LPC249/2013
ID intern unic:  350349
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 249
din  24.10.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 736
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100–103, art. 510), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 21:
    la alineatul (3), textul „al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclude;
    la alineatul (4), după cuvîntul „efectuează” se introduce sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,”.
    2. La anexele nr. 2 şi 3, sintagmele  „MINISTERUL AGRICULTURII  ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA”, „MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA” şi „MИНИСТЕРСТВО CЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВA” se exclud.
    Art. II. – La articolul 9 alineatul (10) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), textul „ , subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclude.
    Art. III. – Legea nr. 221-XVI  din  19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2) litera a), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”.
    2. Articolul 4: 
    la alineatul (2), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”;
    la alineatul (3), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se  substituie cu cuvîntul „Prim-ministrului”.
    3. La articolul 19 alineatul (2), sintagma „ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se substituie cu sintagma „directorului general al Agenţiei”.
    4. La articolul 22 alineatul (4), textul „prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se substituie cu textul „de către Guvern”.
    5. La articolul 36 alineatul (6), textul „ , prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare,” se exclude.
    6. Articolul 42:
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(1) Competenţele Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în domeniul de supraveghere şi control al circuitului produselor de origine animală sînt:”
    la alineatul (3) litera b), sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    7. În titlul anexei nr. 1, textul „instituţiile sanitar-veterinare de stat subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”. 
    8. La anexa nr. 10, sintagma „MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA” se exclude.
    Art. IV. – Legea nr. 228  din  23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 punctul 6), litera c) se abrogă.
    2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Organul de control fitosanitar este o autoritate administrativă subordonată Guvernului.”
    3. La articolul  24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Organul de control fitosanitar înregistrează şi ţine evidenţa operatorilor prin intermediul subdiviziunilor sale.”
    4. La articolul 33, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Organismele dăunătoare, acţiunile de combatere a lor ce se impun, precum şi mijloacele financiare necesare în acest scop se nominalizează şi se stabilesc de către organul de control fitosanitar, de comun acord cu autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii, în limitele mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat.”
    5. La anexele nr. 3 şi 4, sintagmele „MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA”, „MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA” şi „Mинистерство cельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова” se exclud.
    6. La anexa nr. 5, sintagmele „MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA”, „MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA” şi „MИНИСТЕРСТВО CЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА” se exclud.
    7. La anexa nr. 6, sintagmele „MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA” şi „MИНИСТЕРСТВО CЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВA” se exclud.
    Art. V. – La articolul 18 din Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143–148, art. 467), alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Agenţia se află în subordinea Guvernului.”
    Art. VI. – Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Igor CORMAN

    Nr. 249. Chişinău, 24 octombrie 2013.