HGC1018/2013
ID intern unic:  350786
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1018
din  14.12.2013
cu privire la completarea anexei nr.3 la Hotărîrea
Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 1126     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    În scopul executării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea acţiunii prioritare de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor din ramurile sectorului bugetar prevăzute în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014 şi îmbunătăţirea situaţiei materiale a angajaţilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Punctul 8 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    litera c) se completează în final cu următorul alineat:
    „în mărime de 80 la sută din salariul de funcţie – pentru personalul medical şi în mărime de 70 la sută – pentru alt personal al Agenţiei de Transplant” ;
    se completează cu literele h) şi i) cu următorul cuprins:
    „h) personalului Agenţiei de Transplant, cu excepţia muncitorilor – spor lunar la salariu pentru condiţii specifice de activitate şi intensitatea muncii. Volumul alocaţiilor utilizate pentru plata sporului nu poate depăşi 50 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie personalului Agenţiei, conform schemei de încadrare aprobate şi sporului pentru vechime în muncă;
    i) personalului Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale – spor lunar la salariu pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi caracterul specific al activităţii – în mărime de 80 la sută din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă. Pentru plata sporului se vor utiliza mijloace alocate în volum de 80 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie conform schemei de încadrare aprobate şi sporului pentru vechimea în muncă”.
    2. Cheltuielile pentru punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate instituţiilor pentru anii respectivi.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                  Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                    Valentina Buliga

    Nr. 1018. Chişinău, 14 decembrie 2013.