HGA1043/2013
ID intern unic:  350860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1043
din  23.12.2013
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor
introduse pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 1149
    Abrogată prin HG974 din 15.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1057; în vigoare 19.11.16

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.600 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art. 697), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 8, litera c) se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În cazul în care transportul mărfii este asigurat de mijlocul de transport propriu al cumpărătorului, cheltuielile de transport pînă la locul de introducere se vor calcula de către declarant potrivit mărimii cheltuielilor de transport practicate pentru aceleaşi moduri de transport şi se vor include în valoarea în vamă.”
    2. Punctele 13 şi 14 vor avea următorul cuprins:
    „13. Pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate, declarantul este obligat să prezinte organului vamal, în corespundere cu cerinţele stabilite la alin.(1) art.7 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, următoarele acte:
    a) contractul aferent tranzacţiei de import şi acordurile adiţionale la el (în cazul în care acestea au fost încheiate);
    b) factura (invoice) sau în cazul tranzacţiilor condiţional valorice – proforma factura (proforma invoce);
    c) documentele bancare de plată sau alte documente de plată în cazul achitării prealabile;
    d) documentele de transport care au însoţit marfa: CMR (scrisoarea de trăsură internaţională), Carnetul TIR, Declaraţia de tranzit (T1), Air bill (fraht), bill of lading (conosament maritim), Scrisoarea de trăsură pentru transportul internaţional de mărfuri pe cale ferată;
    e) contractul (comanda) de acordare a serviciilor de transportare sau factura de expediţie în cazul în care se impun potrivit condiţiilor de livrare;
    f) poliţa sau contractul de asigurare a mărfurilor, în cazul în care acestea au fost asigurate fie potrivit condiţiilor de livrare, fie asigurate la iniţiativa declarantului.
    Declarantul, din proprie iniţiativă, este în drept să prezinte şi alte acte, în scopul confirmării valorii în vamă anunţate.
    14. În cazul în care organul vamal constată divergenţe probate între datele conţinute în actele menţionate la pct.13 din prezentul Regulament sau Sistemul informaţional integrat vamal, identifică riscul de subevaluare prin compararea valorii în vamă a mărfii de evaluat cu valoarea în vamă a mărfurilor identice sau similare, potrivit alin.(2) art.7 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, organul vamal solicită în scris declarantului prezentarea necumulativă şi doar a celor acte aferente tranzacţiei de import a mărfurilor respective care pot justifica valoarea în vamă anunţată, după cum urmează:
    a) orice acord posibil între vînzător şi cumpărător care afectează valoarea în vamă a mărfurilor;
    b) contractele cu terţe persoane referitoare la tranzacţiile indirecte;
    c) corespondenţa comercială purtată în vederea încheierii şi negocierii preţului, în cazul în care aceasta a fost purtată;
    d) facturile pentru decontări către persoane terţe în beneficiul vînzătorului, dacă acestea rezultă din contractele încheiate sau alte acte;
    e) documentele contabile ale cumpărătorului, cum ar fi transferurile de fonduri către exportator sau vînzător sau pentru a obţine informaţii privind comisioanele, profitul sau cheltuielile generale prin aplicarea metodei deductive şi a valorii calculate (altele decît cele prevăzute la pct.13 al prezentului Regulament);
    f) documentele privind dreptul de proprietate asupra societăţilor comerciale implicate în tranzacţie, pentru a exclude o posibilă relaţie de  interdependenţă dintre vînzător şi cumpărător în sensul art.11 alin.(6) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;
    g) contractul în baza căruia dreptul de proprietate intelectuală este cesionat;
    h) copia autentificată de pe declaraţia de export;
    i) documentul de plată pentru cheltuielile de transportare;
    j) cataloagele, ofertele de preţ (listele de preţuri) ale firmelor producătoare/ vînzătorului;
    k) certificatul de origine, certificatul de calitate eliberat de producător;
    l) lista de încărcare.
