LPC239/2013
ID intern unic:  350725
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 239
din  18.10.2013
pentru modificarea şi completarea
Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 807
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 26 alineatul (4), cuvîntul „două” se substituie cu cuvîntul „trei”, iar în final se introduce din alineat textul:
    „ciclul III – studii superioare de doctorat.”
    2. Articolul 29 se abrogă.
    3. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 30. Studii superioare de doctorat
    (1)  Programele de studii superioare de doctorat se organizează în şcoli doctorale şi se finanţează prin mecanisme distincte. Şcolile doctorale se organizează în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, organizaţiilor din sfera cercetării şi inovării, precum şi în cadrul consorţiilor sau parteneriatelor naţionale şi internaţionale.
    (2) Şcolile doctorale sînt structuri organizatorice şi administrative constituite de instituţiile organizatoare de programe de studii superioare de doctorat într-un domeniu, tematică disciplinară sau interdisciplinară.
    (3) Şcolile doctorale gestionează bugetele alocate programelor de studii superioare de doctorat şi sînt evaluate extern, periodic în vederea asigurării calităţii conform prevederilor legale. Fondurile alocate programelor de doctorat nu pot fi folosite în alte scopuri.
    (4) Programelor de studii superioare de doctorat le corespunde un număr de 180 de credite de studii transferabile.
    (5) Programele de studii superioare de doctorat sînt de două tipuri:
    a) doctorat ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice. Doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru cariera profesională în învăţămîntul superior şi cercetare;
    b) doctorat profesional, în domeniul artelor sau sportului, care are ca finalitate producerea de cunoaştere originală, pe baza aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice, asupra unor creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţămîntul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului.
    (6) În baza rezultatelor evaluării externe a instituţiilor de învăţămînt superior şi a organizaţiilor din sfera cercetării şi inovării, efectuată în modul prevăzut de lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Educaţiei, acordă sau retrage dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat.
    (7) Admiterea la ciclul III, studii superioare de doctorat, se organizează de instituţiile de învăţămînt superior sau de organizaţiile din sfera cercetării şi inovării la programe autorizate provizoriu sau acreditate, în conformitate cu legislaţia din domeniul învăţămîntului.
    (8) La concursul de admitere la studii superioare de doctorat poate participa deţinătorul diplomei de studii superioare de masterat sau al actului de studii echivalent, recunoscut de autoritatea abilitată la nivel naţional.
    (9) Studiile superioare de doctorat pot fi organizate cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă.
    (10) Planul de înmatriculare la studii superioare de doctorat în baza finanţării de la bugetul de stat se aprobă de Guvern.
    (11) Pot fi conducători de doctorat profesorii universitari, conferenţiarii universitari, cercetătorii ştiinţifici principali, cercetătorii ştiinţifici coordonatori şi cercetătorii ştiinţifici superiori cu grad ştiinţific.
    (12) Studiile superioare de doctorat se finalizează cu susţinerea publică a tezei de doctorat, conferirea gradului de doctor în ştiinţe şi eliberarea diplomei de doctor în ştiinţe de către instituţia organizatoare de program, în urma confirmării de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.
    (13) Diploma de doctor în ştiinţe atestă că titularul acesteia a obţinut competenţe fundamentale într-un domeniu de formare şi poate ocupa posturile corespunzătoare în instituţii de învăţămînt superior, organizaţii din sfera cercetării şi inovării, precum şi în alte organizaţii din economia naţională.
    (14) Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de doctorat este elaborat de Ministerul Educaţiei şi este aprobat de Guvern.
    (15) Deţinătorul gradului de doctor în ştiinţe poate să îşi dezvolte competenţele profesionale şi investigaţionale în cadrul programelor de postdoctorat.”
    4. La articolul 36 alineatul (4), cuvîntul „licenţei” se substituie cu cuvintele „autorizării de funcţionare provizorie”.
    5. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Asigurarea calităţii în învăţămîntul
                            superior
    (1) Calitatea în învăţămîntul superior reprezintă ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale ofertanţilor acestuia, prin care sînt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu standardele de acreditare sau cu standardele naţionale de referinţă.
