OMSA1350/2013
ID intern unic:  350643
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1350
din  27.11.2013
pentru completarea şi modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună
practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman”
Publicat : 10.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 290     art Nr : 1826     Data intrarii in vigoare : 27.11.2013
    Abrogat prin OMS712 din 28.07.14, MO238-246/15.08.14 art.1166; în vigoare 28.07.14

    MODIFICAT
   
OMS1383 din 29.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1836; în vigoare 29.11.13

    Urmare evaluării, conform cererilor depuse de către fabricanţii de medicamente autohtoni, a procesului de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP) a medicamentelor de uz uman, precum şi în conformitate cu procesul-verbal al şedinţei grupului de lucru din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale privind evaluarea rapoartelor de inspecţie cu referire la implementarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor şi autorizarea fabricaţiei de medicamente din 8 noiembrie 2013, în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,
ORDON:
    1. Ordinul nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.75-81, art. 399) se completează şi se modifică după cum urmează:
    1) după punctul 2 se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    “21. Pentru fabricanţii de medicamente din Republica Moldova, conform inspecţiilor efectuate şi planurilor de dezvoltare prezentate de întreprinderi, termenul-limită de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman în Republica Moldova se stabileşte în modul următor: 
SRL „Carbolemed”

- ianuarie       2014

SRL „Depofarm”

- decembrie   2014

SRL „Doctor-Farm”

- octombrie    2014

ÎM „Farmaco” SA

- noiembrie    2014

SRL „Farmacia Cojuşna”

- decembrie   2014

SRL „Medfarma”

- decembrie   2014

SRL „Universal-Farm”

- decembrie   2014

SRL „Vitapharm-Com”
- iunie            2014

RNP Pharmaceuticals SRL -1 decembrie 2014

    Întreprinderile nominalizate vor prezenta lunar Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale rapoartele privind gradul de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman.”
    [Pct.1 al.1) modificat prin OMS1383 din 29.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1836; în vigoare 29.11.13]
    2) la pct. 3 alin. (3) după cuvintele „în pct.2” se completează cu cuvintele „şi pct. 21”.
    2. Ordinul intră în vigoare la data semnării.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.


    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                           Andrei USATÎI

    Nr. 1350. Chişinău, 27 noiembrie 2013.