HGM904/2013
ID intern unic:  350292
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 904
din  13.11.2013
cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor
Publicat : 15.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 1002
    MODIFICAT
   
HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG814 din 06.11.15, MO306-310/13.11.15 art.907
    HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713

    Titlul în redacția HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713

    NOTĂ:
    În anexele nr. 1 şi 2 cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare, prin HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18
    În scopul implementării art.9 alin.(3) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi în vederea simplificării procedurilor vamale aferente exportului şi importului de mărfuri, reducerii timpului de vămuire şi numărului de acte necesare pentru realizarea exportului şi importului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]
   
1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import, conform anexei nr. 2.
    [Pct.1 în redacția HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]
   
2. Odată cu publicarea prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se permite agenţilor economici perfectarea operaţiunilor de export cu utilizarea procedurii electronice la Biroul Vamal Chişinău, Biroul Vamal Ungheni – postul vamal Sculeni-Sculeni, Biroul Vamal Bender – postul vamal Tudora-Starokazacie, iar începînd cu 1 martie 2014 – la toate posturile vamale.
    Se permite perfectarea operaţiunilor de import cu utilizarea procedurii electronice de la data de 1 septembrie  2014 la Biroul Vamal Chişinău, Biroul Vamal Ungheni – postul vamal Sculeni-Sculeni, Biroul Vamal Bender – postul vamal Tudora-Starokazacie, iar începînd cu 1 martie 2015 – la toate posturile vamale.
    [Pct.2 modificat prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]
   
3. Serviciul Vamal va întreprinde măsurile ce se impun pentru implementarea procedurii de vămuire electronică a mărfurilor la export şi la import.
    [Pct.3 modificat prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]
   
4. Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul reglementării exportului şi importului vor asigura elaborarea şi implementarea sistemelor informaţionale necesare realizării schimbului de date în regim online pentru vămuirea electronică a mărfurilor la export şi la import.
    [Pct.4 modificat prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]
   
5. Se acordă Serviciului Vamal dreptul de implementare a procedurii şi de utilizare a certificatelor cheilor publice în sistemele informaţionale vamale.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu

    Nr. 904. Chişinău, 13 noiembrie 2013.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 904
din 13 noiembrie 2013
REGULAMENT
cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export (în continuare – Regulament) stabileşte modul de vămuire a mărfurilor la export cu utilizarea procedurii electronice (informaţionale), fără suport de hîrtie.
    2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
    1) mărfuri exportate – mărfuri autohtone scoase din Republica Moldova cărora li s-au atribuit următoarele coduri ale procedurilor vamale – 1000 (export definitiv), 2100 (export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă), 2148 (export temporar al mărfurilor în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă realizat ulterior unui import anticipat al produselor de înlocuire de acelaşi standard), 2300 (export temporar în vederea returnării ulterioare a mărfurilor în aceeaşi stare), stabilite de Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin ordinul directorului general al Serviciului Vamal;
    2) declaraţie vamală electronică – declaraţie vamală în detaliu sub formă de informaţie electronică, avînd formatul şi structura stabilite de Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, care este creată, structurată, prelucrată, păstrată şi transmisă de către utilizatorul sistemului informaţional vamal către organul vamal prin procedee informaţionale (fără suport de hîrtie) şi pe care este aplicată semnătura digitală emisă în conformitate cu legislaţia;
    3) post vamal electronic – post vamal abilitat pentru vămuirea mărfurilor în baza declaraţiei vamale electronice.
    3. Procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export poate fi utilizată de către agenţii economici care îşi declară mărfurile în nume propriu sau prin intermediul unui broker vamal.
II. PARTICULARITĂŢILE COMPLETĂRII ŞI STOCĂRII
DECLARAŢIEI VAMALE ELECTRONICE

    4. Declaraţia vamală electronică se completează în conformitate cu Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, ţinîndu-se cont de specificul prevăzut pentru procedura declarării electronice.