    În cazul în care declarantul nu dispune de careva acte din cele solicitate suplimentar de organul vamal, declarantul va consemna acest fapt pe solicitarea scrisă.
    Declarantul, din proprie iniţiativă, este în drept să prezinte şi alte acte în scopul confirmării valorii în vamă anunţate.”
    3. Se completează cu un punct nou, 151, cu următorul cuprins:
    „151. În cazul în care, în termenul prevăzut de art.199 alin.(1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, metoda de determinare a valorii în vamă în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit nu poate fi aplicată în sensul art.11 alin.(4) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, organul vamal va consemna motivul neacceptării primei metode în rubrica „Menţiunile biroului vamal” ale Declaraţiei valorii în vamă sau pe versoul acesteia.”
    4. Se completează cu un punct nou, 191, cu următorul cuprins:
    „191. În cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin aplicarea consecutivă a metodelor de determinare a valorii în vamă, specificate la art. 11, 12, 13, 15 şi 16 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, valoarea în vamă a mărfii se determină prin metoda de rezervă, potrivit art.17 din această lege. Organul vamal este obligat să consemneze în rubrica „Menţiunile biroului vamal” ale Declaraţiei valorii în vamă sau pe versoul acesteia, motivul neacceptării metodelor precedente.
    Evaluarea mărfurilor prin metoda de rezervă se va baza pe principiile de determinare a valorii în vamă aplicate metodelor prevăzute la art.11-16 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, dar cu o flexibilitate rezonabilă în aplicare, în sensul notelor interpretative la art. 7 la această lege, cu respectarea succesiunii aplicate metodelor de evaluare în vamă, stabilită de art.10 din Legea cu privire la tariful vamal.
    La determinarea valorii în vamă prin metoda de rezervă cu aplicarea flexibilă a metodei de tranzacţie se va lua în considerare ajustarea valorii declarate cu elementele constitutive caracteristice acestei metode, specificate la art.11 alin.(1) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    Valoarea în vamă determinată prin aplicarea metodei de rezervă se va baza, cu prioritate, pe valorile în vamă determinate anterior. Organul vamal va examina prin comparare valorile mărfurilor identice, apoi similare, iar în lipsa lor mărfurile de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip, utilizînd criteriile de selectare stabilite în Sistemul informaţional integrat vamal. Pentru selectarea mărfurilor identice sau similare, ca bază se iau în considerare tranzacţiile pentru care valoarea în vamă a fost acceptată în baza valorii de tranzacţie.
    În cazul în care organul vamal identifică valori pentru marfă identică sau similară cu cea de evaluat, pentru stabilirea valorii în vamă şi în scopul de a evita valorile fictive sau arbitrare, aceasta se va ajusta în funcţie de nivelul comercial sau cantitate, conform notelor interpretative la articolele 12 şi 13 din anexa nr.4 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    Organul vamal în menţiunile efectuate potrivit procedurii vizate la pct.19 din prezentul Regulament va specifica tranzacţia cu marfă identică sau similară (numărul de înregistrare şi data declaraţiei vamale) care a servit drept bază la evaluarea mărfurilor în vamă.
    La determinarea valorii în vamă prin metoda de rezervă drept bază de evaluare se vor utiliza informaţii autentice, care nu contravin prevederilor art.17 alin.(3) din Legea cu privire la tariful vamal, cum ar fi: oferte comerciale de preţuri (listele de preţuri) ale producătorilor/vînzătorilor; cataloage ce conţin descrierea detaliată a mărfurilor; cotaţiile bursiere; datele privind nivelurile admisibile ale comisioanelor, reducerilor, beneficiilor, tarifelor de transportare.
