LPC187/2013
ID intern unic:  350097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 187
din  10.10.2013
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 689     Data intrarii in vigoare : 01.11.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 2 punctul 5) din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, cuvintele „la acţiunile de luptă în timp de pace şi” se substituie cu cuvintele „la acţiunile de luptă în timp de pace sau”,  cuvintele „ai militarilor căzuţi la datorie şi” – cu cuvintele „ai militarilor căzuţi la datorie sau”, cuvintele „precum şi” – cu cuvîntul „sau”, iar cifra „250” – cu cifra „500”.
    Art. II. – Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (2), textul „ , precum şi părinţii persoanelor participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi la acţiunile de luptă din Afganistan, căzute la datorie (pe cîmpul de luptă)” se exclude.
    2. La articolul 22 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederii privind cuantumul alocaţiei lunare de stat recalculat conform articolului I, care intră în vigoare de la 1 aprilie 2013.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Igor CORMAN

    Nr. 187. Chişnău, 10 octombrie 2013.