    5. Pe declaraţia vamală electronică se aplică semnătura digitală emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare, după cum urmează:
    1) agentul economic exportator semnează declaraţia vamală completată şi depusă în nume propriu;
    2) brokerul vamal semnează declaraţia vamală completată şi depusă în nume propriu pentru un agent economic, indiferent de tipul reprezentării (directă sau indirectă).
    6. La declaraţia vamală electronică se anexează copiile scanate ale documentelor însoţitoare (comerciale, de transport, acte permisive, prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător), în baza cărora este întocmită declaraţia vamală respectivă. Anexarea se efectuează prin activarea butonului drept pe rîndul corespunzător al documentului din borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală şi selectarea funcţiei „ADD SCAN”. Copiile (scanate) ale documentelor însoţitoare se ataşează în formatul „.jpg” sau „.pdf”, avînd rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB.
    Documente însoţitoare eliberate de către alte autorităţi publice şi prezentate organelor vamale prin intermediul sistemelor de comunicaţii informaţionale (fără suport de hîrtie) nu se scanează pentru a fi ataşate la declaraţia vamală, iar în borderoul documentelor ataşate se înscrie doar numărul de identificare şi data eliberării. Vizualizarea şi verificarea acestora se va efectua ulterior de către organul vamal prin intermediul modulului „Multy-Agency”.
    7. După completarea declaraţiei vamale electronice de export, aceasta se stochează pe serverul Serviciului Vamal în SIIV „ASYCUDA World” pe numele postului vamal electronic.
    8. Agentul economic sau reprezentantul său poate retrage declaraţia vamală cu titlu definitiv sau în vederea rectificării ulterioare după înregistrarea acesteia pe serverul organului vamal, dar pînă la momentul începerii controlului vamal.
    9. În cazul declarării mărfurilor în baza declaraţiei vamale electronice, declarantul efectuează următoarele operaţiuni:
    1)  accesează butonul „Înregistrare” al declaraţiei vamale electronice;
    2) semnează declaraţia vamală electronică completată şi stocată cu ajutorul semnăturii digitale emise în conformitate cu legislaţia în vigoare, selectînd certificatul cheii publice;
    3) la finalizarea operaţiunii de înregistrare, SIIV „ASYCUDA World” atribuie automat declaraţiei vamale electronice un număr  de înregistrare;
    4) în cazul în care mărfurile exportate urmează a fi transportate sub acoperirea carnetului TIR  (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975), ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318 din 2 martie 1993), originalul acestuia pe suport de hîrtie se prezintă, împreună cu mijlocul de transport şi mărfurile, la postul vamal de frontieră, care validează declaraţia vamală de export şi îndeplineşte formalităţile vamale atribuite biroului de plecare şi de destinaţie.
    10. În cazul neprezentării mijlocului de transport cu marfa destinată exportului la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu) în termenul prevăzut în art.42 alin. (2) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20 iulie 2000, declaraţiile vamale sînt considerate nule şi se invalidează automat de către SIIV „ASYCUDA World”. 
III. PROCEDURA DE RECEPŢIONARE, CONTROL
ŞI VALIDARE A DECLARAŢIEI VAMALE ELECTRONICE
    11.  După înregistrarea declaraţiei vamale electronice, colaboratorul responsabil de repartizare (administratorul postului vamal electronic), în  termen de maximum 20 minute, efectuează următoarele acţiuni:
    1) accesează butonul de selectare a declaraţiilor pe culoare, după care SIIV „ASYCUDA World” stabileşte culoarul declaraţiei vamale;
    2) rezervă în contul unic al organelor vamale sumele mijloacelor băneşti necesare achitării drepturilor de export aferente operaţiunii respective;
    3) în cazul atribuirii declaraţiei pe culoarul verde sau albastru, inspectorul comandă verificarea declaraţiei în modulul „Multy-Agency”;
    [Pct.11 subpunct.3) modificat prin HG814 din 06.11.15, MO306-310/13.11.15 art.907]
    4) la solicitarea exportatorului, imprimă pe suport de hîrtie declaraţia electronică de export, autentifică copia respectivă cu ştampila individuală şi o transmite solicitantului.
