HGC908/2013
ID intern unic:  350378
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 908
din  15.11.2013
pentru modificarea şi completarea unor hotărîri
ale Guvernului

Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1013
    În temeiul Legii nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131-134, art. 441), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                  Natalia Gherman
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                         Valentina Buliga

    Nr. 908. Chişinău, 15 noiembrie 2013.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 908
din  15 noiembrie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.122-127, art. 622), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Organizaţiile străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova sînt organizaţii necomerciale, constituite legal în statul primitor”;
    2) în titlul capitolului II, după cuvîntul „acreditare” se completează cu cuvintele „şi modul de funcţionare”, iar sintagma „în Republica Moldova” se exclude;
    3) la punctul 3, subpunctele 1) şi 2) vor avea următorul cuprins:
    „1) să fie acreditate de autoritatea centrală în domeniul adopţiei din statul primitor care este parte a Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 (în continuare – Convenţia de la Haga) sau care a încheiat acord bilateral cu Republica Moldova;
    2) să fie acreditate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare – autoritate centrală) din Republica Moldova şi, ulterior, înregistrate ca persoane juridice la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, potrivit legislaţiei.”;
    4) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. La cererea de acreditare se anexează următoarele acte şi informaţii:
    1) actele (licenţe, autorizaţii şi certificate) eliberate de autorităţile competente din statul primitor, care confirmă dreptul organizaţiei străine de a activa în domeniul adopţiei internaţionale, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, dacă legislaţia statului primitor prevede o astfel de procedură, precum şi actele ce confirmă că organizaţia îndeplineşte criteriile de calificare necesare pentru a activa în condiţiile prevederilor Convenţiei de la Haga, în cazul în care statul primitor este parte la această Convenţie;
    2) statutul şi structura organizaţiei în statul primitor;
    3) documentele ce atestă calificarea personalului organizaţiei care activează pe teritoriul statului primitor şi confirmă experienţa de lucru a acestuia în domeniul adopţiei internaţionale;
    4) istoricul activităţii organizaţiei în domeniul adopţiilor internaţionale, descrierea programelor de cooperare şi de asistenţă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implementate în statul primitor şi în statele de origine;
    5) informaţia privind numărul de copii adoptaţi în ultimii 10 ani prin procedura de adopţie internaţională, cu specificarea numărului de copii cu nevoi speciale;
    6) informaţia privind metodologia de lucru în domeniul adopţiei internaţionale pe teritoriul statului primitor, inclusiv descrierea detaliată a etapelor pe care le parcurge solicitantul:
    a) depunerea şi examinarea cererii;
    b) criteriile de evaluare multilaterală a adoptatorilor (starea psihoemoţională, sănătatea, situaţia materială şi condiţiile de trai, mediul social);
    c) procedura şi programul de pregătire a adoptatorilor; asistenţa oferită copiilor adoptaţi şi părinţilor adoptivi în perioada postadopţie;
    7) informaţia privind eventuale avertizări, suspendări sau retrageri ale acreditării/autorizaţiei în statul primitor sau alte state în care organizaţia activează sau a activat, precum şi motivele acestora, fie declaraţia scrisă, pe propria răspundere, privind lipsa acestora;
    8) dosarul persoanei propuse să activeze în calitate de reprezentant al organizaţiei străine în Republica Moldova pentru realizarea procedurii de adopţie internaţională, care trebuie să conţină:
    a) copia de pe actul de identitate;
    b) copia de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior în domeniul asistenţei sociale, psihologiei, pedagogiei, sociologiei, medicinei sau al dreptului;
    c) Curriculum Vitae;
    d) copia de pe carnetul de muncă sau alte acte care atestă activitatea desfăşurată şi experienţa profesională;
    e) cazierul judiciar;
    f) copia de pe certificatele care atestă instruirea în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopţiei;
    g) certificatul medical privind starea de sănătate a persoanei;
    9) documentul prin care se confirmă împuternicirea persoanei propuse să activeze în calitate de reprezentant al organizaţiei străine în Republica Moldova pentru realizarea procedurii de adopţie internaţională, eliberat de organizaţia în cauză.”;
    5) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Pot activa în calitate de reprezentanţi ai organizaţiilor străine numai persoanele care au cetăţenia Republicii Moldova cu domiciliul pe teritoriul acesteia.”;
    6) la punctul 7, cuvintele „procedura de” se exclud;
    7) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Cererea de acreditare însoţită de actele menţionate la pct. 5 din prezentul Regulament se depune la autoritatea centrală pînă în data de 31 ianuarie a anului în curs.”;
    8) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Cererile de acreditare sau de prelungire a acreditării organizaţiilor străine se examinează de autoritatea centrală pînă pe data de 15 februarie.”;
    9) punctul 19 se exclude.
