OMFA156/2013
ID intern unic:  350392
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 156
din  01.11.2013
cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor
privind executarea bugetului asigurărilor sociale
de stat şi modului de întocmire a acestora
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1709     Data intrarii in vigoare : 22.11.2013
    Abrogat prin OMF38 din 17.02.17, MO85-91/24.03.17 art.587; în vigoare 24.03.17

    MODIIFCAT
   
OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16    Întru executarea prevederilor articolului 11 alineatul 2(a) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
O R D O N:
    1. Se aprobă formularele Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se prezintă Ministerului Finanţelor, după cum urmează:
    - Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.1 CNAS);
    - Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2 CNAS);
    - Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1 CNAS);
    - Raportul privind îndeplinirea planului de contingente şi beneficiarii plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.3 CNAS);
    - Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.4 CNAS);
    - Bilanţul contabil al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    - Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    - Raportul privind rezultatele financiare al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    - Raportul privind fluxul capitalului propriu al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    2. Se aprobă:
    - Indicaţiile metodice privind întocmirea Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform anexei nr.1.
    - Modul de întocmire a Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.1 CNAS), conform anexei nr.2.
    - Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2 CNAS), conform anexei nr.3.
    - Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1 CNAS), conform anexei nr.4.
    - Modul de întocmire a Raportului privind îndeplinirea planului de contingente şi beneficiarii plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.3 CNAS), conform anexei nr.5.
    - Modul de întocmire a Raportului privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.4 CNAS), conform anexei nr.6.
     3. Se aprobă termenele de prezentare a rapoartelor, după cum urmează:
    - Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.1 CNAS) – pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de raportare;
    -  Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2  CNAS) – trimestrial şi anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Finanţelor;
    - Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1 CNAS) – trimestrial şi anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Finanţelor;
    - Raportul privind îndeplinirea planului de contingente şi beneficiarii plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.3 CNAS) – trimestrial şi anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Finanţelor;
    - Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.4 CNAS) – trimestrial şi anual, conform termenelor aprobate de Ministerul Finanţelor.
     4.  Se aprobă componenţa rapoartelor anuale, care urmează a fi prezentate la Ministerul Finanţelor şi la Guvern, conform legislaţiei în vigoare:
    - Bilanţul contabil;
    - Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti;
    - Raportul privind rezultatele financiare;
    - Raportul privind fluxul capitalului propriu;
    - Raportul  privind  executarea  bugetului  asigurărilor  sociale  de  stat (Formularul nr.2 CNAS);
    - Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (Formularul nr.2.1 CNAS).
    5.  Se abrogă ordinele nr.24 din 14 aprilie 2004 şi nr.97 din 28 noiembrie 2005.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                     Anatol ARAPU

    Nr. 156. Chişinău, 1 noiembrie 2013.

   

Anexa nr.1
la ordinul ministrului finanţelor
nr.156  din 01.11.2013

Indicaţiile metodice
privind întocmirea Rapoartelor privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat
    Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (numite în continuare Rapoarte) se întocmesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se prezintă Ministerului Finanţelor în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii din formularele menţionate se aprobă de către Ministerul Finanţelor. Introducerea în formularele Rapoartelor a indicatorilor noi, comasarea indicatorilor sau modificarea lor nu se admite. Rapoartele se întocmesc în mii lei cu o singură unitate zecimală.
    Rapoartele se semnează de către Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Şeful Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale şi Şeful Direcţiei planificare bugetară.
Casa Naţională de Asigurări Sociale întocmeşte Rapoartele în baza:
    - datelor evidenţei contabile privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
    - rapoartelor primite de la instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” privind gestionarea mijloacelor primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru plata prestaţiilor sociale;
    - dării de seamă totalizatoare (formularul 4-BASS);
    - dării de seamă a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    - Raportului privind utilizarea biletelor de tratament, prezentat de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor.
    Toate rectificările şi corectările în Rapoarte, după verificarea şi aprobarea acestora de către Ministerul Finanţelor se aduc la cunoştinţă în mod obligatoriu tuturor instanţelor unde au fost repartizate aceste Rapoarte.
    Ministerul Finanţelor este în drept să solicite, în cazurile necesare, explicaţii referitoare la datele prezentate în Rapoarte.
    La întocmirea Rapoartelor este obligatoriu să fie asigurată:
    - reflectarea deplină a tuturor operaţiunilor şi rezultatelor inventarierii mijloacelor băneşti şi a decontărilor în perioada raportată;
    - identitatea datelor evidenţei analitice cu operaţiunile şi soldurile de la conturile evidenţei sintetice la data de 1 a perioadei de gestiune, precum şi a datelor din Rapoarte cu datele evidenţei analitice şi sintetice.
    Drept temei pentru înscrierea operaţiunilor în evidenţa contabilă servesc documentele primare perfectate în modul cuvenit sau purtătorii tehnici ai informaţiei echivalente acestor documente.
    [Anexa nr.1 în redacția OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16]