    (2) Asigurarea calităţii educaţiei de către instituţiile ofertante de educaţie este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studii, prin care se formează şi se consolidează încrederea beneficiarilor în faptul că organizaţia ofertantă de educaţie satisface şi îmbunătăţeşte standardele naţionale de referinţă în conformitate cu misiunea asumată de aceasta.
    (3) Managementul calităţii în învăţămîntul superior este asigurat:
    a) la nivel naţional – de Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional;
    b) la nivel instituţional – de către structuri interne de asigurare a calităţii.
    (4)  Un sistem de asigurare a calităţii deplin funcţional presupune parcurgerea a două etape succesive:
    a) autorizarea de funcţionare provizorie, care reprezintă actul de înfiinţare şi acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţămînt şi de a organiza admiterea la studii;
    b) acreditarea, care acordă, alături de drepturile prevăzute la lit. a), şi dreptul de a organiza examene de finalizare a studiilor şi de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei.”
    6. Legea se completează cu articolele 371–374 cu următorul cuprins:
    „Articolul 371. Evaluarea calităţii în învăţămîntul
                             superior
    (1) Evaluarea calităţii în învăţămîntul superior constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie ofertantă de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele naţionale de referinţă.
    (2) Evaluarea calităţii în învăţămîntul superior reprezintă un ansamblu complex de activităţi de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă a calităţii în conformitate cu standardele de acreditare, criteriile şi indicatorii aprobaţi.
    (3) Autoevaluarea şi evaluarea internă a calităţii sînt realizate de structurile instituţionale responsabile de asigurarea calităţii ale organizaţiilor ofertante în conformitate cu standardele naţionale de referinţă elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi aprobate de Guvern.
    (4) Evaluarea externă a calităţii în învăţămîntul superior este realizată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior (EQAR).
    (5) Evaluarea calităţii în învăţămîntul superior vizează:
    a) capacitatea instituţională;
    b) eficienţa educaţională, inclusiv a rezultatelor academice;
    c) calitatea programelor de formare profesională iniţială şi continuă;
    d) managementul instituţional al calităţii;
    e) rezultatele cercetărilor ştiinţifice;
    f) concordanţa dintre evaluarea internă şi situaţia reală.
    Articolul 372. Evaluarea externă în vederea
                           autorizării de funcţionare provizorie
                           sau acreditării în învăţămîntul superior
    (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată de oferirea de programe de studii superioare se supune obligatoriu, înainte de a începe să funcţioneze, procesului de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie.
    (2) Autorizarea de funcţionare provizorie a programelor de studii din învăţămîntul superior expiră după prima promoţie de absolvenţi.
    (3) Acreditării sînt supuse atît instituţiile de învăţămînt superior, consorţiile, cît şi programele de formare profesională iniţială şi continuă, în parte.
    (4) În învăţămîntul superior, acreditarea programelor din ciclul I, studii superioare de licenţă, se face pentru fiecare program care duce la o calificare universitară distinctă.
    (5) Instituţiile de învăţămînt superior nu pot obţine autorizare de funcţionare provizorie pentru programele de studii pentru ciclul II – studii superioare de masterat şi ciclul III – studii superioare de doctorat, dacă nu sînt acreditate programele pentru ciclul I, – studii superioare de licenţă din acelaşi domeniu.
    (6) În instituţiile care nu au drept scop principal oferirea de programe de studii, evaluarea instituţională se va face exclusiv pe subdiviziunea administrativă care organizează programele de studii.
    (7) Evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării se declanşează şi se desfăşoară după metodologia elaborată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi aprobată de Guvern.
    (8) După obţinerea acreditării, programele de studii şi instituţiile de învăţămînt superior se evaluează extern la fiecare 5 ani în vederea reacreditării. Evaluarea poate avea loc şi înaintea expirării termenului de 5 ani, în condiţiile prevăzute de metodologia de evaluare externă şi acreditare a instituţiilor ofertante de programe de formare profesională şi a programelor acestora.