    10) punctele 20 şi 21 vor avea următorul cuprins:
    „20. Cererea pentru prelungirea acreditării, însoţită de raportul de activitate pe anul precedent întocmit conform prevederilor pct. 21 din prezentul Regulament, tradus în limba de stat şi legalizat, se prezintă la autoritatea centrală de către organizaţia străină acreditată pînă în data de 31 ianuarie.
    21. Raportul de activitate pe anul precedent va conţine informaţii cu privire la:
    1) activitatea organizaţiei străine în domeniul adopţiei internaţionale pe anul precedent în statul primitor şi în Republica Moldova, inclusiv informaţii privind:
    a) numărul de adopţii internaţionale realizate;
    b) profilul copiilor adoptaţi, programele implementate pentru pregătirea adoptatorilor;
    c) asistenţa acordată copiilor adoptaţi şi părinţilor adoptivi în procesul de adopţie şi în perioada postadopţie;
    d) programele de cooperare în domeniul promovării drepturilor copilului;
    2) costurile fiecărei adopţii internaţionale realizate pe teritoriul Republicii Moldova, cu descifrarea sumelor achitate de către adoptatori, direct sau indirect, către organizaţia străină, autorităţi, instituţii şi prestatori de servicii din statul primitor, precum şi a sumelor achitate către reprezentantul organizaţiei străine în Republica Moldova, către autorităţi, instituţii şi prestatori de  servicii din Republica Moldova în procesul adopţiei, inclusiv costurile şi taxele suportate de adoptatori în perioada preadopţie, costul examenului medical al copilului adoptabil, costurile călătoriei şi ale şederii în Republica Moldova, taxele pentru acoperirea costurilor operaţionale ale organizaţiei străine, taxele pentru serviciile reprezentantului în Republica Moldova.”;
    11) punctul 23 se exclude;
    12) se completează cu două puncte 241 şi 242 cu următorul cuprins:
    „241. În cazul rezilierii contractului cu reprezentantul organizaţiei străine în Republica Moldova, organizaţia străină este obligată să informeze despre acest fapt autoritatea centrală din Republica Moldova, în termen de 3 zile lucrătoare.
    242. În perioada în care organizaţia străină nu are un reprezentant angajat pe teritoriul Republicii Moldova, procedurile de adopţie internaţională aflate în derulare prin intermediul organizaţiei străine respective se suspendă pînă la angajarea unui nou reprezentant conform procedurii în vigoare.”;
    13) punctele 25 şi 26 vor avea următorul cuprins:
    „25. În cazul schimbării reprezentantului organizaţiei străine în Republica Moldova, dosarul specificat la pct. 5 subpct. 8) se examinează, în termen de 3 zile lucrătoare, de către autoritatea centrală din Republica Moldova.
    26. Suspendarea şi anularea acreditării în Republica Moldova a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 25 iulie 2011 „Pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii Internaţionale şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.122-127, art. 632) se modifică după cum urmează:
    1) în titlu şi tot cuprinsul hotărîrii şi al Regulamentului, sintagma „Consiliul Consultativ pentru Adopţii Internaţionale” se substituie cu sintagma „Consiliul Consultativ pentru Adopţii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) Regulamentul de activitate al Consiliului Consultativ pentru Adopţii Internaţionale:
    în titlul capitolului II, cuvîntul „sarcinile” se substituie cu cuvîntul „atribuţiile”;
    la punctul 3, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) evaluarea procedurii de selectare de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare – autoritate centrală) a adoptatorului potrivit pentru copilul adoptabil.”;
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Consiliul Consultativ are următoarele atribuţii:
    1) avizarea prealabilă a deciziilor autorităţii centrale privind selectarea adoptatorului potrivit pentru copilul adoptabil în baza criteriilor aprobate de autoritatea centrală în cadrul procedurilor  de adopţie internaţională;
    2) examinarea şi eliberarea avizelor privind oportunitatea separării fraţilor prin adopţie naţională sau internaţională.”;
    la punctul 5, cifra „10” se substituie cu cifra „9”, sintagma „Procuraturii Generale” se exclude, iar sintagma „avocatul parlamentar pentru drepturile copilului” se substituie cu sintagma ”Centrului pentru Drepturile Omului”;
    la punctul 14, cuvintele „ordinare şi extraordinare” se substituie cu cuvintele „după necesitate”;
    punctul 15 se exclude;
    la punctul 21, sintagma „subpunctele 1) şi 2)” se substituie cu sintagma „subpunctul 2)”.