    12. Ulterior, în termen de cel mult o oră, SIIV „ASYCUDA World”  trimite un mesaj electronic agentului economic sau brokerului vamal cu următorul conţinut: „Puteţi prezenta mărfurile la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu)”. De la această regulă sînt stabilite următoarele excepţii:
    1) în cazul în care riscurile vamale ale operaţiunii implică efectuarea unui control vamal la un post vamal intern, mesajul va avea următorul conţinut: „Urmează să prezentaţi mărfurile la postul vamal intern.” În acest caz exportatorul urmează să prezinte mărfurile la orice post vamal intern (la alegerea sa) pentru efectuarea controlului respectiv;
    2) în cazul transportului de mărfuri pe cale ferată, mesajul va avea următorul conţinut: „Urmează să prezentaţi mărfurile la postul vamal.” În acest caz exportatorul urmează să prezinte mărfurile la orice post vamal (la alegerea sa) pentru efectuarea controlului vamal şi perfectarea actelor vamale.
    Procedurile de control aplicate în cazurile menţionate la subpct.1) şi 2) sînt identice cu cele prevăzute în pct. 17-19 ale prezentului Regulament.
    13. La înregistrarea declaraţiei vamale electronice de export al mărfurilor, sistemul informaţional al organelor vamale verifică, în mod automat, prezentarea documentelor de însoţire (CMR, invoice etc.) înscrise în borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală respectivă. În cazul lipsei/neprezentării unui astfel de document, înregistrarea declaraţiei pe serverul vamal nu se permite.
    14. În cazul în care pentru exportul mărfurilor urmează a fi prezentate documentele permisive eliberate de autorităţile publice interconectate la modulul informaţional „Multy-Agency”, prin derogare de la prevederile pct. 13, la înregistrarea declaraţiei electronice de export, sistemul informaţional al organelor vamale verifică în mod automat doar înscrierea documentului permisiv respectiv (autorizaţie, licenţă etc.) la declaraţia vamală respectivă. Întrunirea condiţiilor şi autorizarea exportului se vor verifica prin modulul informaţional „Multy-Agency”, fără a fi necesară prezentarea la organele vamale a documentului permisiv respectiv.
    Verificarea actelor permisive prezentate în format electronic de către alte autorităţi publice prin intermediul modului „Multy-Agency” se consemnează în declaraţia vamală prin bifarea prin procedee electronice a cîmpurilor corespunzătoare. Răspunsul de permisiune/refuz de autorizare a exportului mărfurilor urmează a fi prezentat de către autoritatea publică competentă în decursul a cel mult 2 ore de la momentul transmiterii mesajului electronic de către organul vamal. Lipsa răspunsului în decursul termenului indicat se consideră răspuns pozitiv şi permite organelor vamale validarea operaţiunii de export.
    15. La prezentarea mărfurilor la postul vamal de frontieră (declaraţia vamală fiind repartizată pe culoarul verde sau albastru de control), funcționarul vamal efectuează următoarele operaţiuni:
    [Pct.15 modificat prin HG814 din 06.11.15, MO306-310/13.11.15 art.907]
    1) încasează drepturile de export aferente;
    2) în cazul necesităţii aplicării sigiliului vamal, efectuează operaţiunile de sigilare a compartimentului marfar conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005;
    3) indică numărul de identificare al sigiliului vamal şi în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă;
    4) în cazul în care sigiliul vamal nu se aplică, efectuează operaţiunile de înscriere, în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă şi pe documentele de transport a următoarei menţiuni: „Fără sigiliu vamal, sub responsabilitatea transportatorului”;
    5) validează declaraţia vamală de export cu indicarea certificatului cheii publice;
    6) la solicitarea exportatorului, autentifică cu aplicaţii vamale documentele de transport şi comerciale prezentate de reprezentantul exportatorului sau al transportatorului;
    7) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de export al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR, conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975), şi îndeplineşte formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare şi de destinaţie în acelaşi timp.