Anexa nr.2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.156 din 01.11.2013

Modul de întocmire a Raportului operativ privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.1 CNAS)
    Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.1 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor lunar, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii pe venituri şi cheltuieli din Raport se expun conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale şi se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1 „Plan aprobat” se reflectă planul anual aprobat iniţial prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 2 „Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar în curs.
    • În coloniţa 3 „Plan precizat pe perioada de gestiune” se reflectă planul precizat pentru perioada de gestiune cu modificările ulterioare.
    • În coloniţa 4 „Executat” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile de venituri şi cheltuieli ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale. De asemenea, la partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se reflectă şi plăţile efectuate la locul de muncă.
    • În coloniţa 5 „Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe an.
    • În  coloniţa 6 „Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat faţă de planul precizat pe an.
    • În coloniţa 7 „Executat faţă de precizat pe perioada de gestiune” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe perioada de gestiune.
    • În coloniţa 8 „Executat faţă de precizat pe perioada de gestiune” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat faţă de planul precizat pe perioada de gestiune.
    Deficit (-) – diferenţa negativă între veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Excedent (+) – diferenţa pozitivă între veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Surse de finanţare – se calculează ca sumă pe poziţiile Împrumuturi bugetare, Împrumuturi de la alte instituții financiare, Valori mobiliare de stat şi Modificarea soldurilor la conturi.
    Sursele de finanţare includ:
    Împrumuturi bugetare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor acordate de la bugetul de stat şi împrumuturilor rambursate la bugetul de stat în decursul anului bugetar.
    Acordare de împrumuturi bugetare – se reflectă suma împrumuturilor acordate de la bugetul de stat în decursul anului bugetar. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Rambursare a împrumuturilor bugetare – se reflectă suma împrumuturilor rambursate la bugetul de stat în decursul anului bugetar. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Împrumuturi de la alte instituţii financiare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor acordate de către alte instituţii financiare şi împrumuturilor rambursate altor instituţii financiare în decursul anului bugetar.
    Împrumuturi acordate de alte instituţii financiare – se reflectă suma împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare în decursul anului bugetar. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Rambursare a împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare – se reflectă suma împrumuturilor rambursate altor instituţii financiare în decursul anului bugetar.  În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Valori mobiliare de stat – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma procurării valorilor mobiliare de stat în perioada raportată (începînd cu 1 ianuarie al anului bugetar curent) şi a mijloacelor de la vînzarea valorilor mobiliare de stat în perioada raportată.
    Mijloace de la vînzarea valorilor mobiliare de stat – se reflectă încasările în conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Stat din vînzarea valorilor mobiliare de stat în perioada de la 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Procurare a valorilor mobiliare de stat – se reflectă sumele transferate din conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea valorilor mobiliare de stat în perioada de la 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar – se calculează ca suma soldului mijloacelor băneşti la conturile curente şi la contul fondului de rezervă la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar la conturile curente – se reflectă mijloacele băneşti aflate la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Fondul de rezervă – se reflectă soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar, rezervate pe un cont separat, care în cazul insuficienţei de surse financiare se îndreaptă pentru necesităţile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune – se calculează ca suma soldului mijloacelor băneşti la conturile curente şi la contul fondului de rezervă la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune la conturile curente – se reflectă mijloacele băneşti aflate la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Fondul de rezervă – se reflectă soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei   de gestiune, rezervate pe un cont separat, care în cazul insuficienţei de surse financiare se îndreaptă pentru necesităţile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Modificarea soldurilor la conturi – se calculează ca diferenţa între soldurile mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar şi la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    În rubrica Nota – se indică informaţia operativă referitoare la datoriile bugetului asigurărilor sociale de stat (inclusiv din contul transferurilor de la bugetul de stat) faţă de beneficiarii de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii şi alte plăţi la sfîrşitul perioadei de raportare.
    În rubrica Informativ – se reflectă datele pe indicatorii monitorizaţi de Fondul Monetar Internaţional.
Balanţarea raportului
    Raportul se consideră completat corect în cazul cînd:
    - Suma deficitului/excedentului şi surselor de finanţare este egală cu zero, adică:
    o În cazul cînd avem deficit (-), suma surselor de finanţare (Împrumuturi bugetare plus Împrumuturi de la alte instituţii financiare plus Valori mobiliare de stat plus Modificarea soldurilor la conturi) trebuie să fie egală cu suma deficitului cu semnul opus, adică cu (+).
    o În cazul cînd avem excedent (+), suma surselor de finanţare  (Împrumuturi bugetare plus Împrumuturi de la alte instituţii financiare plus Valori mobiliare de stat plus Modificarea soldurilor la conturi) trebuie să fie egală cu suma excedentului cu semnul opus, adică cu (-).
    [Anexa nr.2 în redacția OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16]

