LPC232/2013
ID intern unic:  350187
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 232
din  11.10.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257     art Nr : 705
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 333 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 333. Încălcarea regulilor de şedere
                             în Republica Moldova
    (1) Încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a regulilor de şedere în Republica Moldova prin nepărăsirea voluntară a teritoriului ţării la expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat
     se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a regulilor de şedere în Republica Moldova manifestată prin utilizarea documentelor neautentice, prin declararea de date false în vederea obţinerii vizei sau actelor de identitate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Nerespectarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a termenului de depunere la autoritatea competentă pentru străini a cererii de acordare/prelungire a dreptului de şedere
     se sancţionează cu amendă în mărime de 50 de unităţi convenţionale.
    (4) Nedeclararea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi la autorităţile competente, în termenul stabilit de legislaţie, a faptului intrării pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi luaţi în evidenţă, cu excepţia celor cărora le-a fost autorizată intrarea,
     se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. Sancţiunea respectivă nu se aplică faţă de posesorii documentelor de călătorie eliberate de autorităţile străine domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria).”
    2. Codul se completează cu articolul 3341 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3341. Încălcarea regulilor de aflare
                               în custodie publică
    Încălcarea regulilor de aflare în custodie publică, manifestată prin părăsirea neautorizată de către cetăţeanul străin sau de către apatrid a Centrului de Plasament Temporar al Străinilor în timpul aflării în custodie publică sau în timpul escortării acestuia în/din Centru,
    se sancţionează cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.” 
     3. Articolul 400:
    la alineatul (1), după cifrele “326,” se introduc cifrele “333,”; 
    la alineatul (4), după cifrele „322” se introduce textul „ , 3321 alin. (1), 3341”;
    la alineatul (5), după cifrele „322,” se introduce textul „3321 alin. (1) şi 3341,”.
    4. Articolul 423:
    la alineatul (1), textul „şi 333 alin. (1)” se substituie cu textul „ , 333 alin. (1), (2) şi (4)”;
    la alineatul (3), textul „şi art. 333 alin. (2)” se exclude.
    Art. II. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 45 alineatul (7), litera e) se abrogă.
    2. La articolul 51, după cuvintele „permanentă a încetat,” se introduce textul „care au fost declaraţi indezirabili, împotriva cărora a fost dispusă expulzarea,”.
    3. Articolul 52:
    la alineatul (1) litera a), textul “5 zile calendaristice” se substituie cu textul “15 zile calendaristice”, iar textul  „ , precum şi cel care a intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) În situaţii temeinic justificate, ţinînd cont de circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte, cum ar fi durata şederii legale, existenţa copiilor care frecventează şcoala şi existenţa altor legături familiale, termenul acordat potrivit alin. (1) poate fi prelungit, la cerere, cu pînă la 30 de zile. Decizia privind prelungirea termenului de părăsire a teritoriului Republicii Moldova sau privind refuzul prelungirii acestui termen se comunică în scris străinului. Decizia de refuz poate fi atacată în instanţa de judecată în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării.
    (4) În privinţa străinilor care nu au executat decizia de returnare, care au trecut sau au încercat sa treacă ilegal frontiera de stat, care au intrat în ţară în perioada de interdicţie dispusă anterior, a căror identitate nu a putut fi stabilită, care au fost declaraţi indezirabili, precum şi împotriva cărora a fost dispusă expulzarea, autoritatea competentă pentru străini va emite decizia de  returnare sub escortă, care va fi însoţită, după caz, de luarea în custodie publică în condiţiile prevăzute la art. 64.” 
    4. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 58.  Îndepărtarea sub escortă a străinului
    (1) Îndepărtarea sub escortă a străinului presupune însoţirea acestuia de către personalul specializat al autorităţii competente pentru străini pînă la punctul de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional ori pînă în ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie. Îndepărtarea sub escortă se aplică străinilor:
    a) care nu au părăsit voluntar teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului acordat prin decizia de returnare prevăzut la art. 52 alin. (1);
    b) care au trecut sau care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat ori a căror identitate nu a putut fi stabilită;
    c) care au intrat în Republica Moldova în perioada de interdicţie dispusă anterior;
    d) care au fost declaraţi indezirabili;
    e) împotriva cărora a fost dispusă expulzarea.
    (2) Dacă străinul posedă document de identitate valabil pentru trecerea frontierei de stat şi mijloace financiare şi dacă nu este necesară efectuarea unor alte formalităţi, măsura prevăzută la alin. (1) va fi pusă în aplicare în 24 de ore.
    (3) Dacă măsura returnării nu poate fi aplicată în termenul indicat la alin. (2), străinul este luat în custodie publică sau i se poate acorda tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Pentru străinii care nu posedă documente de identitate valabile de trecere a frontierei de stat vor fi solicitate documente de călătorie de la misiunile diplomatice sau de la oficiile consulare acreditate în Republica Moldova ale statelor ai căror cetăţeni sînt.
    (5) Pentru străinii proveniţi din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în Republica Moldova vor fi solicitate documente de călătorie din ţara de origine prin intermediul organului abilitat în domeniul afacerilor externe.”
    5. La articolul 61 alineatul (1), textul „dacă nu dispun de mijloace financiare” se substituie cu textul „sau într-o altă ţară dacă nu dispun de mijloace financiare şi întrunesc criteriile stabilite”.
    6. La articolul 64:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Luarea în custodie publică este o măsură de restrîngere a libertăţii de mişcare, dispusă de instanţa de judecată împotriva străinului care nu a executat decizia de returnare sau care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de legislaţie, care a trecut sau care a încercat sa treacă ilegal frontiera de stat, care a intrat în ţară în perioada de interdicţie dispusă anterior, a cărui identitate nu a putut fi stabilită, care a fost declarat indezirabil ori împotriva căruia a fost dispusă expulzarea.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Instanţa de judecată va examina solicitarea autorităţii competente pentru străini privind luarea în custodie publică a străinului în aceeaşi zi în care a fost depusă solicitarea.”
articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Pentru părăsirea neautorizată a Centrului de plasament temporar al străinilor în timpul aflării în custodie publică sau în timpul escortării în/din Centru, străinul poartă răspundere contravenţională.”
    7. Legea se completează cu articolul 641 cu următorul cuprins:
    „Articolul 641. Luarea în custodie publică a minorilor
                             şi a familiilor
    (1) Minorii neînsoţiţi şi familiile cu minori sînt luaţi în custodie publică numai în ultimă instanţă şi pentru o perioadă cît mai scurtă.
    (2) Interesul superior al copilului reprezintă un considerent primordial în contextul luării în custodie publică a minorilor.
    (3) Minorii luaţi în custodie publică au dreptul la educaţie, la programe educative, luînd în consideraţie necesităţile etnice, culturale, religioase ale acestora, precum şi vîrsta şi starea sănătăţii lor.
    (4) Familiile luate în custodie publică beneficiază de cazare separată, care să le asigure un nivel corespunzător de intimitate.”
    8. La articolul 71 alineatele (1), (3) şi (4), cuvîntul “îndepărtare” se substituie cu cuvintele “returnare, readmisie şi expulzare”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Igor CORMAN

    Nr. 232. Chişinău, 11 octombrie 2013.