    [Pct.15 modificat prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]
    16. La prezentarea mărfurilor la postul vamal de frontieră (declaraţia vamală fiind repartizată pe culoarul galben de control), funcționarul vamal efectuează următoarele operaţiuni:
    1) vizualizează criteriile de risc aferente procedurii vamale;
    2) efectuează controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi întreprinde acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, procedura solicitării şi prezentării acestora va fi cea reglementată de pct. 19 al prezentului Regulament;
    3) încasează drepturile de export aferente;
    4) în cazul necesităţii aplicării sigiliului vamal, efectuează operaţiunile de sigilare a compartimentului marfar conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005;
    5) indică numărul de identificare al sigiliului vamal şi în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă;
    6) în cazul în care sigiliul vamal nu se aplică, efectuează operaţiunile de înscriere, în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă şi pe documentele de transport a următoarei menţiuni: „Fără sigiliu vamal, sub responsabilitatea transportatorului”;
    7) validează declaraţia vamală de export cu indicarea certificatului cheii publice;
    8) la solicitarea exportatorului, autentifică cu aplicaţii vamale documentele prezentate de către reprezentantul exportatorului sau al transportatorului;
    9) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de export al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR, conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975), şi îndeplineşte  formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare şi de destinaţie în acelaşi timp.
    [Pct.16 modificat prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]
    17. În cazul culoarului roşu, funcționarul vamal din postul vamal electronic căruia i s-a repartizat declaraţia vamală efectuează următoarele operaţiuni:
    1) vizualizează criteriile de risc aferente procedurii vamale;
    2) efectuează acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, procedura solicitării şi prezentării acestora va fi cea reglementată de pct. 19 al prezentului Regulament;
    3) informează agentul economic, transportatorul sau brokerul vamal prin mesaj electronic vamal cu următorul conţinut: „Puteţi prezenta mărfurile la postul vamal de frontieră indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu”;
    4) informează postul vamal de frontieră prin mesaj electronic cu următorul conţinut „Se va efectua controlul fizic la frontieră” referitor la obligativitatea controlului fizic.
    18. La prezentarea mărfurilor la postul vamal de frontieră (declaraţia vamală fiind repartizată la culoarul roşu de control), funcționarul vamal efectuează următoarele operaţiuni:
    1) efectuează acţiuni de control vamal documentar şi fizic, confruntă datele cu documentele aferente tranzacţiei comerciale şi mărfurilor transportate. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, procedura solicitării şi prezentării acestora va fi cea reglementată de pct. 19 al prezentului Regulament;
    2) încasează drepturile de export aferente;
    3) în cazul necesităţii de aplicare a sigiliului vamal, efectuează operaţiuni de sigilare a compartimentului marfar conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005;
    4) indică numărul de identificare al sigiliului vamal şi în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă;
    5) în cazul în care sigiliul vamal nu se aplică, efectuează operaţiuni de înscriere, în borderoul documentelor ataşate la declaraţia de export respectivă şi pe documentele de transport a următoarei menţiuni: „Fără sigiliu vamal, sub responsabilitatea transportatorului”;
    6) validează declaraţia vamală de export cu indicarea certificatului cheii publice;
    7) la solicitarea exportatorului, autentifică cu aplicaţii vamale documentele prezentate de către reprezentantul exportatorului sau al transportatorului;
    8) efectuează formalităţile necesare plasării mărfurilor în regim de export sub acoperirea carnetului TIR, conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975), şi îndeplineşte formalităţile vamale atribuite biroului de plecare şi de destinaţie.
    9) în cazul în care în procesul efectuării controlului fizic se constată neconcordanţe sau erori, funcționarul vamal efectuează succesiv următoarele acţiuni:
    a) deschide şi completează informatic formularul „Act de inspecţie” din SIIV„ASYCUDA World” cu utilizarea opţiunii „Conform=nu”;
    b) copiază şi expediază declarantului respectiv textul mesajului din actul de inspecţie;
    c) invalidează, în caz de necesitate, declaraţia vamală, utilizînd opţiunea „anulare” în SIIV „ASYCUDA World”.