Anexa nr.3
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.156 din 01.11.2013

Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2 CNAS)
    Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.2 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii pe venituri şi cheltuieli în Raport se expun conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale şi se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1 „Plan aprobat” se reflectă planul anual aprobat iniţial prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 2 „Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar în curs.
    • În coloniţa 3 „Plan precizat pe perioada de gestiune” se reflectă planul precizat pentru perioada de gestiune cu modificările ulterioare.
    • În coloniţa 4 „Executat” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile de venituri şi cheltuieli ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi plăţile efectuate la locul de muncă.
    • În coloniţa 5 „Achitat” se reflectă sumele achitate faţă de beneficiarii de plăţi (locul de muncă, formularul 4-BASS, raportul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă) prin intermediul instituțiilor financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei”, conform rapoartelor prezentate de acestea.
    • În coloniţa 6 „Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe an.
    • În coloniţa 7 „Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat faţă de planul precizat pe an.
    • În  coloniţa 8 „Executat faţă de precizat pe perioada de gestiune” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe perioada de gestiune.
    • În coloniţa 9 „Executat faţă de precizat pe perioada de gestiune” se reflectă devierile în procente ale indicatorilor executat faţă de planul precizat pe perioada de gestiune.
    Deficit (-) – diferenţa negativă între veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Excedent (+) – diferenţa pozitivă între veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Surse de finanţare – se calculează ca sumă pe poziţiile Împrumuturi bugetare, Împrumuturi de la alte instituții financiare, Valori mobiliare de stat şi Modificarea soldurilor la conturi.
    Sursele de finanţare includ:
    Împrumuturi bugetare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor acordate de la bugetul de stat şi împrumuturilor rambursate la bugetul de stat în decursul anului bugetar.
    Acordare de împrumuturi bugetare – se reflectă suma împrumuturilor acordate de la bugetul de stat în decursul anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Rambursare a împrumuturilor bugetare – se reflectă suma împrumuturilor rambursate la bugetul de stat în decursul anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Împrumuturi de la alte instituţii financiare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor acordate de către alte instituţii financiare şi împrumuturilor rambursate altor instituţii financiare în decursul anului bugetar.
    Împrumuturi acordate de alte instituţii financiare – se reflectă suma împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare în decursul anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Rambursare a împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare – se reflectă suma împrumuturilor rambursate altor instituţii financiare în decursul anului bugetar.  În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Valori mobiliare de stat – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma procurării valorilor mobiliare de stat în perioada raportată (începînd cu 1 ianuarie a anului bugetar curent) şi mijloacelor de la vînzarea valorilor mobiliare de stat în perioada raportată.
    Mijloace de la vînzarea valorilor mobiliare de stat – se reflectă încasările în conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Stat din vînzarea valorilor mobiliare de stat în perioada de la 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Procurare a valorilor mobiliare de stat – se reflectă sumele transferate din conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea valorilor mobiliare de stat în perioada de la 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar – se calculează ca suma soldului mijloacelor băneşti la conturile curente şi la contul fondului de rezervă la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar la conturile curente – se reflectă mijloacele băneşti aflate la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Fondul de rezervă – se reflectă soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar, rezervate pe un cont separat, care în cazul insuficienţei de surse financiare se îndreaptă pentru necesităţile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune – se calculează ca suma soldului mijloacelor băneşti la conturile curente şi la contul fondului de rezervă la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune la conturile curente – se reflectă mijloacele băneşti aflate la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Fondul de rezervă – se reflectă soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei   de gestiune, rezervate pe un cont separat, care în cazul insuficienţei de surse financiare se îndreaptă pentru necesităţile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Modificarea soldurilor la conturi – se calculează ca diferenţa între soldurile mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar şi la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    În rubrica Nota – se indică informaţia operativă referitoare la datoriile bugetului asigurărilor sociale de stat (inclusiv din contul transferurilor de la bugetul de stat) faţă de beneficiarii de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii şi alte plăţi la sfîrşitul perioadei de raportare.
    Balanţarea Raportului
    Raportul se consideră completat corect în cazul cînd:
    - Suma deficitului/excedentului şi surselor de finanţare este egală cu zero, adică:
    o În cazul cînd avem deficit (-), suma surselor de finanţare (Împrumuturi bugetare plus Împrumuturi de la alte instituţii financiare plus Valori mobiliare de stat plus Modificarea soldurilor la conturi) trebuie să fie egală cu suma deficitului cu semnul opus, adică cu (+).
    o În cazul cînd avem excedent (+), suma surselor de finanţare  (Împrumuturi bugetare plus Împrumuturi de la alte instituţii financiare plus Valori mobiliare de stat plus Modificarea soldurilor la conturi) trebuie să fie egală cu suma excedentului cu semnul opus, adică cu (-).
    [Anexa nr.3 în redacția OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16]

