LPC264/2013
ID intern unic:  350453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 264
din  01.11.2013
pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii
al Republicii Moldova
Publicat : 29.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 276-280     art Nr : 764     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 186 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „indemnizaţii de concediere” se substituie cu cuvintele „indemnizaţii de eliberare din serviciu”;
    la literele b) şi c), cuvintele „menţinerea salariului mediu lunar” se substituie cu cuvintele „plata unei indemnizaţii  de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar”;
    în notă, cuvintele „salariul mediu” se substituie cu cuvîntul „indemnizaţia”;
    la alineatul  (4), cuvintele „şi a salariului mediu lunar” se exclud;
    la alineatul (5), cuvintele „menţinere a salariului” se substituie cu cuvintele „plată a indemnizaţiei”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Igor CORMAN

    Nr. 264. Chişinău, 1 noiembrie 2013.