    În cazul invalidării declaraţiei vamale, mijlocul de transport cu marfă nu poate părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    [Pct.18 modificat prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]
    19.  În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, se va respecta următoarea procedură:
    1) funcționarul vamal transmite declarantului vamal sau exportatorului care a înregistrat declaraţia vamală un mesaj electronic despre necesitatea prezentării documentului respectiv prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World”;
    2) declarantul vamal creează un document electronic în formatul „.jpg” sau „.pdf”, cu rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB, pe care îl  remite prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World” inspectorului vamal care l-a solicitat;
    3) după recepţionarea mesajului cu documentul prezentat suplimentar, funcționarul vamal îl salvează şi îl introduce în borderoul documentelor ataşate;
    4) denumirea mesajului electronic prin care se solicită sau se remite documentul suplimentar trebuie să conţină o referinţă la numărul de înregistrare a declaraţiei vamale;
    5) dacă declarantul nu a prezentat documentul solicitat în termen de cinci zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării, funcționarul vamal invalidează declaraţia vamală de export respectivă şi remite declarantului mesajul corespunzător, precum şi efectuează înscrieri în SIIV „ASYCUDA World” despre operaţiunile efectuate şi corespunderea documentelor ataşate.
    20. După validarea declaraţiei vamale de export, la solicitarea reprezentantului exportatorului, transportatorului sau a brokerului vamal, funcționarul vamal imprimă declaraţia vamală de export validată, autentifică copia respectivă cu ştampila individuală şi o transmite solicitantului.
    21.  Încheierea operaţiunii de export se efectuează în format electronic, prin activarea de către inspectorul vamal abilitat a opţiunii „EXPORT RELEASE” în SIIV „ASYCUDA World” şi, concomitent, cu încheierea rutei spre ieşire în SI „Frontiera”. Încheierea menţionată se autentifică cu semnătura digitală a funcționarului vamal abilitat, prin selectarea certificatului cheilor publice emis de către Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.
    [Anexa unică devine anexa nr.1 prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 904
din 13 noiembrie 2013

REGULAMENT
cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import (în continuare – Regulament) stabileşte modul de vămuire a mărfurilor la import cu utilizarea procedurii electronice (informaţionale), fără suport de hîrtie. În sensul prezentului Regulament, prin noţiunea de „mărfuri importate” se înţeleg mărfurile introduse în Republica Moldova cărora li s-a atribuit codul procedurilor vamale 4000 şi 4200, conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea  şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009.
    2. Procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import poate fi utilizată de către agenţii economici care îşi declară mărfurile în nume propriu sau prin intermediul unui broker vamal.
II. PARTICULARITĂŢILE COMPLETĂRII ŞI STOCĂRII D
ECLARAŢIEI VAMALE ELECTRONICE

    3. Declaraţia vamală electronică se completează în conformitate cu Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, ţinîndu-se cont de specificul reglementat de prezentul Regulament.
    4. Pe declaraţia vamală electronică se aplică semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, după cum urmează:
    1) agentul economic importator semnează declaraţia vamală completată şi depusă în nume propriu;
    2) brokerul vamal semnează declaraţia vamală completată şi depusă  pentru un agent economic, indiferent de tipul reprezentării (directă sau indirectă).
    5. La declaraţia vamală electronică se anexează copiile scanate ale documentelor însoţitoare în baza cărora este întocmită declaraţia vamală respectivă. Anexarea se efectuează prin activarea butonului drept pe rîndul corespunzător al documentului din borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală şi selectarea funcţiei „ADD SCAN”. Copiile (scanate) ale documentelor însoţitoare se ataşează în formatul „.jpg” sau „.pdf”, avînd rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB.
    Documentele însoţitoare emise de către alte autorităţi publice interconectate la modulul informaţional „Multy-Agency” şi prezentate organelor vamale prin intermediul sistemelor de comunicaţii informaţionale (fără suport de hîrtie) nu se scanează pentru a fi ataşate la declaraţia vamală, iar în borderoul documentelor ataşate se înscrie doar numărul de identificare şi data emiterii. Vizualizarea şi verificarea acestora se efectuează ulterior de către organul vamal prin intermediul modulului „Multy-Agency”.