Anexa nr.4
la ordinul ministrului finanţelor
nr.156  din 01.11.2013

Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1 CNAS)
    Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (numit în continuare Raport) se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.2.1 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii pe cheltuieli în Raport se expun conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale şi se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1 „Plan aprobat” se reflectă planul anual aprobat iniţial prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 2 „Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Suma totală a cheltuielilor şi totalurile pe cheltuielile respective din Raport trebuie să fie egale cu totalurile din formularul nr.2 CNAS.
    • În coloniţa 3 „Plan precizat pe perioada de gestiune” se reflectă planul precizat pentru perioada de gestiune cu modificările ulterioare. Suma totală a cheltuielilor şi totalurile pe cheltuielile respective din Raport trebuie să fie egale cu totalurile din formularul nr.2 CNAS.
    • În coloniţa 4 „Finanţat de Ministerul Finanţelor” se reflectă sumele primite de la Ministerul finanţelor sub formă de transferuri de la bugetul de stat pentru prestaţii sociale.
    • În coloniţa 5 „Executat/transferat” se reflectă ieşirile din contul unic trezorerial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    • În coloniţa 6 „Achitat” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către  instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” din contul mijloacelor primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale. Datele se completează în baza rapoartelor prezentate Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar de către instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei”, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Confederaţia Naţională a Sindicatelor, precum şi rapoartelor (formularul 4-BASS) prezentate de către persoanele juridice şi fizice.
    • În coloniţa 7 „Efective” se reflectă sumele de plăţi calculate beneficiarilor de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii şi alte plăţi pentru perioada de raportare.
    • În coloniţa 8 “Datorii debitoare faţă de beneficiari” se reflectă supraplata pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi alte plăţi pentru perioada de raportare (datoriile debitoare).
    Sumele reflectate la plăţile efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat (partea B) trebuie să fie egale cu sumele reflectate în soldul final pe debitul contului 307 „Datorii pe termen scurt privind plăţile prestaţiilor de stat”.
    Datoriile debitoare faţă de beneficiari la plăţile efectuate din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat (partea A) trebuie să fie egale cu soldul final pe debitul conturilor 301 „Datorii pe termen scurt faţă de pensionari privind plata pensiilor şi indemnizaţiilor”, 302 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor familiilor cu copii”, 303 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor de asigurări sociale salariaţilor”, 304 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor de asigurări sociale în urma accidentelor de muncă”, 305 „Datorii pe termen scurt privind plăţile din fondul de şomaj”, 306 „Datorii pe termen scurt privind plăţile de asigurare socială benevolă”, parţial 308 „Datorii pe termen scurt faţă de distribuitorii de prestaţii privind plata pentru serviciile acordate”, 309 „Datorii pe termen scurt privind retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale şi impozitul pe venit al persoanelor fizice”, 310 „Datorii pe termen scurt ale bugetului asigurărilor sociale faţă de bugetul de stat”, 311 „Datorii pe termen scurt privind supraplata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii”, 312 „Datorii financiare pe termen scurt”, 313 „Alte datorii pe termen scurt”.
    • În coloniţa 9 „Datorii creditoare faţă de beneficiari” se reflectă sumele datorate beneficiarilor de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii şi alte plăţi pentru perioada de raportare (datoriile creditoare).
Sumele reflectate la plăţile efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat (partea B) trebuie să fie egale cu sumele reflectate în soldul final pe creditul contului 307 „Datorii pe termen scurt privind plăţile prestaţiilor de stat”.
    Datoriile creditoare faţă de beneficiari la plăţile efectuate din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat (partea A) trebuie să fie egale cu soldul final pe creditul conturilor 301 „Datorii pe termen scurt faţă de pensionari privind plata pensiilor şi indemnizaţiilor”, 302 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor familiilor cu copii”, 303 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor de asigurări sociale salariaţilor”, 304 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor de asigurări sociale în urma accidentelor de muncă”, 305 „Datorii pe termen scurt privind plăţile din fondul de şomaj”, 306 „Datorii pe termen scurt privind plăţile de asigurare socială benevolă”, parţial 308 „Datorii pe termen scurt faţă de distribuitorii de prestaţii privind plata pentru serviciile acordate”, 309 „Datorii pe termen scurt privind retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale şi impozitul pe venit al persoanelor fizice”, 310 „Datorii pe termen scurt ale bugetului asigurărilor sociale faţă de bugetul de stat”, 311 „Datorii pe termen scurt privind supraplata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii”, 312 „Datorii financiare pe termen scurt”, 313 „Alte datorii pe termen scurt”.
    [Anexa nr.4 în redacția OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16]

