HGC1054/2013
ID intern unic:  350878
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1054
din  26.12.2013
cu privire la Casa de copii Cernoleuca, r-nul Donduşeni
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 311     art Nr : 1160     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    În temeiul lit.b) alin. (5) art. 401 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, alin. (2) art. 8 din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, lit. a) alin. (1) art. 6 şi lit. b) alin. (1) art.14 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă  propunerea Ministerului Educaţiei privind lichidarea Casei de copii Cernoleuca, r-nul Donduşeni.
    2. Ministerul Educaţiei:
    va asigura lichidarea Casei de copii Cernoleuca, r-nul Donduşeni, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    în comun cu Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport Donduşeni, va întreprinde măsurile necesare privind plasarea în cîmpul muncii a cadrelor disponibilizate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    3. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului local Cernoleuca, r-nul Donduşeni, edificiile, instalaţiile inginereşti, bunurile materiale şi terenul aferent al Casei de copii Cernoleuca, r-nul Donduşeni din proprietatea statului în proprietate publică a satului Cernoleuca, r-nul Donduşeni.
    4. Ministerul Educaţiei, în comun cu Consiliul local Cernoleuca, r-nul Donduşeni, va institui comisia de primire-predare a bunurilor şi va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la solicitarea autorităţii publice locale, va asigura modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu prevederile punctelor 3 şi 4 din prezenta hotărîre.
    6. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia: „Casa de copii Cernoleuca, r-nul Donduşeni” se exclude.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                                          Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                                         Anatol Arapu

    Nr.  1054. Chişinău, 26 decembrie 2013.