LPC166/2013
ID intern unic:  350095
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din  11.10.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 687
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 93-XIV din 15 iulie  1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Pentru genul de activitate menţionat la poziţia 1.1 din anexă, titularul patentei îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în pavilion, chioşc (gheretă), tonetă, la tejghea, tarabă cu suprafaţa de pînă la 30 m2.”
    2. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
    3. La articolul 18 alineatul (3),  cifra „100000” se substituie cu cifra „300000”.
    4. La poziţia 1.1 din anexă, după cuvîntul „tonete” se introduce textul „ , în chioşcuri (gherete), pavilioane”.
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (3), textul „alin. (1), (3)” se substituie cu textul „alin. (3)”.
    2. La articolul 901, alineatul (1) se abrogă.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Igor CORMAN

    Nr. 166. Chişinău, 11 octombrie 2013.