    6. După completarea declaraţiei vamale electronice de import, aceasta se stochează pe serverul Serviciului Vamal în SIIV „ASYCUDA World” pe numele postului vamal electronic cu cel puţin o oră înaintea intrării mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    În cazul neprezentării mijlocului de transport cu marfa destinată importului la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu) în termen de 72 ore de la momentul depunerii declaraţiei vamale, declaraţia vamală respectivă se consideră fără efect şi se invalidează de către inspectorul responsabil.
    7. În cazul declarării mărfurilor în baza declaraţiei vamale electronice, declarantul sau reprezentantul acestuia efectuează următoarele operaţiuni:
    1) accesează butonul „Înregistrare” al declaraţiei vamale electronice;
    2) semnează declaraţia vamală electronică completată şi stocată, aplicînd semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014;
    3) la finalizarea operaţiunii de înregistrare, SIIV „ASYCUDA World” atribuie automat declaraţiei vamale electronice număr şi dată de înregistrare.
    8. La completarea declaraţiei electronice de import, declarantul sau reprezentantul acestuia va înscrie menţiuni speciale referitor la procedura de tranzit naţional, în cazul necesităţii de livrare a mărfurilor la un post vamal intern, după cum urmează:
    1) în cazul în care mărfurile nu se transportă sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (14 noiembrie 1975, Geneva), ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318 din 2 martie 1993), dacă drepturile de import au fost achitate în prealabil conform prevederilor Codului vamal, se completează numai rubrica 27 a declaraţiei vamale, iar garanţia vamală pentru tranzitul naţional nu se depune;
    2) în cazul în care mărfurile importate se transportă sub acoperirea carnetului TIR  (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR), în declaraţia vamală de import se completează rubrica 27, iar originalul carnetului TIR  pe suport de hîrtie se prezintă organului vamal.
    9. Declarantul sau reprezentantul acestuia (la solicitarea declarantului) poate retrage declaraţia vamală cu titlu definitiv sau în vederea rectificării ulterioare a acesteia, după înregistrarea ei pe serverul organului vamal, dar pînă la momentul începerii controlului vamal. Modul şi procedura de retragere a declaraţiei vamale electronice vor fi elaborate de către Serviciul Vamal.
III. PROCEDURA DE RECEPŢIONARE, CONTROL ŞI VALIDARE
A DECLARAŢIEI VAMALE ELECTRONICE

    10. La înregistrarea declaraţiei vamale electronice pentru importul mărfurilor, SIIV „ASYCUDA World”  verifică, în mod automat, prezentarea documentelor de însoţire (CMR, invoice etc.) înscrise în borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală. În cazul lipsei/neprezentării unui astfel de document, înregistrarea declaraţiei pe serverul vamal nu se permite.
    11. În cazul în care pentru importul mărfurilor urmează a fi prezentate documente permisive emise de către autorităţile publice interconectate la modulul informaţional „Multy-Agency”, prin derogare de la prevederile pct.10, la înregistrarea declaraţiei electronice de import, SIIV „ASYCUDA World” verifică în mod automat doar înscrierea documentului permisiv respectiv (autorizaţie, licenţă etc.) la declaraţia vamală respectivă. Respectarea condiţiilor se verifică şi autorizarea importului se efectuează prin modulul informaţional „Multy-Agency”, fără obligaţia prezentării la organele vamale a documentului permisiv respectiv.
    12. Postul vamal de frontieră la care au fost prezentate mărfurile destinate importului recepţionează declaraţia vamală conform următoarei proceduri:
    1) identifică în SIIV „ASYCUDA World” declaraţia vamală de import după numărul de înregistrare a acesteia comunicat de către reprezentantul importatorului, brokerului vamal sau al transportatorului (sau – la iniţiativa declarantului – la prezentarea exemplarului tipărit al declaraţiei vamale respective) sau după numărul de înmatriculare a mijlocului de transport (remorcă, semiremorcă, vagon, container etc.);
    2) primeşte declaraţia vamală dacă aceasta respectă condiţiile menţionate la pct.10 şi 11 şi comandă validarea informatică a acesteia. Această comandă conduce la aplicarea criteriilor de selectivitate generale şi selectarea culoarelor de control (verde, albastru, roşu sau galben).
