HGC891/2013
ID intern unic:  350359
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 891
din  12.11.2013
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1007
   În temeiul art. 57 alin.(2) lit. c), alin.(4) şi alin.(5) din Legea învăţămîntului nr. 547 –XIII din 21 iulie1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 22 martie 2013 „Cu privire la ocuparea de către studenţi a locurilor cu finanţare bugetară în învăţămîntul superior de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.64-68, art.266), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1092), cu modificările şi completările ulterioare, se modică şi se completează după cum urmează:
   1) la  punctului 1 alineatul întîi, sintagma „ , inclusiv elevii din liceele profesionale” se exclude.
   2)  la punctul 2, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „În limita plafonului stabilit, pot beneficia de burse de studii, alocate din mijloacele bugetului de stat, studenţii/elevii admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. Studenţii de la ciclul I, studii superioare de licenţă, studii superioare integrate, învăţămîntul medical şi farmaceutic care îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, pot beneficia semestrial de burse de studii, în funcţie de rezultatele academice obţinute în cadrul sesiunii ordinare de iarnă.”;
   3) la anexa nr.2 în titlu, după sintagma „ciclul I” se completează cu sintagma „şi ciclul II”;
   4) anexa nr.3:
    pe tot parcursul textului anexei, sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei”, iar sintagma „studii integrate” se substituie cu sintagma „studii superioare integrate”, la cazul gramatical corespunzător;
   la punctul 18, cuvintele „masteranzilor” se exclud;
   punctul 25 va avea următorul cuprins:
   „25. Bursele de merit se stabilesc anual, după cum urmează:
   începînd cu semestrul III – pentru studenţii din învăţămîntul superior, ciclul I, care studiază în programe cu durata de studii de trei ani;
   începînd cu semestrul V – pentru studenţii din învăţămîntul superior, ciclul I, care studiază în programe cu durata de studii de patru ani;
   în ultimii doi ani de studii – pentru studenţii care realizează studii superioare integrate şi studenţii din învăţămîntul medical şi farmaceutic;
   începînd cu semestrul III – pentru studenţii din învăţămîntul superior care îşi fac studiile în programe de masterat, ciclul II;
   în ultimul an de studii – pentru elevii din învăţămîntul mediu de specialitate.”;
   punctul 34 va avea următorul cuprins:
   „34. Achitarea burselor de merit, cu excepţia Bursei Preşedintelui Republicii Moldova, se efectuează de către fiecare instituţie de învăţămînt în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop. Pentru studenţii din ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate / elevii din instituţiile de învăţămînt privat, bursele de merit se vor achita în modul stabilit. Bursa Preşedintelui Republicii Moldova se planifică şi se achită de către Ministerul Educaţiei.”;
   punctul 41 se completează la final cu cuvintele: „ , participarea la activităţi de voluntariat, confirmate prin acte doveditoare.”;
punctul 54 va avea următorul cuprins:
   „54. Bursa socială se acordă, la cerere, studenţilor din ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul superior şi mediu de specialitate la locurile cu finanţare bugetară, precum şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, care provin din familii socialmente vulnerabile şi care nu au obţinut bursa de studii, în funcţie de cota venitului ce revine unui membru al familiei.”;
    la punctul 55, alineatele întîi şi doi vor avea următorul cuprins:
   „55. Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenţi /elevi:
   studenţii din ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămîntul medical şi farmaceutic/elevii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată;”;
   denumirea Capitolului V va avea următorul cuprins:
    „V. ACORDAREA ŞI ACHITAREA BURSELOR DOCTORANZILOR, STUDENŢILOR DIN CICLUL I, CICLUL II, STUDII SUPERIOARE INTEGRATE, ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDICAL ŞI FARMACEUTIC ŞI ELEVILOR CARE ÎŞI FAC STUDIILE PE BAZĂ DE CONTRACT”;
   la punctul 65, cuvintele „masteranzii” şi „masterandului” se exclud, iar ultima propoziţie după cuvîntul „studentului” se completează cu sintagma „ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic”;
   la punctul 67, sintagma „elevului/studentului/masterandului pînă la finalizarea programului/doctorandului” se substituie cu sintagma „elevului /studentului ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/doctorandului pînă la finalizarea programului”, la cazul gramatical corespunzător;
   la punctul 70, cuvîntul „masteranzilor” se exclude.
   2. Executarea prezentei Hotărîri se va efectua în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru autorităţile publice centrale care au în subordine instituţii de învăţămînt.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Viceprim-ministru,  
   ministrul economiei                                                                 Valeriu Lazăr
   Ministrul educaţiei                                                                   Maia Sandu
   Ministrul finanţelor                                                                 Anatol Arapu

   Nr. 891. Chişinău, 12 noiembrie 2013.