    (9) În cazul în care, în urma evaluării externe, instituţiile de învăţămînt superior sau programele de formare profesională iniţială sau continuă derulate de acestea nu sînt acreditate, Guvernul, la propunerea Ministerului Educaţiei, retrage dreptul de activitate a instituţiilor sau programelor respective, studenţii fiind repartizaţi la programe similare din alte instituţii.
    (10) În cazul obţinerii rezultatelor negative în urma evaluării externe a instituţiilor de învăţămînt superior, Guvernul, la propunerea Ministerului Educaţiei, retrage dreptul de activitate a instituţiilor sau a programelor de formare profesională, studenţii fiind repartizaţi la programe similare din alte instituţii de învăţămînt, dacă motivele care au stat la baza rezultatelor negative ale evaluării nu au fost înlăturate în cel mult 6 luni. Prevederile prezentului alineat se aplică şi programelor de studii superioare de doctorat organizate de organizaţiile din sfera cercetării şi inovării, şi instituţiilor propriu-zise în ceea ce priveşte organizarea studiilor de doctorat.
    (11) Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea, neacreditarea sau retragerea dreptului de activitate a unei instituţii de învăţămint superior sau a unui program de formare profesională se adoptă de către Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, pe baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.
    Articolul 373. Evaluarea externă în vederea autorizării
                           de funcţionare provizorie sau acreditării
                           în învăţămîntul secundar profesional,
                           mediu de specialitate, precum şi de
                           formare continuă
    (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată de oferirea de programe de studii secundare profesionale, medii de specialitate sau de formare continuă se supune obligatoriu, înainte de a începe să funcţioneze, evaluării externe în vederea autorizării de funcţionare provizorie.
    (2) Acreditării sînt supuse atît instituţiile ofertante, cît şi programele de formare profesională iniţială şi continuă, în parte.
    (3) Acreditarea programelor de studii din învăţămîntul secundar  profesional, mediu de specialitate şi a programelor de formare continuă se face după prima promoţie de absolvenţi, conform metodologiei elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi aprobate de Guvern.
    (4) Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea, neacreditarea sau retragerea dreptului de activitate a unei instituţii de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, de formare continuă sau a unui program de formare profesională se adoptă de către Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, pe baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.
    Articolul 374. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii
                           în Învăţămîntul Profesional
    (1) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional este autoritate administrativă de interes naţional, cu personalitate juridică, autonomă, independentă în decizii, organizare şi planificare bugetară şi este finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat.
    (2) Prin învăţămînt profesional se înţelege orice program de formare profesională de orice nivel care se finalizează cu obţinerea unei calificări, precum şi instituţiile care oferă astfel de programe.
    (3) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) realizează politicile statului în domeniul calităţii învăţămîntului secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi de formare continuă;
    b) elaborează şi propune Guvernului pentru aprobare metodologia de evaluare externă şi acreditare a instituţiilor ofertante de programe de formare profesională şi a programelor acestora;
    c) formulează şi revizuieşte periodic, pe baza bunelor practici europene şi internaţionale, standardele de acreditare, standardele naţionale de referinţă şi indicatorii de performanţă utilizaţi la evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămînt;
    d) evaluează, pe bază de contract, instituţiile ofertante de programe de formare profesională, precum şi programele acestora în vederea autorizării de funcţionare provizorie, acreditării şi reacreditării în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi de formare continuă;
    e) efectuează, pe bază de contract, la solicitarea Ministerului Educaţiei, evaluarea calităţii unor programe şi instituţii ofertante de programe de formare profesională în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi de formare continuă;
    f) asigură obiectivitatea şi validitatea rezultatelor obţinute în procesul evaluării externe a instituţiilor ofertante şi a programelor acestora;
    g) asigură transparenţa în procesul de evaluare externă, inclusiv prin publicarea rezultatelor;
    h) elaborează şi publică lucrări în domeniul evaluării şi acreditării instituţiilor de învăţămînt;
    i) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare internă şi externă şi de asigurare a calităţii;
    j) elaborează Codul de etică profesională a experţilor, pe care îl aplică în procesul de evaluare;
    k) prezintă Guvernului raportul anual de activitate şi îl publică pe pagina sa web;
    l) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări;
    m) colaborează cu agenţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de formare profesională;
    n) face demersurile necesare pentru a fi înscrisă, în cel mult 3 ani de la înfiinţare, în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior.
