OMFC166/2013
ID intern unic:  350671
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 166
din  28.11.2013
cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia
 la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea
şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013
Publicat : 13.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 291-296     art Nr : 1833
    În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea metodologică a entităţilor în contextul punerii în aplicare de la 1 ianuarie 2014 a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,
ORDON:
    1. Se aprobă Recomandările metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă modificările şi completările la Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 6 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1534 şi nr.177-181, art.1224), conform anexei nr.2.
    3. Se aprobă modificările şi completările la Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1534 şi nr.177-181, art.1225), conform anexei nr.3.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                  Victor BARBĂNEAGRĂ

    Nr. 166. Chişinău, 28 noiembrie 2013.

Anexa nr.1
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 166 din 28.11.2013
RECOMANDĂRI METODICE
privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate
Introducere
    1. Recomandările metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate (în continuare – Recomandări) sînt elaborate în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (în continuare – SNC), Planului general de conturi contabile şi altor reglementări contabile.
    2. Prezentele Recomandări nu substituie SNC şi alte reglementări contabile şi nu prevalează asupra prevederilor acestora, ci sînt destinate pentru a acorda un suport practico-metodic entităţilor în procesul de tranziţie la noile SNC.
Obiectiv
    3. Obiectivul prezentelor Recomandări constă în explicarea modului de tranziţie la noile SNC şi de ajustare a diferenţelor dintre prevederile noilor SNC şi celor aplicate pînă la data tranziţiei la acestea.
Domeniu de aplicare
    4. Prezentele Recomandări se extind asupra entităţilor care aplică pentru prima dată noile SNC, întocmesc şi prezintă primul set de situaţii financiare conform acestor standarde.
Reguli generale
    5. Tranziţia la noile SNC se efectuează conform situaţiei din prima zi a perioadei de gestiune de aplicare a noilor SNC, după întocmirea rapoartelor financiare şi reformarea Bilanţului contabil pentru perioada de gestiune precedentă.
    6. Prezentele Recomandări reglementează modul general de ajustare în contabilitate a diferenţelor dintre prevederile noilor SNC şi celor aplicate pînă la data tranziţiei la acestea.
    7. În procesul de tranziţie şi de aplicare a noilor SNC trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
    1) prevederile noilor SNC şi altor reglementări contabile se aplică prospectiv începînd cu data intrării în vigoare a acestora;
    2) modul de ajustare a diferenţelor specifice dintre prevederile noilor SNC şi a celor aplicate anterior este reglementat de compartimentele „Prevederi tranzitorii” din standardele respective;
    3) comentariile şi exemplele din noile SNC şi alte reglementări contabile nu au un caracter exhaustiv, ci explică doar unele situaţii tipice privind recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea unor elemente contabile;
    4) în noile SNC şi alte reglementări contabile este utilizată terminologia din Directivele Uniunii Europene şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Discordanţele între noţiunile de bază utilizate în noile SNC şi cele aplicate pînă la data tranziţiei la acestea sînt prezentate în anexa 1;
    5) lista abrevierilor principale utilizate în SNC şi alte reglementări contabile noi este prezentată în anexa 2.
Etapele de tranziţie la noile SNC
    8. Tranziţia la noile SNC cuprinde următoarele etape principale:
    1) formarea politicilor contabile conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile;
    2) elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile;
    3) identificarea diferenţelor aferente recunoaşterii elementelor contabile;
    4) identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;
    5) transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC, în conturile contabile noi.
Politici contabile
    9. Politicile contabile se selectează de către fiecare entitate de sine stătător în baza noilor SNC şi altor reglementări contabile. În cazul aplicării metodelor alternative de recunoaştere şi evaluare a elementelor contabile politicile contabile se selectează în conformitate cu prevederile IFRS corespunzătoare.
    10. Modul de elaborare a politicilor contabile este reglementat de SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”.
    11. Politicile contabile se aplică în mod prospectiv începînd cu data intrării în vigoare a noilor SNC şi altor reglementări contabile. În funcţie de necesităţile informaţionale proprii, entitatea poate aplica în bază benevolă politicile contabile retroactiv cu dezvăluirea informaţiilor aferente în notele la situaţiile financiare.
    12. Politicile contabile se aprobă de către organul (persoana), responsabil(ă) de ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Planul de conturi de lucru
    13. Planul de conturi de lucru se elaborează de către fiecare entitate de sine stătător în baza Planului general de conturi contabile, ţinînd cont de politicile contabile aprobate.
    14. Planul de conturi de lucru conţine nomenclatorul integral al conturilor de gradul I şi II necesare pentru ţinerea contabilităţii, calcularea indicatorilor din situaţiile financiare şi alte necesităţi informaţionale ale entităţii. În planul de conturi de lucru conturile de gradul I din clasele 1–7 trebuie să corespundă cu conturile de gradul I din clasele 1-7 din Planul general de conturi contabile. Nomenclatorul conturilor de gradul II din toate clasele şi conturile de gradul I şi II din clasele 8–9 se stabileşte de către entitate de sine stătător în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile informaţionale proprii.
    15. Planul de conturi de lucru se aprobă de către organul (persoana), responsabil(ă) de ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară şi se anexează la politicile contabile ale entităţii.
    16. În cazul în care conturile de gradul I şi II aplicate de entitate coincid cu conturile respective din Planul general de conturi contabile, elaborarea planului de conturi de lucru nu este obligatorie.
Diferenţe aferente recunoaşterii elementelor
contabile
    17. Diferenţele aferente recunoaşterii elementelor contabile se identifică la data tranziţiei la noile SNC. În acest scop entitatea examinează toate elementele contabile şi:
    1) derecunoaşte (elimină) elementele contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC;
    2) reclasifică elementele contabile care nu corespund criteriilor de clasificare prevăzute de noile SNC.
    18. Elementele contabile înregistrate pînă la data tranziţiei la noile SNC care nu corespund criteriilor de recunoaştere din aceste standarde se derecunosc (de exemplu, cheltuielile de constituire şi goodwill-ul, înregistrat în situaţiile financiare cu scop general, nu pot fi recunoscute drept active conform prevederilor noilor SNC).
    Înregistrările contabile de bază privind derecunoaşterea elementelor contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC sînt prezentate în anexa 3.
    19. Elementele contabile înregistrate pînă la data tranziţiei la noile SNC care nu corespund criteriilor de clasificare din aceste standarde se reclasifică (de exemplu, subvenţiile, cu excepţia celor primite de entităţile de stat, municipale şi alte entităţi similare, inclusiv instituţiile publice cu autonomie financiară, se transferă din capitalul propriu în componenţa datoriilor, iar datoriile faţă de proprietari privind aporturile suplimentare în capitalul social – din datorii în componenţa capitalului propriu).
    Înregistrările contabile de bază privind reclasificarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC sînt prezentate în anexa 4.
Diferenţe aferente evaluării elementelor
contabile