    [Pct.12 subpunct.2) modificat prin HG814 din 06.11.15, MO306-310/13.11.15 art.907]
    13. În cazul atribuirii declaraţiei pe culoar verde sau albastru, funcționarul vamal comandă verificarea declaraţiei vamale în modulul „Multy-Agency”. În cazul necesităţii efectuării altor tipuri de control, funcționarul vamal asigură realizarea acestora în modul şi în limitele prevăzute de legislaţie şi ale obligaţiilor sale de serviciu. După efectuarea acestor controale (dacă au fost necesare), funcționarul vamal verifică achitarea drepturilor de import (şi a altor taxe) şi validează declaraţia vamală aplicînd pe aceasta semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014.
    [Pct.13 modificat prin HG814 din 06.11.15, MO306-310/13.11.15 art.907]
    14.  În cazul atribuirii declaraţiei pe culoar galben sau roşu, funcționarul vamal  comandă verificarea declaraţiei în modulul „Multy-Agency”. În cazul necesităţii efectuării altor tipuri de control, funcționarul vamal asigură realizarea acestora în modul şi în limitele prevăzute de legislaţia vamală şi ale obligaţiilor sale de serviciu. După efectuarea acestor controale (dacă au fost necesare), funcționarul vamal rezervă suma drepturilor de import aferente acestei declaraţii, aplică sigiliile vamale şi înscrie numerele de identificare ale acestora în borderoul documentelor electronice ataşate.
    După aceasta mijlocul de transport se direcţionează la postul vamal intern menţionat în rubrica 27 a declaraţiei vamale. Concomitent, funcționarul vamal transmite reprezentantului importatorului, brokerului vamal şi transportatorului un mesaj electronic cu următorul cuprins: „Puteţi prezenta mărfurile Dvs. la postul vamal … (indicat în rubrica 27 a declaraţiei vamale în detaliu)”.
    15. Prin derogare de la prevederile pct.14, declaraţiile electronice de import atribuite pe culoarele galben sau roşu pot fi verificate şi validate de postul vamal de frontieră, conform procedurii stabilite de legislaţia vamală.
    16. În procesul verificării declaraţiei vamale prin modulul „Multy-Agency”, organul vamal transmite, prin mesaje electronice, instituţiilor şi agenţiilor  responsabile de aplicarea măsurilor de politică economică (Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenția Servicii Publice, Ministerul Mediului etc.) informaţia despre mărfurile în proces de vămuire şi acceptă răspunsurile/confirmările remise de către acestea, fără a fi necesară prezentarea actului permisiv respectiv  pe suport de hîrtie.
    Verificarea actelor permisive prezentate în format electronic prin intermediul modulului „Multy-Agency” de către alte autorităţi publice se consemnează în declaraţia vamală prin bifarea prin procedee electronice a cîmpurilor corespunzătoare ale declaraţiei vamale. Răspunsul de autorizare/refuz de autorizare a importului mărfurilor urmează a fi prezentat de către autoritatea publică competentă în decurs de cel mult 2 ore de la momentul transmiterii mesajului electronic de către organul vamal. Lipsa răspunsului în decursul termenului indicat se consideră răspuns pozitiv şi permite organelor vamale validarea operaţiunii de import.
    [Pct.16 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    17. În cazurile în care autorizarea importului mărfurilor este condiţionată de examinarea vizuală sau fizică a mărfurilor de către autoritatea publică competentă care nu este prezentă în postul vamal de frontieră respectiv, declaraţia vamală nu se validează de către postul vamal de frontieră, iar mărfurile se direcţionează la un post vamal intern (conform procedurii prevăzute la pct.14 al prezentului Regulament), unde examinarea fizică este posibilă. Concomitent, organul vamal informează autoritatea publică corespunzătoare despre tranzacţie, locul şi data-limită de sosire a mărfurilor.
    18. La solicitarea importatorului/transportatorului, funcționarul vamal autentifică cu aplicaţii vamale documentele de transport şi comerciale aferente tranzacţiei prezentate de către reprezentantul importatorului sau transportatorului şi, la solicitarea acestora din urmă, imprimă declaraţia vamală validată, autentificînd copia respectivă cu ştampila individuală.