    (4) În exercitarea atribuţiilor, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional are dreptul:
    a) să folosească colaboratori externi, experţi în domeniul său de activitate, remuneraţi;
    b) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate, propriul registru de experţi-evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externă a calităţii;
    c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de experţi;
    d) să informeze instituţia evaluată şi Ministerul Educaţiei asupra rezultatelor evaluării externe.
    (5) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional are în structura sa:
    a) Consiliul de conducere, comisii de profil, aparatul administrativ;
    b) subdiviziunea de evaluare a programelor şi instituţiilor ofertante de programe de formare profesională din învăţămîntul superior, subdiviziunea de acreditare a programelor şi instituţiilor ofertante de programe de formare profesională din învăţămîntul superior, subdiviziunea dedicată învăţămîntului secundar profesional şi mediu de specialitate, precum şi alte subdiviziuni structurale necesare pentru realizarea atribuţiilor sale, constituite de către Consiliul de conducere;
    c) comisii pe specialităţi, care funcţionează pe lîngă subdiviziunile menţionate la lit. b) conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi care îşi întocmesc registre de experţi-evaluatori pe bază de concurs deschis.
    (6) Conducerea executivă a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional este exercitată de către preşedintele Consiliului de conducere, asistat de vicepreşedinte şi secretar general.
    (7) Consiliul de conducere este constituit din 15 membri: cadre cu funcţii didactice de predare şi de cercetare ştiinţifică în învăţămîntul superior şi în organizaţiile din sfera cercetării şi inovării, precum şi reprezentanţi ai studenţilor şi ai comunităţii de afaceri. Nu pot fi membri ai Consiliului de conducere persoanele cu funcţii de demnitate publică şi rectorii instituţiilor de învăţămînt superior.
    (8) Membrii Consiliului de conducere sînt selectaţi din rîndul tuturor celor interesaţi, prin concurs deschis, jurizat internaţional, pentru un mandat de 4 ani, dar nu mai mult de două mandate.
    (9) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general al Consiliului de conducere sînt aleşi pentru un mandat de 4 ani din rîndul membrilor acestuia.
    (10) La fiecare 4 ani sînt aleşi 8 noi membri ai Consiliului de conducere.
    (11) Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului general şi ale comisiilor de profil, condiţiile şi procedurile de selectare şi numire în funcţie a membrilor Consiliului de conducere şi ai comisiilor de profil, structura şi efectivul-limită al aparatului administrativ, precum şi taxele percepute pentru procedurile de evaluare se stabilesc de Consiliul de conducere prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi se aprobă de către Guvern.”
     7. La articolul 40 alineatul (1), litera f) se abrogă.
     8. La articolul 41, alineatul (5) se completează cu litera x) cu următorul cuprins:
    „x) determină politica în sfera pregătirii cadrelor ştiinţifice prin elaborarea planului de înmatriculare la studii superioare de doctorat în cadrul învăţămîntului superior.”
    Art. II. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile Legii nr. 1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova şi ale Legii nr. 423-XIV din 4 iunie 1999 privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt se aplică în partea ce nu contravine prezentei legi.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aproba, la propunerea Ministerului Educaţiei, Consiliul interimar de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, care va funcţiona pînă la selecţia prin concurs a membrilor Consiliului de conducere al acesteia, dar nu mai mult de 6 luni;
    b)  va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, precum şi va crea condiţiile necesare funcţionării acesteia;
    c)  va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege.
    (3) Concursul de selecţie a membrilor Consiliului interimar de conducere este organizat de Ministerul Educaţiei în comun cu Ministerul Economiei, conform unui regulament aprobat de acestea.
    (4) Consiliul interimar de conducere va elabora Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi va propune spre aprobare actele normative necesare implementării prezentei legi.
    (5) Consiliul interimar de conducere va activa conform prevederilor art. 374 din Legea învăţămîntului.
    (6) Toate instituţiile de învăţămînt superior de stat şi private, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi, se supun, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 5 ani, acreditării în condiţiile legii.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 239. Chişinău, 18 octombrie 2013.