HGC1047/2013
ID intern unic:  350865
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1047
din  23.12.2013
cu privire la transmiterea Liceului Republican
cu Profil Real, mun. Chişinău
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 1153     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a) şi art.14 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, art.401 alin.(7) lit.a) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei de a transmite din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Chişinău, cu acordul Consiliului municipal Chişinău, a Liceului Republican cu Profil Real, mun. Chişinău. Consiliul municipal Chişinău va exercita funcţia de fondator al acestei entităţi.
    2. Ministerul Educaţiei, în comun cu Consiliul municipal Chişinău, va institui comisia de primire-predare a bunurilor din proprietatea statului, din gestiunea Ministerului Educaţiei în proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea acestora, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Liceul Republican cu Profil Real, mun. Chişinău” se exclude.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul educaţiei                                                           Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                          Anatol Arapu

    Nr. 1047. Chişinău, 23 decembrie 2013.