    19. În caz de necesitate, funcționarul vamal efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de  import al  mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR).
    20. În cazul declaraţiilor vamale atribuite pe culoarul verde sau albastru şi importul mărfurilor conform prevederilor pct. 17 al prezentului Regulament, funcționarul vamal al postului vamal intern, după primirea autorizării electronice de import de la autoritatea publică competentă, efectuează următoarele operaţiuni:
    [Pct.20 modificat prin HG814 din 06.11.15, MO306-310/13.11.15 art.907]
    1) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de tranzit al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR);
    2) verifică achitarea drepturilor de import şi a altor taxe aferente şi efectuează procedura de decontare a acestora;
    3) validează declaraţia vamală cu  semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014.
    21. În cazul culoarului galben, funcționarul vamal al postului vamal intern efectuează următoarele operaţiuni:
    1) vizualizează criteriile de risc aferente procedurii vamale;
    2) realizează controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi întreprinde acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc;
    3) în cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, efectuează procedura de solicitare şi recepţionare a acestora, conform pct. 25 al prezentului Regulament;
    4) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de tranzit al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR);
    5) verifică achitarea drepturilor de import şi a altor taxe aferente şi efectuează procedura de decontare a acestora;
    6) validează declaraţia vamală cu semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014.
    22. În cazul culoarului roşu, la prezentarea mărfurilor în zona de control vamal, funcționarul vamal din postul vamal intern efectuează următoarele operaţiuni:
    1) vizualizează criteriile de risc aferente procedurii vamale;
    2) realizează controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi întreprinde acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc;
    3) în cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, efectuează procedura de solicitare şi recepţionare a acestora, conform pct. 25 al prezentului Regulament;
    4) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de tranzit al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR);
    5) efectuează acţiuni de control vamal fizic, contrapune datele cu documentele aferente tranzacţiei comerciale şi mărfurilor transportate;
    6) verifică achitarea drepturilor de import şi a taxelor aferente şi efectuează procedura de decontare a acestora;
    7) validează declaraţia vamală cu semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014.
    23.  În cazul în care, ca urmare a controlului vamal se constată anumite nereguli sau divergenţe care atrag după sine modificarea declaraţiei vamale, organul vamal emite o decizie în acest sens. Decizia trebuie să conţină în mod obligatoriu partea constatatoare, motivarea legală şi partea decizională.
    24. Atunci cînd organul vamal, ca urmare a controlului vamal, are suspiciuni (bănuială rezonabilă) asupra corectitudinii determinării drepturilor de import şi apare necesitatea prezentării informaţiilor suplimentare, acesta aplică prevederile art.7 al Legii nr.1380 din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    25. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare se va respecta următoarea procedură:
    1) funcționarul vamal transmite declarantului sau reprezentantului acestuia care a înregistrat declaraţia vamală un mesaj electronic despre necesitatea prezentării documentului respectiv prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World”;
    2) declarantul sau reprezentantul acestuia creează un document electronic în formatul „.jpg” sau „.pdf”, cu rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB, pe care îl remite prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World” inspectorului vamal care l-a solicitat;
    3) după recepţionarea mesajului cu documentul suplimentar prezentat, funcționarul vamal îl salvează şi îl introduce în borderoul documentelor ataşate;
    4) denumirea mesajului electronic prin care se solicită sau se remite documentul suplimentar trebuie să conţină o referinţă la numărul de înregistrare a declaraţiei vamale.
    26.  Dacă declarantul sau reprezentantul acestuia nu a prezentat documentul solicitat în termen de cinci zile lucrătoare, funcționarul vamal invalidează declaraţia vamală de import, remite declarantului mesajul corespunzător, efectuează înscrieri în SIIV „ASYCUDA World” despre operaţiunile efectuate şi corespunderea documentelor ataşate.
    27. Procedura ulterioară aplicabilă mărfurilor respective este cea prevăzută de art. 1371 al Codului vamal al Republicii Moldova.
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG675 din 19.08.14, MO249-255/22.08.14 art.713]