LPC266/2013
ID intern unic:  350364
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 266
din  01.11.2013
pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 133-XVI
din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 746     Data intrarii in vigoare : 01.11.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 10 alineatul (1) din Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare, cuvintele „instituţiei financiare selectate” se substituie cu cuvintele „prestatorului de servicii de plată selectat”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 noiembrie 2013.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Igor CORMAN

    Nr. 266. Chişinău, 1 noiembrie 2013.