Anexa nr.5
la ordinul Ministrului Finanţelor
nr.156 din 01.11.2013

Modul de întocmire a Raportului privind
îndeplinirea planului de contingente şi beneficiarii plăţilor
din bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.3 CNAS)
    Raportul privind îndeplinirea planului de contingente şi beneficiarii plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat (numită în continuare Raport) se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de Stat conform formularului nr.3 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenii stabiliţi de acesta.
    Raportul se completează după cum urmează:
    • În coloniţa ”Tipul plăţii” se indică toate plăţile planificate şi efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu repartizarea acestora în două capitole ”Prestaţii de asigurări sociale” şi ”Prestaţii de asistenţă socială”.
    • Coloniţele ”Grupa”, ”Articol” şi ”Alineat” se completează conform clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor.
    • În coloniţa 1 ”Plan aprobat numărul beneficiarilor” se indică numărul beneficiarilor pentru care au fost planificate plăţi în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.
    • În coloniţa 2 ”Plan aprobat suma (mii lei)” se indică suma mijloacelor financiare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv întru achitarea prestaţiilor sociale.
    • În coloniţa 3 ”Plan precizat pe an suma (mii lei)” se indică suma mijloacelor financiare precizate atît prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, cît şi prin Legea bugetului de stat.
    • În coloniţa 4 ”La situaţia din 01.01.__” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.01.___.
    • În coloniţa 5 ”La situaţia din 01.04.__” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.04.___.
    • În coloniţa 6 ”La situaţia din 01.07.__” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.07.___.
    • În coloniţa 7 ”La situaţia din 01.10.__” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.10.___.
    • În coloniţa 8 ”La situaţia din 01.01.__ a anului următor de gestiune” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.01.___ a anului următor de gestiune.
    • În coloniţa 9 ”Media pe perioada de gestiune” se indică media estimată în felul următor: (numărul de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.01.__ plus numărul de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.04.__ plus numărul de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.07.__ plus numărul de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.10.__ plus numărul de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.01.__ a anului următor de gestiune) împărţit la numărul de perioade care au participat la însumare.
    • În coloniţa 10 ”Mărimea medie a plăţii creată pe perioada de gestiune” se indică mărimea medie a plăţii estimată în felul următor: suma medie stabilită lunar împărţită la numărul mediu de beneficiari din coloniţa 9.
    Notă: Calculul sumei medii stabilite lunar pentru plata prestaţiilor sociale pe perioada de gestiune se efectuează astfel: (suma stabilită lunar la situaţia din 01.01.__ plus suma stabilită lunar la situaţia din 01.04.__ plus suma stabilită lunar la situaţia din 01.07.__ plus suma stabilită lunar la situaţia din 01.10.__ plus suma stabilită lunar la situaţia din 01.01.__ a anului următor de gestiune) împărţit la numărul de perioade care au participat la însumare.
    • În coloniţa 11 ”Numărul real de luni” se indică numărul lunilor pentru care real au fost achitate prestaţiile sociale.
    • În coloniţa 12 ”Numărul real de plăţi planificate” se indică numărul real de plăţi pe perioada de gestiune, estimat în felul următor: coloniţa 9 ”Numărul mediu pe perioada de gestiune” înmulţit cu coloniţa 11 ”Numărul real de luni”.
    Pentru prestaţiile sociale care se achită o singură dată (unice) în coloniţa 9 ”Media pe perioada de gestiune” se indică numărul absolut de beneficiari pentru care au fost achitate prestaţii sociale unice, astfel, col.9=col.8 şi col.12=col.9.
    Numărul beneficiarilor pentru prestaţiile sociale unice se indică în coloniţele 4,5,6,7 şi 8 cumulativ pentru toată perioada de gestiune.
    De asemenea, pentru plăţile în cauză, în coloniţa 10 ”Mărimea medie a plăţii creată pe perioada de gestiune” se indică mărimea concretă a prestaţiei sociale unice stabilită conform actelor normative în vigoare.
    Pentru prestaţiile achitate în caz de incapacitate temporară de muncă în coloniţa 11 ”Numărul real de luni” unde se reflectă perioada de plată, se indică numărul de zile, iar în coloniţa 10 ”Mărimea medie a plăţii creată pe perioada de gestiune” nu se menţionează mărimea prestaţiei, luîndu-se în consideraţie caracterul specific al acestui tip de indemnizaţie. În cazul dat, coloniţa 10 se completează cu cratimă.

