LPC275/2013
ID intern unic:  350673
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 275
din  15.11.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 291-296     art Nr : 801
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Valoarea în vamă a mărfurilor  este determinată de către autoritatea vamală în conformitate cu prezenta lege, cu tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova, precum şi cu actele normative ale Guvernului, adoptate în scopul executării acestora.”
    2. La articolul 6 alineatul (2), cuvintele „în conformitate cu legislaţia şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu prezenta lege şi cu tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova”.
    3. La articolul 7:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care autoritatea vamală dispune amînarea determinării definitive a valorii în vamă, declarantul are dreptul să ridice marfa din vamă cu condiţia depunerii unei garanţii suficiente, care să acopere încasarea drepturilor de import corespunzătoare mărfii în cauză. Procedura de amînare a determinării definitive a valorii în vamă a mărfii este stabilită de Serviciul Vamal. 
    Garanţia suficientă este oferită printr-un depozit bănesc sau o scrisoare de garanţie emisă de o bancă agreată de autoritatea vamală (garanţie bancară), sau ca garanţie  a brokerului vamal.
    În sensul prezentului articol, garanţia suficientă reprezintă diferenţa dintre drepturile de import calculate pe baza valorii în vamă a mărfii, determinată de autoritatea vamală cu titlu provizoriu, şi drepturile de import calculate pe baza valorii în vamă declarate de declarant.”
    după alineatul (3) se introduc alineatele (31)–(33) cu următorul cuprins:
    „(31) În situaţia în care s-a procedat la amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfii, drepturile de import calculate pe baza valorii anunţate de declarant se transferă în bugetul de stat,  garanţia suficientă oferită printr-un depozit bănesc se transferă în contul trezorerial de garanţii, iar garanţia bancară sau garanţia brokerului vamal se va perfecta în biroul vamal în care se efectuează formalităţile vamale de import înainte de acordarea liberului de vamă.
    (32) În cazul în care, în termen de 30 de zile calendaristice de la ridicarea mărfii, declarantul nu prezintă documente concludente privind confirmarea valorii în vamă a acesteia, autoritatea vamală procedează la executarea garanţiei, iar operaţiunea de plasare a mărfurilor sub regim vamal se consideră a fi încheiată.
    (33) Atunci cînd, în timpul efectuării formalităţilor vamale de import, se constată că valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea art. 11, chiar dacă s-ar proceda la amînarea determinării definitive a valorii în vamă, autoritatea  vamală aplică prevederile art. 12–17 în ordinea stabilită de prezenta lege, valoarea în vamă determinată astfel avînd caracter definitiv.”
    4. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    5. La articolul 17 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) preţul de vînzare în Republica Moldova al mărfurilor produse pe teritoriul Republicii Moldova;”.
    6. Articolul 171 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 171. Valoarea mărfurilor de export
    Valoarea mărfurilor de export se determină în baza valorii contractuale a acestora, luîndu-se în considerare cheltuielile legate de transportul pînă la frontieră.”
    Art. II. – Articolul 93 alin. (3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 951 alin. (11) şi art. 97  alin. (1) şi cu condiţia respectării restricţiilor şi facilităţilor stabilite prin Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice”.
    Art. III. – Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Nu poate fi angajată şi nu se poate afla în exerciţiul funcţiunii persoana:
    a) care a fost anterior concediată din organele vamale pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de colaborator vamal;
    b) cu antecedente penale;
    c) declarată incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    d) care este rudă de gradul I sau II cu o persoană fizică afiliată unei persoane juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal. Persoana fizică afiliată persoanei juridice poate fi:
    – organul executiv unipersonal, fondatorul, membrul organului executiv colegial şi persoana cu funcţie de răspundere din cadrul organului executiv al persoanei juridice respective;
    – membrul consiliului de observatori, al consiliului de directori, precum şi membrul comisiei de cenzori a persoanei juridice respective;
    – persoana care, în mod individual sau împreună cu alte persoane, deţine o poziţie de control al capitalului persoanei juridice respective;
    – persoana care acţionează în numele şi pe contul persoanei juridice respective;
    – persoana în numele şi pe contul căreia acţionează persoana juridică respectivă;
    – persoana care acţionează împreună cu persoana juridică respectivă;
    – persoana care, împreună cu persoana juridică respectivă, se află sub controlul unei terţe persoane;
    – persoana a cărei afiliere este demonstrată de Serviciul Vamal;
    e) care este rudă de gradul I sau II cu o persoană fizică angajată, cu un fondator/asociat sau cu o persoană cu funcţie de conducere a persoanei juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal;
    f) care, la angajare, a tăinuit informaţii ce împiedică aflarea ei în serviciul vamal.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Colaboratorul vamal aflat în una din situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), în termen de 30 de zile, urmează să decidă cu privire la înlăturarea acestora, în caz contrar acesta urmînd să fie eliberat din serviciu conform art. 43.”
    2. Articolul 43:
    la alineatul (2), după litera k) se introduce litera (k1) cu următorul cuprins:
    „k1) în cazul în care colaboratorul vamal se află în una din situaţiile prevăzute  la art. 6;”
    la alineatul (3), textul „cazului menţionat la alin. (2) lit. g)” se substituie cu textul „cazurilor prevăzute la alin. (2) lit. b), g) şi k1)”.
    Art.IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 287 alineatele (10) şi (11), textul „de la 25 la 75 de unităţi convenţionale” se substituie cu textul „de 150 de unităţi convenţionale”.
    2. Articolul 431 se completează cu alineatul (42) cu următorul cuprins:
    „(42) În cazul imposibilităţii aplicării alin. (41) din prezentul articol în partea ce ţine de art. 287 alin. (10) şi (11), agentul constatator al Serviciului Vamal confiscă contravaloarea corpului delict stabilită de către organul vamal.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Igor CORMAN

    Nr. 275. Chişinău, 15 noiembrie 2013.