    În cazul în care, Sistemul informaţional integrat vamal nu a identificat tranzacţii cu mărfuri identice sau similare importate anterior, pentru stabilirea valorii în vamă, organul vamal va utiliza şi informaţiile privitor la preţurile de realizare pe piaţa internă a Republicii Moldova a mărfurilor identice sau similare, sau de aceeaşi clasă sau acelaşi tip definite de Legea cu privire la tariful vamal, ajustată cu deducerile permise potrivit art.15 şi cu respectarea condiţiilor menţionate la art.7 din Acordul privind aplicarea art.VII din GATT 1994 şi art.17 alin.(3) din Legea cu privire la tariful vamal.
    Organul vamal va stoca în Sistemul informaţional integrat vamal şi utiliza în procesul evaluării vamale, inclusiv informaţia cu privire la valoarea în vamă a mărfurilor determinată în baza preţurilor de comercializare pe piaţa internă a Republicii Moldova a mărfurilor identice sau similare, cu actualizarea acestora.”
    5. La punctul 21, sintagma „Departamentul Vamal” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal”.
    6. Se completează cu două puncte noi, 24 şi 25, cu următorul cuprins:
    „24. În cazul în care valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea consecutivă a metodelor de determinare a valorii în vamă, specificate la art.11-16 din Legea cu privire la tariful vamal, mărfurile foste în folosinţă se vor evalua în baza valorii de rezervă. La determinarea valorii în vamă a mijloacelor de transport foste în folosinţă (cu excepţia celor prohibite în sensul art.20 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000) prin aplicarea metodei de rezervă, organul vamal va utiliza informaţiile disponibile referitor la ofertele de pe piaţa externă destinate pentru export (site-urile specializate sau cataloagele de tip SCHWACKE – ediţii curente). Valoarea mărfii identificate pe piaţa externă se va ajusta în funcţie de model, marcă, de starea tehnică, gradul de uzură, şi anume: anul fabricării, kilometrajul, parcursul, dotarea mijlocului de transport, antrenarea anterioară în accident rutier, inundarea sau orice alte deteriorări la momentul introducerii. Organul vamal va consemna în actul de control fizic caracteristicile determinante ale mijlocului de transport evaluat.
    Se va lua în considerare nivelul reducerii admisibile (10 la sută) şi a cheltuielilor pentru transport pînă la locul de introducere pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în corespundere cu dispoziţiile art.11 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la tariful vamal.
    La determinarea valorii în vamă a utilajelor foste în folosinţă (cu excepţia celor prohibite în sensul art.20 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000) prin aplicarea metodei de rezervă, organul vamal va evalua marfa în funcţie de marcă, model, anul fabricării, gradul uzurii (starea tehnică), cheltuielile de demontare, ambalare, modul de transportate.
    Declarantul din iniţiativă proprie poate prezenta organului vamal şi alte acte pentru stabilirea valorii în vamă a mijloacelor de transport foste în folosinţă sau a utilajelor foste în folosinţă.
    25. În temeiul art.8 alin.(3) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, în cazul importului mărfurilor realizate prin intermediul persoanelor rezidente în jurisdicţia ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, potrivit listei aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013, sau companiilor rezidente ale zonelor economice libere, sau zonelor libere, pentru acceptarea valorii în vamă anunţată, suplimentar la actele vizate în pct.13 şi 14 ale prezentului Regulament, organul vamal este în drept să solicite prezentarea facturii(lor) (invoice) sau copia de pe declaraţia de export a ţării de expediere a mărfurilor, ce vor confirma lanţul valoric de formare al preţului.”
    7. Anexa la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova:
    sintagma „Departamentul Vamal al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal”;
    la tipizata DVV-1 Metoda 1, poziţia 9 (a) şi poziţia 15 vor avea următorul cuprins:
    „9(a). Există redevenţe sau taxe de licenţă referitoare la mărfurile importate, pe care cumpărătorul are obligaţia de a le achita, fie direct, fie indirect, ca o condiţie a vînzării mărfurilor de evaluat”;
    „15. Redevenţe şi taxe de licenţă (a se vedea poziţia 9(a))”.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 1043. Chişinău, 23 decembrie 2013.