Anexa nr.6
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.156 din 01.11.2013

Modul de întocmire a Raportului privind transferurile
de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat
(formularul nr.4 CNAS)

    Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (numită în continuare Raport) se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale  conform formularului nr.4 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Raportul se completează după cum urmează:
    • În coloniţa ”Tipul plăţii” se indică toate tipurile de plăţi efectuate de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    • Coloniţele ”Grupa principală”, ”Grupa”, ”Tipul instituţiei”, ”Articol” şi ”Alineat” se completează conform clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor.
    • În coloniţa 1 ”Datoriile bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune debitoare” se reflectă datoriile debitoare ale bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 2 ”Datoriile bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune creditoare” se reflectă datoriile creditoare ale bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 3 ”Datoriile faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune debitoare” se reflectă datoriile debitoare faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 4 ”Datoriile faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune creditoare” se reflectă datoriile creditoare faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 5 ”Plan aprobat” se indică suma mijloacelor financiare aprobate în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat la compartimentul transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 6 ”Plan precizat pe an” se indică suma mijloacelor financiare precizate în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat la compartimentul transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 7 ”Plan precizat pe perioada de gestiune” se indică suma mijloacelor financiare precizate pe perioada de gestiune la compartimentul transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 8 ”Finanţat” se reflectă sumele primite de la Ministerul Finanţelor sub formă de transferuri de la bugetul de stat.
    • În coloniţa 9 ”Restituit de instituţiile de distribuire a plăţilor” se reflectă sumele restituite de instituțiile financiare conform actelor normative în vigoare.
    • În coloniţa 10  ”Trecerea datoriilor de la un tip la altul conform actului de cesiune” se reflectă sumele datoriilor trecute de la un tip de instituţie la altul conform actului de cesiune.
    • În coloniţa 11 ”Restituit Ministerului Finanţelor conform actului de cesiune” se reflectă sumele restituite sub formă de transferuri de la bugetul asigurărilor sociale de stat la bugetul de stat.
    • În coloniţa 12 ”Calculat” se reflectă sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat calculate pentru perioada de raportare.
    • În coloniţa 13 ”Achitat total” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” din contul mijloacelor bugetului de stat.
    • În coloniţa 14 ”Achitat pe perioada precedentă” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” din contul mijloacelor bugetului de stat pe anul precedent perioadei de raportare.
    • În coloniţa 15 ”Achitat pe perioada curentă” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” din contul mijloacelor bugetului de stat pe perioada de raportare.
    • În coloniţa 16 ”Datoriile bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune debitoare” se reflectă datoriile debitoare ale bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 17 ”Datoriile bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune creditoare” se reflectă datoriile creditoare ale bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 18 ”Datoriile faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune debitoare” se reflectă datoriile debitoare faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 19 ”Datoriile faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune creditoare” se reflectă datoriile creditoare faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    [Anexa nr.6 în redacția OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16]

    formular nr.1
    [Formularul nr.1 în redacția OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16]

    formular nr.2
    [Formularul nr.2 în redacția OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16]

    formular nr.2.1
    [Formularul nr.2.1 în redacția OMF222 din 31.12.15, MO13-19/22.01.16 art.50; în vigoare 22.01.16]

    formular nr.3

    formular nr.4

    bilanţul contabil

    raportul privind fluxul mijloacelor băneşti

    raportul privind rezultatele financiare

    raportul privind fluxul capitalului propriu