuate, în modul stabilit, la cererea titularului de drepturi cu anexarea documentelor ce confirmă drepturile.
    36. După finalizarea lucrărilor de actualizare a datelor cadastrale, oficiul cadastral teritorial prezintă autorităţii publice interesate raportul despre rezultatele lucrărilor.
Capitolul V. Actualizarea valorii estimate
a bunului imobil şi transmiterea informaţiei
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    37. În termen de 10 zile după actualizarea datelor cadastrale, oficiul cadastral teritorial actualizează valoarea estimată a bunului imobil în scopul impozitării.
    38. Actualizarea valorii estimate a bunului imobil se efectuează după actualizarea datelor cadastrale, în cazurile:
    1) modificării modului de folosinţă al bunului imobil;
    2) modificării suprafeţei sau caracteristicilor tehnice ale bunului imobil;
    3) formării bunurilor imobile;
    4) înregistrării primare selective a bunului imobil;
    5) modificării gradului de executare a construcţiei.
    39. Procesul de actualizare a valorilor estimate a bunurilor imobile include:
    1) recalcularea valorilor estimate;
    2) informarea titularilor de drepturi despre rezultatul reevaluării;
    3) transmiterea informaţiei privind valorile actualizate ale bunurilor imobile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în termenul prevăzut de titlul VI din Codul fiscal.
    40. Recalcularea valorii bunurilor imobile se efectuează de oficiul cadastral teritorial, în mod automatizat, în baza modelului de evaluare aprobat în cadrul ultimei evaluări sau reevaluări.
    41. În cazul în care posesorul bunului imobil neînregistrat în cadastru nu a asigurat acces la bunul imobil în scopul colectării datelor despre bunul imobil, oficiul cadastral teritorial va indica în banca de date a cadastrului valoarea unui bun imobil analog.
    42. Dacă datele cadastrale au fost actualizate la cererea titularului de drepturi, oficiul cadastral teritorial transmite titularului avizul privind caracteristicile bunului imobil şi valoarea estimată a acestuia.
    43. În cazul în care actualizarea datelor cadastrale a fost efectuată la iniţiativa autorităţii publice, oficiul cadastral teritorial transmite autorităţii publice lista bunurilor imobile ale căror date cadastrale au fost actualizate cu descrierea caracteristicilor tehnice şi valorii estimate a bunurilor imobile. Autoritatea publică asigură transmiterea notificărilor titularilor de drepturi pe adresa amplasării bunului imobil sau prin afişarea listei în locurile publice accesibile.
    44. În termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar, Î.S. „Cadastru” sistematizează informaţia despre toate bunurile imobile la care au fost actualizate datele cadastrale şi le prezintă, în modul stabilit, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    45. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i se prezentă  următorul volum de date cadastrale:
    1) date referitoare la bunul imobil:
    a) tipul bunului imobil;
    b) numărul cadastral al bunului imobil;
    c) adresa bunului imobil;
    d) modul de folosinţă a bunului imobil;
    e) suprafaţa bunului imobil;
    f) data înregistrării bunului imobil;
    g) data ultimei actualizări;
    h) data radierii  bunului imobil;
    2) date referitoare la titularul de drepturi:
    a) numele şi prenumele titularului de drepturi, data naşterii, numărul de identificare de stat (IDNP) – în cazul persoanei fizice, denumirea, numărul şi data eliberării certificatului înregistrării de stat, numărul de identificare de stat (IDNO) – în cazul persoanei juridice;
    b) cota de proprietate în bunul imobil – în cazul dreptului de proprietate comună pe cote-părţi;
    c) data înregistrării dreptului asupra bunului imobil;
    d) data stingerii dreptului asupra bunului imobil;
    e) înscrieri referitoare la grevarea drepturilor patrimoniale;
    f) data înregistrării grevării;
    g) data începerii grevării;
    h) data stingerii grevării;
    3) date referitoare la valoarea estimată a bunului imobil în scopul impozitării şi data ultimei actualizări.
    46. În cazul în care dreptul asupra bunului imobil nu este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, informaţia prezentată va conţine numai date referitoare la bunul imobil şi valoarea estimată a acestuia.

    anexa nr.1

    anexa nr.2