    20. Diferenţele aferente evaluării elementelor contabile apar în cazurile în care noile SNC stabilesc alte reguli de evaluare, decît cele prevăzute în standardele aplicate pînă la data tranziţiei (de exemplu, sumele reducerilor din reevaluarea activelor imobilizate nu pot fi înregistrate ca element de capital propriu, iar costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie, recunoscute pînă la data tranziţiei drept cheltuieli curente, pot fi capitalizate).
    Înregistrările contabile de bază privind evaluarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC sînt prezentate în anexa 5.
Transpunerea soldurilor conturilor contabile
 aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC în
 conturile noi

    21. Soldurile conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC se transpun în conturile contabile noi prin întocmirea înregistrărilor contabile de corectare. În acest caz trebuie luat în considerare faptul că în Planul general de conturi contabile au fost introduse conturi suplimentare, modificate codurile şi denumirile anumitor conturi, divizate şi comasate unele conturi.
    Înregistrările contabile de bază privind transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC, în conturile contabile noi sînt prezentate în anexa 6.
Data intrării în vigoare
    22. Prezentele recomandări intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

 Anexa nr.2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 166 din 28. 11. 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
la Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 6 august 2013
    Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 6 august 2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1534 şi nr.177-181, art.1224), se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. În pct.1 cuvîntul „aplicarea începînd cu” se substituie cu cuvintele „intrarea în vigoare din”;
    2. După pct.1 se completează cu pct.11 cu următorul conţinut:
    „11. Standardele Naţionale de Contabilitate şi Indicaţiile metodice, menţionate la pct.1, se aplică de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu – de la 1 ianuarie 2015. Entităţile care vor decide aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a Indicaţiilor metodice menţionate la pct.1 începînd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Standardele Naţionale de Contabilitate menţionate la pct.2”;
    3. În pct.2 cuvintele „data intrării în vigoare a Standardelor Naţionale de Contabilitate menţionate la pct.1” se substituie cu cuvintele „1 ianuarie 2015”;
    4.  În Standardul Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare”:
    în exemplul 1, cifra „589 000” se substituie cu cifra „419 000”;
    în pct.64, după sintagma „se reflectă suma” se completează cu sintagma „datoriilor comerciale,”;
    în Anexa 1, rîndul 580 sintagma „rd.440 +” se exclude;
    în Anexa 3:
    rîndul 160, după sintagma „rd.140” se completează cu sintagma „+ rd.150”;
    rîndul 180, sintagma dintre paranteze „+ rd.150” se exclude şi se completează la sfîrşit cu sintagma „+ rd.170”;
    Anexa nr.5 se exclude;
    5. În pct.18 al Standardului Naţional de Contabilitate „Creanţe şi investiţii financiare” cuvîntul „sau” se substituie prin „ ,”;
    6. În pct.39 al Standardului Naţional de Contabilitate „Cheltuieli”, cuvintele „se decontează, respectiv, la cheltuielile altor activităţi şi veniturile curente” se substituie cu cuvintele „se trec la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi”;
    7. În pct.3 al Standardului Naţional de Contabilitate „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă” cuvintele „ , cu excepţia angajamentelor comune sub formă de asocieri în participaţie (IFRS 11 „Angajamente comune” şi IFRS 12 „Prezentarea intereselor existente în alte entităţi”)” se exclud.

Anexa nr.3
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 166 din 28. 11. 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
la Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013
    Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1534 şi nr.177-181, art.1225), se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. În pct.1 cuvîntul „aplicarea începînd cu” se substituie cu cuvintele „intrarea în vigoare din”;
    2. După pct.1 se completează cu pct.11 cu următorul conţinut:
    „11. Planul general de conturi contabile se aplică de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu - de la 1 ianuarie 2015. Entităţile care vor decide aplicarea Planului general de conturi contabile menţionat la pct.1 începînd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor menţionat la pct.2”;
    3. În pct.2 cuvintele „data intrării în vigoare a Planului general de conturi contabile” se substituie cu cuvintele „1 ianuarie 2015”.