LPC224/2013
ID intern unic:  350102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 224
din  27.09.2013
pentru completarea articolului 6 din Legea
nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 693
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 6 alineatele (5) şi (6) din Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art.478), după cuvintele „Forţelor Armate” se introduc cuvintele „şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 224. Chişinău, 27 septembrie 2013.