LPC248/2013
ID intern unic:  350347
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 248
din  24.10.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV
din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 734
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 29:
    alineatul (1):
    la litera b), după cuvîntul „sexul,” se introduc cuvintele „naţionalitatea sau apartenenţa etnică,”;
    la litera e), cuvintele „şi/sau” se substituie cu cuvîntul „sau”;
    alineatul (4)  va avea următorul cuprins:
    „(4) Naţionalitatea sau apartenenţa etnică a copilului se înscrie la cererea acestuia, în baza declaraţiei pe propria răspundere, după împlinirea vîrstei de 16 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Naţionalitatea sau apartenenţa etnică a părinţilor se înscrie la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere a acestora.”
    2. Articolul 30:
    alineatul (1):
    la litera b), după cuvîntul „prenumele,” se introduc cuvintele „naţionalitatea sau apartenenţa etnică,”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) numele de familie, prenumele, naţionalitatea sau apartenenţa etnică a părinţilor;”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Naţionalitatea sau apartenenţa etnică a copilului se înscrie la cererea acestuia, în baza declaraţiei pe propria răspundere, după împlinirea vîrstei de 16 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Naţionalitatea sau apartenenţa etnică a părinţilor se înscrie la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere a acestora.”
    3. La articolul 69 alineatul (2), litera n) va avea următorul cuprins:
    „n) declaraţiei pe propria răspundere cu privire la înscrierea naţionalităţii sau apartenenţei etnice.”
    Art. II. – (1) Actele şi certificatele de stare civilă întocmite/eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile. La solicitarea părinţilor sau a titularului care a împlinit vîrsta de 16 ani, certificatele de stare civilă emise pînă la intrarea în vigoare a prezentei  legi pot fi înlocuite cu certificate de stare civilă de tip nou în condiţiile legii.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va asigura tirajarea formularelor actelor şi certificatelor de stare civilă de model nou, precum şi distribuirea acestora oficiilor de stare civilă din ţară.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Igor CORMAN

    Nr. 248. Chişinău, 24 octombrie 2013.